EAST MAG

Výstupy národného projektu IT Akadémia sú sprístupnené všetkým školám

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sprístupňuje svoje výstupy – inovatívne metodiky, nové predmety pre informatické triedy, popularizačné aktivity cez archív IT čajovní a Nobelovských prednášok a rôzne súťaže všetkým základným a stredným školám na  Slovensku. Sprístupnené sú tiež všetky študijné materiály na ECDL pre ZŠ a SŠ aj pre všetkých študentov vysokých škôl.

Webináre pre učiteľov

Inovatívne metodiky (viac ako 300) sú voľne dostupné pre učiteľov informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie a geografie. Pre podporu online vyučovania sa pre učiteľov organizujú webináre. Doteraz sa webinárov zúčastnilo 388 učiteľov zo 144 slovenských škôl. Prostredníctvom týchto online workshopov realizujú didaktici Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyučujúcim poradenstvo k inovatívnym metodikám, k využívaniu rôznych technológií na dištančné vzdelávanie a vytvárajú priestor pre výmenu skúsenosti.

Administratívne sídlo IT Akadémie je na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odborným garantom národného projektu je profesor Gabriel Semanišin.  

 Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie prináša do slovenských škôl bádateľsky orientované vyučovanie informatiky, matematiky, prírodovedných a vybraných technických predmetov s podporou digitálnych technológií. Do projektu je zapojených 271 základných škôl, 207 stredných škôl, 5 vysokých škôl a spolu viac ako 50 tis. žiakov a študentov. Nositeľom a realizátorom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR, partnermi sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Projekt vznikol a realizuje sa s výraznou podporou IT sektora, reprezentovaného IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a s podporou Slovenskej informatickej spoločnosti.

tlačová správa

komentár: 1