EAST MAG
studium

Je vzdelávanie na diaľku pre košické univerzity skúškou?

Vzdelávacie inštitúcie patrili medzi prvé, ktoré dostali od štátu stopku, akonáhle vznikla na Slovensku krízová situácia týkajúca sa koronavírusu. Čo to prinieslo pre vzdelávanie vysokoškolákov?

Od tej doby prešiel skoro mesiac a vzdelávanie sa v našej krajine nečakane zmodernizovalo do online podoby. Ako v skutočnosti vyzerá dištančná forma výučby bez priameho kontaktu pedagógov a študentov?

REKLAMA

O stanovisko sme požiadali Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika aj Technickú univerzitu v Košiciach. Samozrejme, následne sme oslovili aj študentov, aby nám priblížili, ako vyzerá vzdelávanie a výučba na druhej strane monitora.

UPJŠ je pripravená skúšať na diaľku

Na UPJŠ bude distančná výučba trvať do 15. mája 2020. „Univerzita chce ukončiť semester a akademický rok v plnom profile tak, aby nespôsobila študentom problémy v ďalšom štúdiu. Návrat k prezenčnej výučbe nie je reálny, budeme radi, ak skúšobné obdobie umožní aj prezenčné skúšanie. Ak nie, budeme pripravení skúšať dištančne,” informoval Tomáš Zavatčan, tlačový referent a hovorca UPJŠ.

Pedagógovia UPJŠ vyučujú, zadávajú zadania a konzultujú elektronicky. Univerzita odporučila nástroje pre dištančné vzdelávanie a každý predmet, jeho vyučovanie a teda aj vzdelávanie bude zmapované.

Osobný kontakt s vyučujúcim nemožno plnohodnotne nahradiť. Ide však o výnimočnú situáciu, dôležitá časť semestra sa realizovala prezenčne. Pedagógovia sa pripravujú v maximálnej možnej miere, vychádzajú študentom v ústrety, pretože obe strany vzdelávacieho procesu sa v tejto neľahkej situácii ocitli náhle a nedobrovoľne. Jednu z kľúčových úloh zohráva aj Univerzitná knižnica, ktorá sprístupnila viac ako 1000 najžiadanejší titulov v digitalizovanej forme. Predmety, pri vyučovaní ktorých nie je možné zabezpečiť požadovanú kvalitu, budú škrtnuté zo zápisného listu a presunuté do ďalšieho AR. Študenti budú mať priestor pre poskytnutie spätnej väzby o kvalite realizovanej dištančnej výučby,” dopĺňa Zavatčan.

TUKE zatiaľ o dĺžke dištančného štúdia nehovorí

Aj študenti TUKE fungujú na dištančnej metóde štúdia. „Pedagógovia nabehli na túto formu veľmi rýchlo a efektívne. Na viacerých študijných programoch táto metóda už prebiehala aj v minulosti, takže neboli vážnejšie problémy s jej rozšírením na všetkých študentov. Vzniknutú situáciu neustále riešime, či už na úrovni rektorátu alebo jednotlivých fakúlt,” informoval Ervin Lumnitzer, prorektor pre vzdelávanie TUKE.

Podľa jeho slov je zatiaľ predčasné hovoriť o tom, ako dlho bude táto forma vzdelávania trvať. „Riadime sa stanoviskami a rozhodnutiami ministerstva, sledujeme vývoj epidemiologickej situácie a okamžite reagujeme na všetky nové skutočnosti. TUKE má pripravené varianty riešenia situácie.” 

Univerzitní pedagógovia majú k dispozíciu technickú podporu pre online výučbu a v prípade potreby im univerzita ponúka aj technickú pomoc. „Dištančná metóda vzdelávania vychádza z legislatívy, TUKE robí opatrenia, aby nedošlo k žiadnemu zníženiu kvality nami poskytovaného vzdelania.”

Prieskum ŠRVŠ

Aktuálna téma – vzdelávanie na diaľku – zaujala aj Študentskú radu vysokých škôl, ktorá prostredníctvom anonymného dotazníku zmapovala stav a priebeh dištančnej výučby na vysokých školách.

Do prieskumu, ktorý trval v období 20. – 26. marca 2020, bola zapojená vzorka študentov – 1 130 respondentov z 22 vysokých škôl pôsobiacich na Slovensku.

Závery prieskumu ŠRVŠ reflektujú názor študentov o nepripravenosti vysokých škôl na prechod z prezenčnej na dištančnú metódu vzdelávania. Za najproblematickejšie ŠRVŠ považuje využívanie najmä pasívnych metód výučby, teda samoštúdium, a nedostatočnú komunikáciu, obzvlášť pri otázkach týkajúcich sa absolvovanie semestra (zápočty, skúšky) a ukončenia štúdia (záverečné práce, štátnice).

Na druhej strane však ŠRVŠ oceňuje všetkých vyučujúcich, ústavy, katedry, fakulty a vysoké
školy, ktoré vyvinuli maximálne úsilie plnohodnotne nahradiť prezenčnú výučbu, vytvárajú
množstvo materiálov a ochotne odpovedajú na otázky svojich študentov.

Ako uvádza tlačová správa, ktorú ŠRVŠ vydala: „Nielen základné a stredné školy totiž bojujú s prekážkami pri sprístupnení vzdelávania, s problémami bojujú aj vysoké školy. Študentom nezáleží len na absolvovaní skúšok, ale najmä na nadobudnutí vedomostí, zručností a kompetencií. Preto ŠRVŠ považuje za nevyhnutné, aby napriek mimoriadnej situácii mali všetci študenti prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, uznané nadobudnuté vzdelanie (spolu s hodnotením zohľadňujúcim dané okolnosti), ako aj možnosť dokončiť letný semester 2020 s čo najmenšími posunmi v harmonograme.”

ŠRVŠ vydala aj Sprievodcu výučbou počas COVID-19, v ktorom oznamuje zistenia ako aj navrhuje spôsoby skvalitnenia výučby počas tohto obdobia tak, aby bolo vzdelávanie efektívnejšie pre študentov.

Aké skúsenosti majú s výučbou študenti?

Tomáš, 3. ročník, všeobecné lekárstvo, Lekárska fakulta UPJŠ

U nás na lekárskej fakulte prebieha dištančná výučba všakovakými spôsobmi. Online semináre s vyučujúcim, zadania vo forme seminárnych prác na tému, prezentácie. Keďže som tretiak, za normálnych okolností by som mal aj klinickú výučbu pri pacientoch. Pre protiepidemiologické opatrenia je táto možnosť pasé, tak sa musíme zmieriť so zadaním, ktoré nám vyučujúci pošle. Mne osobne táto forma výučby vôbec nevyhovuje, pretože je založená na individualite každého študenta. Samozrejme, že súčasťou drilovania na vysokej škole je aj samoštúdium, no nemalo by nahrádzať výučbu úplne. Závidím kolegom napríklad z Veľkej Británie, Dánska alebo Kanady, kde majú pravidelne streamované prednášky či reflection sessions, kde sa ich vyučujúci pýta, ako sa im darí študovať, či to zvládajú… Chápem, že na takúto kritickú situáciu nebol pripravený nik ani náš vzdelávací systém, no možností na prednesenie učiva online formou je veľa. Pred pár dňami sme oslávili deň učiteľov, a predsa nie nadarmo sa hovorí, že jeden deň s dobrým učiteľom je niekedy viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.

Počas dištančnej výučby pomáham v nemocnici v rodnom meste, v Kežmarku. Mojou úlohou je triedenie pacientov pri príjme alebo vstupe do nemocnice, kde im odoberiem anamnézu, zmeriam teplotu a podľa výsledkov ďalej manežujem. Naša fakulta si to cení, dekan avizoval uznanie tejto dobrovoľníckej činnosti ako prax, ktorú mávame v letných mesiacoch. Čo sa týka štúdia a pomáhania v nemocnici, dá sa to zvládať, pretože si smeny môžeme vybrať, ako nám vyhovujú. Ja som teraz napríklad ukončil 8-hodinovú smenu a zajtra mám zápočet z farmakológie online formou, takže utekám ešte naliať nejaké informácie do hlavy.

Ema, 5. ročník, architektúra, Fakulta umení TUKE

Keďže mám 4/6 predmetov teoretické, profesori nám podklady zasielajú mailom alebo na Facebooku. Takže samoštúdium literatúry. Na niektoré predmety výstup potrebný nie je – čítame odporúčanú literatúru k predmetu. NIektorí profesori chcú aj spätnú väzbu na text vo forme eseje alebo zodpovedania niekoľkých otázok. Konzultácie na ateliér prebiehajú v online forme – je to síce náročnejšie, ale profesori sa snažia byť dôslední a dostávame od nich takmer plnohodnotnú konzultáciu aj cez email. Práca je avšak náročná – praktické veci, ktoré robíme bežne v ateliéri, sa doma robiť nedajú, napríklad modely. A ešte jedna parádna vec – v nižších ročníkoch sa učia ešte dejiny umenia, kde si profesor robí prednášky vo forme videí a je to veľmi super! Dáva nám to do facebookovej skupiny a pozerajú to nielen študenti, pre ktorých to je určené, ale celá fakulta!

Paťo, 4.ročník, informatika, Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE

Distančná výučba u nás prebieha najmä formou samoštúdia. Konkrétnejšie, na väčšine predmetov, ktoré mám, pracujeme doma na zadaniach, ktoré následne odovzdávame do školského systému. Okrem toho sú zverejnené textové podoby prednášok, respektíve prezentácie + odporúčaná literatúra. Ak sa vyskytnú nejaké nejasnosti, kontaktujeme vyučujúceho mailom. Síce mi vyhovuje fakt, že si takto môžem usporiadať činnosti viac podľa svojich preferencií, no zároveň by sa mi páčilo, keby sme aspoň niektoré prednášky mali realizované prostredníctvom live-streamu alebo záznamov z prednášok. Forma tejto distančnej výučby sa ale zrejme líši od predmetu ku predmetu a od odboru k odboru.

Ivana, 5. ročník, verejné zdravotníctvo, Lekárska fakulta UPJŠ

Distančná výučba na našej fakulte prebieha najmä prostredníctvom emailovej komunikácie s vyučujúcimi. Každý týždeň dostávame z jednotlivých predmetov zadanie, ktoré je potrebné vypracovať do určitého termínu a zaslať. Ako budúci verejní zdravotníci – hygienici – neustále sledujeme aktuálne dianie a diskutujeme spolu. Napríklad sme už vypracovávali práce na témy ako Pandemický plán, zákon o civilnej ochrane obyvateľstva či Riadenie a eliminácia zdravotníckych katastrof. Keďže sme v poslednom ročníku, dopisujeme aj diplomové práce. So školiteľmi komunikujeme či už emailom alebo telefonicky. Neustále sledujeme FB stránku univerzity a stránku fakulty, kde vždy nájdeme najaktuálnejšie informácie. Zatiaľ distančná výučba prebieha pokojne, je nám však ľúto, že svojich spolužiakov a vyučujúcich nevidíme. Začíname sa však pripravovať na odovzdávanie záverečných prác a štátnice – to je pre nás bod v budúcnosti, ktorý nás posúva vpred.

Andrea, 3. ročník, právo, Právnická fakulta UPJŠ

Som v 3. ročníku a je to zložité, pretože okrem zadaní do školy musíme písať aj bakalársku prácu. Komunikujeme cez školský mail, každý týždeň nám chodia zadania, ktoré musíme v určitom časovom intervale odovzdať na hodnotenie. Občas je to zložité a veľmi zdĺhavé, pretože na niektoré predmety musíme pracovať s judikatúrou a hlavne porozumenie textu zaberie čas. Táto forma má pozitíva aj negatíva, no po troch týždňoch učenia sa z domu by som už radšej bola so spolužiakmi na seminári. Momentálne si každý študent začína uvedomovať, že je lepšie chodiť do školy ako učiť sa doma. Myslím to aj z toho pohľadu, že má motiváciu ráno vstať z postele a deň je produktívnejší 🙂 Treba povedať, že naša fakulta je ústretová a vníma aj fakt, že študenti nemajú možnosť ísť do knižnice, preto nám dali viac času na písanie záverečných prác, čo je veľké pozitívum.

Edita Fabian Hilgartová

komentáre 4