EAST MAG
Esco Slovakia

ESCO Slovensko chce zmeniť našu krajinu na ekologickejšiu

Téma udržateľnosti a pomoci prírode je v súčasnosti jednou z hlavných diskutovaných tém. Nemali by sme pred smutnou budúcnosťou našej planéty zatvárať oči. Práve naopak. Zmena môže prísť od každého z nás, z rôznych spoločenstiev či dokonca firiem, ktoré trápi budúcnosť ďalších generácií. Aj to bolo jednou z tém, ktorej sa venovala Naďa Hartmann, generálna riaditeľka spoločnosti ESCO Slovensko v rámci svojho príspevku na GLOBSEC 2021.

ESCO Slovensko je firmou, ktorá mysli green aj za vás. Na trh priniesli iný pohľad na efektívne využívanie energií, ich úsporu a zaobchádzanie s nimi. Svojimi nápadmi a inováciami poskytujú efektívne riešenia využívania energie a úsporného zaobchádzania s ňou.  Širokú škálu energetických služieb dopĺňa aj o vypracovanie komplexného a optimálneho riešenia nielen pre firmy, ale aj komunity či celé obce.

Ako vnímate European Green Deal, ktorý je súčasťou stratégie členských štátov EÚ?

Z dlhodobého hľadiska je riešenie dnešnej situácie nevyhnuté. Zameranie navrhovaných opatrení na investície do technológií šetrných voči životnému prostrediu, podporu inovácii v priemysle, ekologickejšej, lacnejšej a zdravšej formy súkromnej a verejnej dopravy, dekarbonizáciu sektoru energetiky a zvýšenia energetickej účinnosti budov považujem za zmysluplné. Samotná implementácia však bude v danom časovom horizonte reálnejšia v ekonomicky silných krajinách. Slovensku môže čiastočne pomôcť Mechanizmus spravodlivej transformácie, no investičný, alebo modernizačný dlh je výrazne vyšší, ako jeho samotný potenciál. Úspešná realizácia opatrení EGD určite bude vyžadovať nielen dostatočnú finančnú podporu, očakávanú tiež v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, ale aj nasadenie a enormné úsilie dosiahnutia stanovených cieľov v podnikateľskom sektore. 

Ako môže bežný človek prispieť k dosiahnutiu vytýčených cieľov a klimatickej neutralite?

Každý človek dokáže pomôcť systematickou a trvalou zmenou svojho správania. Problematika je komplexná, pre začiatok je potrebné znížiť konzum – nakupovať menej nepotrebných vecí, neplytvať potravinami, starostlivo separovať odpad, vyhýbať sa jednorazovým obalom, či vyberať si sezónne potraviny z lokálnych zdrojov. Pri presunoch v mestách uprednostňovať hromadnú dopravu, bicykel alebo si užiť prechádzku. Samozrejmosťou je aj lepšie hospodárenie s energiami – v zime nekúriť na 24°C a naopak, v lete nechladiť na 18°C. Samozrejmosťou je neplytvať vodou a snažiť sa prevádzkovať energeticky účinné a ekologické zariadenia.

Aký je potenciál využívania solárnej energie na Slovensku a aké formy podpory môžu aktuálne využiť subjekty, ktoré by mali záujem o realizáciu takéhoto riešenia?

Celkový potenciál solárnej energie pre celé Slovensko je 54 000 000 GWh. Technicky využiteľný potenciál slnečnej energie je podľa analýzy Ministerstva hospodárstva SR 9 450 GWh/rok. Aktuálne však využívame iba jeho zlomok. Podľa Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 sa počíta s podporou OZE vo výrobe elektriny najmä v období do roku 2025. Samotné využívanie OZE podporuje, okrem iných, OP Kvalita životného prostredia. Vzhľadom na aktuálne obmedzenia pri vyvedení výkonu do distribučnej siete však odporúčame využitie solárnej energie najmä subjektom, ktoré dokážu vyrobenú elektrinu v mieste výroby aj spotrebovať. Môže sa jednať napríklad o strešné FVE pre objekty výrobných hál, obchodných centier, či plavární. Ideálne sú také miesta, ktoré majú stály odber energie počas celého roka, najmä však v letných mesiacoch. S kratšou návratnosťou môžu počítať napríklad kúpaliská či automobilky. Opačne je to s budovami škôl či internátov.

Naďa Hartmann,
Predsedníčka predstavenstva, generálna riaditeľka ESCO Slovensko

 Aké služby a pre aké subjekty poskytuje ESCO Slovensko? S čím viete pomôcť firmám, obciam a organizáciám?

V rámci ESCO Slovensko poskytujeme širokú škálu energetických služieb a vďaka využívaniu dlhoročných skúseností akcionárov – ČEZ ESCO a SPP pomáhame s návrhom komplexného optimálneho riešenia pre firmy, komunity, ale aj pre celé obce. Prinášame moderný pohľad na efektívne a úsporné využívanie energií. Našim klientom pomáhame aj s vhodným spôsobom financovania. Ponuka zastrešuje analýzu, návrh riešení, ako aj celkovú realizáciu projektu spolu s následnou údržbou a servisom.

ESCO Slovensko má šesť dcérskych spoločností, ktoré sa špecializujú na jednotlivé odborné oblasti. Ide o energetické audity a poradenstvo, garantovaná energetická služba (GES) resp. zmluva o dielo s rozšírenými zárukami, energetický monitoring a manažment, dodávka a montáž vzduchotechniky, klimatizácie a vykurovania, montáž a oprava klimatizačných a chladiacich zariadení, príprava projektovej dokumentácie, výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, správa bytových domov, CZT, TFM a súvisiace služby, budovanie a prevádzkovanie miestnych a lokálnych distribučných sústav elektriny a plynu, dodávky plynu a elektriny v rámci vymedzených území, prevádzkovanie a výstavba vyhradených technických zariadení elektrických a plynových, a pomocou popredných partnerských dodávateľov zo Slovenskej a Českej republiky zabezpečujeme výstavbu dobíjacích staníc pre elektromobily, fotovoltaických elektrární, kogeneračných a trigeneračných jednotiek.

Aké sú vízie a ciele Vašej spoločnosti do najbližších rokov?

Našim primárnym cieľom je efektívnejšie a ekologickejšie Slovensko. Naše produkty a služby umožnia firmám, mestám a obciam znížiť cenu energií a tým aj celkové prevádzkové náklady. Sme pripravení, ako líder v oblasti efektívnych, úsporných a ekologicky šetrných energetických riešení, posunúť Slovensko na vyššiu energetickú úroveň a prispieť k plneniu náročných klimatických cieľov.

Pridajte komentár