EAST MAG

Východné Slovensko ako miesto pre zodpovedné podnikanie

Firmy v súčasnosti berú oveľa zodpovednejšie dopady svojho podnikania na spoločnosť, región, a životné prostredie. Správanie firiem je tiež pod väčším drobnohľadom verejnosti a zamestnancov. Zmysluplnosť a udržateľnosť je rozhodujúcim faktorom aj pri rozhodovaní o kariérnom zameraní mladých talentov.

Otvorená komunikácia, transparentnosť a rozhodovanie na základe dát sú predpokladom pre dobre fungujúcu miestnu samosprávu. Pre zabezpečenie transformácie východoslovenskej ekonomiky s väčším dôrazom na tvorbu inovácií a podnikateľského rastu je potrebná aktívna spolupráca súkromných firiem, startupov, univerzít, občianskeho sektora či miestnej samosprávy. Pomôcť by k tomu mali aj európske investície z Plánu obnovy a odolnosti ako aj plánu RIS3.

Záznam z konferencie je online

Experti diskutovali o vysoko relevantných otázkach zodpovedného vedenia, podnikateľskej zodpovednosti voči spoločnosti, budúcim generáciám a sociálnym aspektom vplyvu technológií v oblasti automatizácie, robotizácie a umelej inteligencie.

Diskusie prebehli digitálne na štvrtom ročníku konferencie East Innovation 2021. Tá sa uskutočnila v utorok 23. novembra 2021 v Košiciach s podtitulom Zodpovednosť v biznise. Záznam je voľne k dispozícii na webstránke komory. Podujatie organizovala Americká obchodná komora v SR. Dlhodobo sa snaží podporovať inovatívny ekosystém v regióne východu a prepájať jej aktérov. Podujatie sa konalo pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku a v spolupráci s organizáciou Creative Industry Košice (CIKE). Bolo súčasťou jedinečného festivalu Art & Tech Days.

Udržateľnosť a zodpovedné vedenie

Podľa štátneho tajomníka ministerstva investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Dušana Veliča ministerstvo a vláda SR si uvedomujú dôležitosť inovácií. „Strešný orgán pre vedu, techniku a inovácie – Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie prechádza v najbližšom období pod Úrad vlády a inovácie sa stávajú premiérskou témou. Zároveň bolo ministerstvo spolutvorcom tzv. Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3), v rámci ktorého sa v programovacom období 2021-2027 plánuje investovať okolo 2 mld. eur do vysokých škôl a vedy ako aj Plán obnovy a odolnosti RRF, kde pôjde 600 mil. eur na excelentný výskum a inovácie.“

Primátor hlavného mesta Bratislava a držiteľ tohtoročného ocenenia World Mayor Future Award Matúš Vallo považuje za dôležité ísť príkladom a tak si získavať dôveru obyvateľov mesta. „Naše hodnoty sú veľmi jasné: úplná transparentnosť v rozhodovaní a činoch v maximálnej možnej miere, rozhodovanie na základe dát, kvalitní ľudia, a silná Bratislava – mesto, ktoré sa vie obhájiť a nastavovať štandardy v kvalite.“

Zo skúseností Barbory Rusiňákovej, riaditeľky PKO v Prešove, vyplýva, že „zodpovedné vedenie je
poháňané osobnou integritou a hodnotami lídra podporovanými bezprostredným okolím, najmä najbližšími kolegami, a vonkajším prostredím, ktoré líder formuje a ktorým sa formuje.“

Digitálne riešenia umožňujú väčšiu transparentnosť

Anna Greta Tsakhna, šéfka estónskej lesohospodárskej „tech“ spoločnosti Timbeter, priniesla revolúciu do drevárskeho priemyslu. Zároveň sa stala príkladom ako zodpovedne a transparentne viesť spoločnosť. „Digitálne riešenia umožňujú väčšiu transparentnosť a sledovateľnosť, čo umožňuje bojovať proti korupcii. Aby bol sektor transparentnejší, verejný aj súkromný sektor musia nájsť spoločnú dohodu o nových digitálnych spôsoboch vykonávania vecí. V prípade spoločnosti Timbeter umožňujú digitalizované presné informácie transparentnosť a sledovateľnosť celého dodávateľského reťazca. Presné informácie tiež umožňujú lepšie monitorovanie a umožňujú znížiť administratívnu záťaž spoločností súvisiacu s ohlasovacími činnosťami. Dáta v digitálnom formáte sa dajú jednoducho využiť aj na multifunkčné účely: na predchádzanie nelegálnej ťažbe dreva a pre orgány daňovej správy na odhaľovanie prípadných daňových podvodov.”

Zodpovednosť za budúcnosť Košice Tech Industry

Estónsko, napriek tomu, že je malou krajinou, je popredným inovátorom v oblasti elektronických služieb. Má najväčší počet technologických startupov na obyvateľa na svete. Pre Košice a región východného Slovenska môže byť veľkou inšpiráciou.

Podľa Riivo Antona, zakladateľa estónskej spoločnosti Civitta a spoluzakladateľa United Angels VC, rastie odvetvie technologických startupov v Estónsku ročne tempom 20 až 30 %. „Kľúčovými faktormi pri budovaní silného inovačného ekosystému sú budovanie dobrých vzťahov, trpezlivosť, žiadne predsudky, rôznorodosť v rámci tímu a schopnosť učiť sa z predchádzajúcich chýb.”

Andreas Truls, riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia povzbudzuje startupy na východnom
Slovensku k spolupráci so zahraničnými firmami v regióne. „Vidíme dobré nápady, ktoré je potrebné komercializovať, my vieme pomôcť s propagáciou and môžeme ich uviesť na trh spoločne.“

Vplyv automatizácie a digitalizácie na pracovnú silu budúcnosti

Aj tradičný priemysel spojený s mestom môže byť centrom pre inovácie. Juraj Sabol, generálny manažér pre stratégiu US Steel Košice predstavil perspektívu najväčšieho výrobcu ocele v strednej Európe. „Moderné technológie sú pre nás v US Steel Košice veľmi dôležité. V poslednom období sa sústreďujeme najmä na dátovú vedu a využitie umelej inteligencie pri výrobe ocele. Našou víziou je, aby modely na báze umelej inteligencie alebo strojového učenia pomáhali našim ľuďom robiť rozhodnutia na základe dát, ktoré generujú naše stroje.“

Podľa prieskumov OECD sa Slovensko nachádza na chvoste vo výške investícií do vzdelávania
zamestnancov v porovnaní s digitálnymi lídrami ako napr. Estónsko, alebo Fínsko. Podľa sociológa a
pedagóga Michala Vašečku tlak na vzdelávanie zamestnancov nie je dostatočne silný. „Slovensko sa,
žiaľ, sústreďuje v rámci svojej modernizácie najmä na rozvoj fyzickej infraštruktúry, ale v 21. storočí je rovnako potrebný aj rozvoj a investície do ľudského kapitálu. Na to sa u nás, žiaľ, dostatočne nemyslí.”

Konferenciu podporili US Steel Košice, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, CEMM THOME SK, ASO Vending, IT Valley Košice, Slovenská obchodná a priemyselná komora – Košická regionálna komora a UVP TECHNICOM.

tlačová správa

Pridajte komentár