EAST MAG
povodne zasadnutie

Prešovská župa chce byť pripravená na povodne

Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce riešiť opakujúce sa povodňové stavy na svojom území. S cieľom pomôcť obyvateľom oblastí vystavených prívalovými povodňami preto vstúpil do medzinárodného projektu Flopres. Zameriava sa v ňom na prevenciu a predpovedanie bleskových povodní prostredníctvom sledovania rizikových lokalít. Konkrétne ciele projektu, ktorého alokácia pre PSK je 346-tisíc eur, boli predstavené na nedávnom pracovnom rokovaní.

Na prevencii a predpovedaní bleskových povodní sa podieľa i prešovská župa. Snahu posilniť odolnosť obcí a miest voči prírodným katastrofám potvrdzuje účasťou v projekte LIFE22-CCA-SK-FLOPRES. Na nedávnom stretnutí (7. februára) priblížili zástupcovia dotknutých obcí a odborníci zo zapojených regiónov jeho koncepciu a konkrétne tiež riešenia problematiky opakujúcich sa povodňových stavov. Zároveň poukázali na dôležitosť zvyšovania povedomia verejnosti o povodňovej ochrane.

REKLAMA

Flopres umožní na pilotných povodniach PSK (a na poľskej strane) vybudovať komplexný systém pre podporu manažmentu povodňových rizík a tiež varovanie pred bleskovými povodňami. Konkrétne pôjde o expertný systém založený na WEB GIS technológii. Fungovať bude na základe monitorovania údajov cez senzory osadené v rizikových lokalitách a následnom spracúvaní získaných priestorových údajov za účelom tvorby analýzy hydrologických procesov.

Vytvorí sa webový prehliadač, ktorý následne poskytne interaktívne modelovanie, kvantifikáciu a zobrazovanie vplyvu navrhnutých opatrení. Umožní tiež sledovať extrémne hydrometeorologické scenáre, zmeny využívania povodí na krajinu a ľudské aktivity v nej.

Systém rieši aj bleskové povodne

Na druhej strane projekt rieši aj situáciu v povodiach, kde nie je možné celkom zabrániť bleskovým povodniam. V tomto prípade sa zameriava na predpovedný, resp. varovný systém.  Vznikne na integrácii meteorologickej predpovede, IoT snímačov a metód hydrologického modelovania.

Vďaka tomu bude v reálnom čase poskytovať informácie o aktuálnych klimatických, hydrologických a pôdno-vlhkostných charakteristikách územia. A napokon prinesie aj samotné varovanie pred rizikom prívalových povodní.

Uvedené integrované riešenie predpokladá prínos pre tvorcov politík zapojených do plánovania krajiny a územia, ako aj pre správcov povodí a lesov či pre štátne vodohospodárske podniky, samosprávy i poľnohospodárov. Jeho implementácia na pilotných územiach zároveň zlepší komunikáciu o riziku povodní s verejnosťou v prípade rizika prívalových povodní.

Foto: PSK

Projekt Flopres sa realizuje v období troch rokov (s ukončením v roku 2026), a to cez grantový program LIFE, ktorý je nástrojom Európskej únie na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Jeho hlavným koordinátorom je spoločnosť Esprit z Banskej Štiavnice. Partnermina slovenskej strane sú  okrem PSK aj Gospace Labs z Bratislavy a na poľskej Meteo Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia z Warszawy a  Malopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z Krakowa. Medzi pozorovateľov projektu sa zaradili Malopoľský región, mestá Košice a Prešov a Inovačné centrum Košického kraja.

tlačová správa

Pridajte komentár