EAST MAG
Dedicske_konanie
Zdroj: Freepik

Je pred vami dedičské konanie? Prezradíme vám, čo vás čaká

Po úmrtí človeka je potrebné, aby bolo rozhodnuté o tom, ako sa naloží s jeho majetkom. Dedičské konanie upravuje niekoľko zákonov, ktoré určujú, kto majetok dedí, čo je predmetom dedenia aj ďalšie náležitosti.

Kto dedí majetok zo zákona

Dedenie zo zákona je upravené v občianskom zákonníku, ktorý pozostalých delí na štyri skupiny dedičov. Jednotlivé skupiny sú navzájom podradené. Ako prvé je preto preskúmané, či boli splnené podmienky prvej skupiny, potom sa postupuje k ďalším.

  1. skupina: Do prvej skupiny patria deti zosnulého a jeho manžel (manželka). Zákon pritom nerozlišuje, či ide o manželské, nemanželské, osvojené alebo ešte nenarodené deti. Pokiaľ nededia deti, dedia ich potomkovia.
  2. skupina: Ak zomrelý nemal deti, dedí manželský partner, rodičia poručiteľa a tí, ktorí so zomrelým žili najmenej jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti.
  3. skupina: V tretej skupine sú súrodenci poručiteľa (vlastní, osvojení aj tí, ktorí mali spoločného jedného rodiča) a osoby, ktoré s ním žili v spoločnej domácnosti najmenej jeden rok pred smrťou.
  4. skupina: Prarodičia poručiteľa a ak oni nededia, podiel zdedia ich deti.

Dedenie zo závetu

Na Slovensku je možné dediť aj zo závetu, ktorý má prednosť pred dedením zo zákona. Ak však závet nespĺňa zákonnú náležitosť práva neopomenuteľných dedičov (deti poručiteľa alebo ich vnuci), je neplatný. V takom prípade sa ďalej pristúpi k dedeniu zo zákona. K dedeniu zo zákona môže dôjsť aj vtedy, ak právoplatný dedič zomrel, poručiteľ nerozdelil celý svoj majetok alebo nie je jasné, kto dedí.

Kedy je možné vydedenie

Deti poručiteľa, ktoré sú neopomenuteľnými dedičmi, majú vždy právo dediť. Závetom sa dajú vydediť len v prípade, že dieťa neposkytlo poručiteľovi pomoc v chorobe, starobe alebo iných závažných okolnostiach, čím konalo v rozpore s dobrými mravmi. Vydedenie je možné aj vtedy, ak potomok neprejavil o poručiteľa trvalo záujem, ktorý by mal prejavovať, vedie neusporiadaný život alebo bol odsúdený na minimálne 1 rok na trest odňatia slobody.

Čo všetko je predmetom dedičského konania

Dedičstvo po zomrelom je celý jeho majetok, ktorý mal ku dňu smrti. Pokiaľ bol v manželstve, súd ako prvé vysporiada bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Predmetom dedičského konania sú:

  • hmotný majetok (nehnuteľnosti, auto, peniaze v hotovosti, zariadenie domácnosti, umelecké predmety),
  • nehmotný majetok (cenné papiere, obchodný podiel, akcie),
  • záväzky poručiteľa, ktoré nezanikajú smrťou (dlhy voči banke, daňovému úradu, nedoplatky poistného). Obávať sa pritom nemusíte povinnosti splácať dlhy — za dlhy a náklady na pohreb je dedič zodpovedný len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.
Zdroj: Freepik

Priebeh dedičského konania

Ak v dedičskom konaní nenastanú žiadne komplikácie, prebehne počas 6 mesiacov. Ak sa vyskytnú komplikácie môže to byť aj niekoľko rokov. V prípade, že sa majetok nedelí medzi viaceré osoby alebo sa dedičia dohodnú na podieloch uzavretím dohody, notár môže vydať uznesenie o dedičstve. Prejednanie sa potom nekoná.

Dedičské konanie prebieha v troch fázach.

  1. Príprava prejednania dedičstva — notár má za úlohu zistiť, čo bude predmetom dedenia a kto bude dediť. Ak bol zanechaný závet, zistí, či je právoplatný. Zabezpečí tiež, aby so zanechaným majetkom nikto neoprávnene nedisponoval alebo ho nepoškodil. Ak nastane prípad, že hodnota majetku nepokrýva ani výšku nákladov na pohreb, notár ho môže prideliť osobe, ktorá pohreb vybavovala.
  2. Prejednanie dedičstva — notár upovedomí dedičov o ich dedičskom práve a práve odmietnuť dedičstvo. Musí ich informovať aj o tom, čo sa stane, ak ho odmietnu. Počas prejednania je možné, aby vás zastupoval splnomocnenec, ktorým môže byť právnik alebo iná fyzická osoba.
  3. Ukončenie dedičského konania — súd v tejto fáze vydá uznesenie o dedičstve. Potvrdí jeho nadobudnutie jediným dedičom, schváli dohodu o vysporiadaní dedičstva medzi viacerými dedičmi alebo prenechaní dedičstva úradom na úhradu dlhov.

Ako sa pripraviť na dedičské konanie

Obnova dedičského konania je pre neznalého zákona komplikovaným procesom. Preto je pred tým, ako sa ho zúčastníte, dobré poradiť sa s právnikom. Skúsený právnik vám poradí aj niektorých zložitejších prípadoch, ku ktorým môže prísť počas konania alebo po jeho ukončení. Nastať môže, napríklad, situácia, kedy budete z dedenia vynechaný napriek tomu, že ste neopomenuteľný dedič. Keďže platnosť dedičského konania nie je možné napadnúť, právnik s dlhoročnou praxou vám poradí, ako žiadať o svoj podiel. Ak sa po ukončení dedičského konania zistí, že zosnulý zanechal ďalší majetok, pomôže vám požiadať o obnovenie dedičského konania.

Pridajte komentár