EAST MAG
ilustračka peniaze
Foto: pixabay.com

Košická župa prerozdelí 600-tisíc eur. Podáte si žiadosť na dotáciu pre rok 2024?

Aj tento rok môžu oprávnení záujemcovia požiadať o dotáciu na svoje projekty v rámci dotačnej schémy z Výzvy DS/2024, ktoré zlepšia kvalitu života obyvateľom či rozhýbu potenciál Košického kraja. Tento rok sa zo župnej kasy prerozdelí na verejnoprospešné projekty v rámci dotačnej schémy suma 600-tisíc eur.

Žiadosti do výzvy je možné predkladať od 8. marca do 5. apríla 2024. Dotáciu v rámci tejto výzvy možno poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Košického kraja, alebo ktorí tu pôsobia a vykonávajú svoju činnosť alebo poskytujú služby obyvateľom župy. Táto výzva nie je určená pre organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Výška finančných prostriedkov pre tento rok je v sume 600-tisíc eur, ktoré sú alokované medzi okresy Košického kraja podľa počtu obyvateľstva. Minimálna výška podpory na jeden projekt je 1000 eur, maximálna výška je 10-tisíc eur. Dotácia predstavuje maximálne 90 % celkových oprávnených výdavkov projektu, žiadateľ pokrýva svojou spoluúčasťou minimálne 10 %.

REKLAMA

Oprávnenými nákladmi sú výdavky vynaložené v období od 01.01.2024 do 31.10.2024, ako nákup spotrebného materiálu a hnuteľných vecí, externé služby, stavebné investície, nákup dlhodobého majetku a pod. Realizácia projektu musí byť ukončená do konca októbra. Žiadateľ musí všetky povinné prílohy zaregistrovať v aplikácii egrant, vytlačiť a doručiť poštou alebo osobne v podateľni na adresu Úradu Košického samosprávneho kraja na Námestí maratónu mieru v Košiciach. 

„Župa už v minulosti podporila z dotácií viaceré užitočné projekty, ktoré prispeli k rozvoju vidieka, životného prostredia, športu, sociálnych vecí a ďalších oblastí. Teší ma, že oproti minulému roku sa nám tento rok podarilo nájsť o niečo štedrejší obnos finančných prostriedkov, ktorých alokácia bude spravodlivo rozdelená podľa počtu obyvateľov v konkrétnom okrese,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Zámery úspešných projektov by mali zlepšiť kvalitu života obyvateľov kraja v týchto oblastiach:

  • Životné prostredie – čistenie riek/lesov od odpadu, výsadba a revitalizácia stromov/verejnej zelene, vodozádržné opatrenia, obnova prírodných prameňov, mokradí, studní a pod.
  • Rozvoj vidieka – osádzanie drobných objektov – odpočívadiel, lavičiek a pod. Podpora tradičných remesiel, vytvorenie regionálnej značky produktu, podpora pestovania lokálnych potravín a pod.
  • Šport – usporiadanie šport. podujatia, budovanie špor. infraštruktúry, skvalitnenie šport. činnosti…
  • Sociálne veci a zdravotníctvo – vytváranie nových príležitostí na vzdelávanie ľudí vo vyššom veku. Zriaďovanie komunit. centier, vzdelávanie seniorov, zapájanie soc. vylúčených skupín do aktivít…
  • Kultúra – zachovanie/obnova pamiatok, podpora/rozvoj menšinovej a národnostnej kultúry, podpora, rozvoj a prezentácia aktivít kreatívneho priemyslu a pod.
  • Podpora vzdelávania, vedy, výskumu – aktivity na podporu neformálneho vzdelávania mladých ľudí. Smart služby, dizajn služieb pre Košický kraj, marketingové nástroje pre verejný sektor
  • Cirkev a náboženstvo – údržba a obnova sakrálnych stavieb a prvkov, rozvoj nábož. aktivít…

Viac informácií k podaniu projektu v rámci výzvy DS/2024 nájdu žiadatelia tu.  

tlačová správa

Pridajte komentár