fbpx
EAST MAG
stredne skoly

Ako hodnotia stredné školy na východe školský rok 2019/2020?

Prázdninové mesiace sú v plnom prúde. Všetci veríme, že v septembri začne nový školský rok tradične – predovšetkým offline a naživo. Preventívne opatrenia slovenskej vlády priniesli študentom aj učiteľom netradičný letný polrok roka 2019/2020 a otestovali schopnosť vzdelávania z domova. Stredné školy na východe Slovenska, ktoré sú členmi klastra Košice IT Valley, sme sa v súvislosti s touto témou opýtali 4 otázky, prečítajte si ich odpovede, to, ako zvládli dištančné štúdium a aké majú plány na leto.

Otázky pre stredné školy:

  1. Ako hodnotíte ukončený školský rok?
  2. Ako výrazne ovplyvnila školský rok na Vašej škole pandémia koronavírusu?
  3. Plánujete v priebehu leta nejaké doplnkové vzdelávacie aktivity pre deti?
  4. Ako online štúdiu vnímali vaši študenti?

Futurum, anglické bilingválne gymnázium

1. Školský rok 2019/20 hodnotíme aj napriek pandémii koronavírusu úspešne. Všetci študenti 5. ročníka sa dostali na svoje vysnívané univerzity.

2. Študenti aj učitelia našej školy prešli veľmi ľahko na online vzdelávanie, čo hodnotíme veľmi pozitívne, aj keď nám chýbal osobný kontakt. Tento školský rok nám priniesol veľa nových výziev, napríklad online vzdelávanie cez MS Teams. Rozhodli sme sa aj naďalej využívať tento komplexný systém, pretože chceme ísť s dobou a posúvať sa vpred.

3. Čo sa týka vyučovania počas prázdnin, máme v pláne otvoriť trojdňovú letnú školu prežiakov, ktorí si potrebujú refreshnúť anglický jazyk s native spíkrami a rovnako organizujeme aj anglický letný táber pre verejnosť.

4. Ako feedback nám slúži to, že sme, ako väčšina stredných škôl, začali po pandémii vyučovanie 22. júna a účasť žiakov bola takmer 100-percentná. Študenti postrádali sociálne kontakty, či už so spolužiakmi alebo učiteľmi. Vyučovanie sme v tom čase prispôsobili podmienkam a venovali sa hlavne konverzáciám v anglickom jazyku.

Odpovedala: Lenka Takáčová, zriaďovateľka školy Futurum

Gymnázium Snina

1. Určite ako mimoriadny a nezabudnuteľný, podobne, ako sa pri povodniach hovorí o „storočnej vode“.

2.  Bolo to zvláštne obdobie, lebo sme doň vhupli relatívne nepripravení. Keď to hodnotím s odstupom času, tak určite sme sa v prvých dvoch týždňoch hľadali. Koncom marca sme si zjednotili postupy a dohodli sme sa na prioritnom využívaní niektorých edukačných portálov, aby sme to zbytočne nekomplikovali žiakom aj ich rodičom. Objavili sme napríklad mnohé funkcionality programu EduPage, ktoré sme doteraz neboli nútení používať. Niektorí učitelia vytvárali vlastné videá, pomocou webinárov sa naučili pracovať online, vytvárať študijné materiály pre žiakov atraktívnejším a inovatívnym spôsobom.

Všetci sme sa zhodli, že sme sa naučili veľa nových postupov v online svete, odučili sme množstvo hodín prostredníctvom MS Teams, Zoom, Webex a sme si istí, že aj keď nebude (dúfame) mimoriadna situácia, určite budeme celé spektrum efektívnych edukačných nástrojov používať viac než v období „pred koronou“. Na strane žiakov považujem za najväčšie pozitívum to, že si všetci uvedomili, že informačné technológie môžu byť cenným a atraktívnym edukačným nástrojom. To, čo ma najviac prekvapilo, ale aj potešilo, bola skutočnosť, že učitelia sa veľmi rýchlo a flexibilne prispôsobili nečakaným požiadavkám učenia sa na diaľku.  

3. Plánujeme Letnú IT školu GYMSNINA zameranú na programovanie a robotiku pre žiakov základných škôl z okresu Snina. Chceme ju zrealizovať pre 16 záujemcov koncom augusta a využijeme aj učebné pomôcky, ktoré sme získali ako škola vybavená IT Science Lab v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

4.  V období mimoriadnej situácie sme v spolupráci so školskou špeciálnou pedagogičkou v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ zrealizovali prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť postoje žiakov na problematiku učenia sa doma. Z výsledkov dotazníka, ktorý prostredníctvom EduPage vyplnilo 164 žiakov, vyplýva viacero skutočností:

  • väčšina žiakov školy je spokojná s učením sa doma a takáto forma vzdelávania je pre nich viac zaujímavá
  • žiaci sa pripravujú na vyučovanie doma v priemere o jednu až dve hodiny dlhšie, ako keď sa pripravovali na vyučovanie do školy, priemerne vynakladajú najviac času na predmety: matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, chémia a fyzika
  • medzi výhody diaľkového učenia sa žiaci označili: je to pohodlnejšie, viac času pre seba a viac priestoru pre samoštúdium
  • medzi nevýhody diaľkového učenia žiaci označili: viac domácich úloh, viac učenia a stres

Aj žiaci, aj učitelia mali nesmiernu radosť, keď sme sa na pár dní v závere školského roka stretli v škole. Verím, že tento pozitívny pocit a uvedomenie si, že predsa len „face to face“ nie je žiadnymi technológiami nahraditeľné, nám ostanú aj do ďalších dní vyučovania v novom školskom roku.

Odpovedala: Iveta Lazorová, riaditeľka Gymnázia Snina

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

1. Školský rok 2019/2020 bol iný ako tie, ktoré sme doteraz prežívali. Učitelia, rodičia a v neposlednom rade študenti boli vystavení situácii, na ktorú sa pripraviť nedalo. Vzdelávacia a výchovná činnosť musela naďalej pokračovať aj napriek nastupujúcej pandémii COVID-19. Nie je však dobré sa na ňu pozerať iba ako na niečo negatívne – naučila nás vážiť si priamy sociálny kontakt nielen vo vzťahu učiteľ – žiak, ale aj medzi učiteľmi navzájom.

2. Museli sme sa mnohému prispôsobiť. Výučba prebiehala dištančnou formou, či už formou webinárov, online alebo tvorbou a následným rozposielaním zadaní, cvičení a prezentácií. Využívali sme rôzne platformy, najčastejšie Webex, Zoom, Google Meet, Hangouts, klasický Edupage alebo vlastný školský webový portál. Za prísnych hygienických opatrení prebehla aj ústna forma internej časti maturitnej skúšky z matematiky a anglického jazyka na úrovni B2.

Naša škola sa napriek koronavírusu zúčastňovala mnohých aktivít – celoštátnej prehliadky SOČ, medzinárodnej súťaže NAGIoT 2020, Kybersúťaže 2020, Olympiády Podnikový hospodár, Matematickej olympiády alebo súťaže Junior Internet. Koncom mája sme sa zúčastnili E-testovania, vďaka ktorému si študenti mohli zopakovať, overiť a prehĺbiť učivo z mnohých oblastí. Záver školského roka priniesol rozlúčku so štvrtákmi, počas ktorej boli študenti ocenení za mimoriadne výsledky a reprezentáciu školy.

Samozrejme, situácia bola v tomto období stále zložitá, našli sme však náhradné riešenie – maturitné vysvedčenia a ocenenia si naši štvrtáci prevzali z rúk vedenia školy a svojich triednych profesorov. Pomáhali sme aj výrobou komponentov na ochranné štíty pre zdravotníkov, ktorých výroba prebiehala prostredníctvom 3D tlačiarne. Študenti pomáhali aj dobrovoľníctvom. Viacerí podali svoju pomocnú ruku ako dobrovoľní hasiči alebo pomáhali s rozvozom potravín pre dôchodcov.

3. Kvôli aktuálnej situácii sme pre žiakov základných škôl neplánovali žiadne aktivity ani letnú školu pre žiakov. Ešte pred vypuknutím pandémie sa nám podarilo zorganizovať pre žiakov ZŠ súťaž ELEsparks – súťaž družstiev v anglickom jazyku. Sme toho názoru, aby si študenti po tomto náročnom období cez prázdniny oddýchli a načerpali nové sily. Do ďalšieho ročníka sa v septembri predsa len potrebujú vrátiť oddýchnutí, plní elánu a s chuťou do učenia.

4. Spätnú väzbu od študentov sme dostávali už počas prebiehajúcej dištančnej formy výučby. Bol vytvorený dotazník, v ktorom mohli študenti napísať svoje skúsenosti s touto formou vyučovania, čo sa im páčilo a naopak nepáčilo. Študenti mohli prísť s vlastnými nápadmi či vylepšeniami. Túto formu „feedbacku“ určite využijeme, ak by sa situácia nebodaj zopakovala. Škola im určite chýbala, uprednostnili by klasické vyučovanie, no napriek tomu sa mnohí tešili z rôznych foriem on-line hodín, ktoré boli pre nich pripravené. Na záver by som sa chcel touto formou poďakovať všetkým učiteľom, rodičom a žiakom, vďaka ktorým sa nám podarilo túto neľahkú situáciu zvládnuť.

Odpovedal: Lukáš Zgola, učiteľ humanitných predmetov na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej Prešov

Gymnázium Poštová

1. Máme za sebou netradičný, rušný rok, veľa práce, väčšie i menšie zmeny. Tento rok ma utvrdil v presvedčení, že tým najdôležitejším na našej škole sú ľudia – ich schopnosti, ochota spolupracovať, tvoriť, posúvať úroveň, hranice. Akákoľvek úloha je ľahká, ak namáhavú prácu robí viac ľudí. Práve zložitá doba ukázala, že na našej škole sú ľudia kompetentní, kvalifikovaní, talentovaní. 

Napriek mimoriadnej situácii sa naši žiaci aktívne zapájali do online súťaží. Výnimočný úspech dosiahla firma REN v predmete aplikovaná ekonómia, ktorá so svojím projektom ekologického tuhého čističa uspela v konkurencii ďalších víťazov národných kôl z krajín ako Španielsko, Singapur či Japonsko a zvíťazila vo svetovom finále študentskej súťaže sociálnych inovácií Social Innovation Relay (SIR). Porota pri víťaznom projekte ocenila najmä prepojenie biznisu a sociálneho dôsledku na spoločnosť.

2. Ako jedna z prvých stredných škôl sme hneď po vyhlásení mimoriadnej situácie prešli na dištančné vzdelávanie bez zmeny platného rozvrhu. Učili sme sa za pochodu využívať platformu MS Teams a objavili sme dovtedy málo alebo vôbec nepoužívané funkcionality Edupage. Samozrejme, museli sme riešiť mnohé technické problémy a prekážky, ale mimoriadne nás tešilo, že sme sa stretávali najmä s pozitívnymi reakciami učiteľov, žiakov a aj rodičov. Do vzdelávania sme integrovali EduPage, kde žiaci nachádzali odkazy na študijný materiál a zadané úlohy na precvičenie aj vtedy, keď im situácia neumožnila zúčastniť sa hodiny v reálnom čase.

Máme za to, že podstatou efektívnej náhrady prezenčného vyučovania je vzájomná komunikácia. Kontakt s triednym učiteľom a jednotlivými vyučujúcimi, ako aj spätná väzba, bola pre nás veľmi dôležitá. Na základe toho sme náš systém výučby upravovali, optimalizovali. Veľmi pozitívnym prvkom v tomto období bola spolupráca so žiackou školskou radou, ktorá nám poskytovala spätnú väzbu na výchovno-vzdelávací proces a pomáhala riešiť problémy.

Veľmi pozitívnym prvkom, v tomto období, bola spolupráca so žiackou školskou radou, ktorá nám taktiež poskytovala spätnú väzbu na výchovnovzdelávací proces a pomáhala riešiť  problémy.

Školský rok sme ukončili netradične, bez slávnosti na školskom dvore, ale s príhovormi a odkazmi učiteľov pre žiakov prostredníctvom webovej stránky, s  odovzdaním vysvedčení v triedach.

3. Nie. Rozhodli sme sa, že prázdniny sú na oddych pre všetky zúčastnené strany. Zaslúžia si to.  

4. Teší nás, že sme sa stretávali väčšinou s pozitívnymi reakciami. Uvedomovali sme si náročnosť tohto obdobia pre všetkých, riešili sme mnohé technické a iné problémy, ktoré bránili plnohodnotnému zapojeniu sa do vyučovania, ale zvládli sme to. Bol to rok, ktorý nám veľa dal, ktorý zrejme ostane v pamäti, rok, v ktorom sme získali mnoho skúseností. Podľa výsledkov spätnej väzby zhruba polovici žiakov tento spôsob vyhovoval, druhá časť ho považovala za menej komfortný, zložitejší, namáhavejší. Mnohí však zistili, že si vedia pomôcť v skupinách, vedia spoločne zdieľať a riešiť aj vážnejšie problémy, že vypočuť si výklad a vysvetlenie učiteľa je mnohokrát veľmi prínosné … a samozrejme že im začala chýbať „nuda“ v škole, spolužiaci a ku podivu aj učitelia.

Odpovedal: Otto Révész, riaditeľ Gymnázia Poštová

komentár: 1