fbpx
EAST MAG
Hitach - Google Cloud
Zdroj: GlobalLogic Slovakia

Hitachi a Google Cloud oznámili uzavretie strategického partnerstva na zrýchlenie inovácií s využitím generatívnej AI

Spoločnosti Hitachi, Ltd. a Google Cloud oznámili uzavretie dlhodobého partnerstva na podporu inovácií a produktivity podnikov pomocou generatívnej umelej inteligencie (GenAI). Spoločnosť Hitachi vytvorí novú obchodnú jednotku zameranú na pomoc firmám pri riešení výziev v odvetví pomocou modelov Gemini, Vertex AI a podobných cloudových technológií. Na zlepšenie svojich vlastných produktov a služieb si tiež osvojí umelú inteligenciu Google Cloud. Toto partnerstvo navyše urýchli rast kmeňového digitálneho portfólia Lumada spoločnosti Hitachi a posilní prevádzkovú efektívnosť celej skupiny Hitachi.

Obe spoločnosti vytvoria pod vedením GlobalLogic, lídra v oblasti vývoja digitálnych produktov a dcérskej spoločnosti skupiny Hitachi, obchodnú jednotku Hitachi Google Cloud Business Unit a centrum excelentnosti Google Cloud Center of Excellence (CoE).  Ich cieľom je rýchlo rozšíriť technológiu Google Cloud medzi novými aj existujúcimi zákazníkmi v podnikovom segmente. Spoločnosť Hitachi plánuje navyše spolupracovať s Google Cloud na začlenení školení týkajúcich sa GenAI Google Cloud do školiaceho programu GenAI Professional spoločnosti Hitachi. Cieľom programu je prehĺbiť odborné znalosti a rozšíriť služby poskytované spomínanými obchodnými jednotkami, čo im umožní sprístupniť zdroje potrebným na zásadné zlepšenie spôsobu práce s AI aj veľkým organizáciám.

Partnerstvo sa bude okrem toho zameriavať aj na nasledujúce oblasti:

  • Nové GenAI riešenia na modernizáciu softvéru a služieb zákazníkom: Spoločnosť Hitachi bude využívať modely Gemini na vytváranie efektívnejších riešení modernizácie starších softvérových systémov firiem. Spoločnosť plánuje využívať Google Cloud Contact Center AI aj na zabezpečenie výkonnejších a presnejších služieb zákazníkom. Pracovníci služieb zákazníkom môžu pomocou Google Cloud Agent Assist získať napríklad informácie, pomoc a návrhy riešení v reálnom čase, takže môžu byť produktívnejší a poskytovať lepšie služby. Nové riešenia budú kompatibilné s architektúrou Platform of Platforms spoločnosti GlobalLogic  navrhnutou na riešenie potrieb inteligentných podnikov.
  • Bezpečné a zabezpečené GenAI riešenia pre lokálne a cloudové prostredie: Nové riešenia spoločnosti Hitachi budú podporovať zákazníkov využívajúcich lokálne aj cloudové riešenia, čo firmám umožní modernizovať svoju prevádzku a zároveň zachovať už existujúce IT prostredie. Riešenia budú navyše kompatibilné s platformou Virtual Storage Platform One,[MO1]  takže používatelia budú môcť vytvárať aplikácie GenAI s využitím údajov uložených v hybridnej cloudovej platforme Hitachi Vantara.
  • Spoločné iniciatívy na uvádzanie produktov na trh: Hitachi a Google Cloud zosúladia svoje obchodné, marketingové a vývojové tímy, aby zákazníkom z rôznych odvetví zabezpečili prístup k zdrojom nevyhnutným pre optimálne nasadzovanie a správu GenAI projektov prostredníctvom Hitachi Google Cloud Business Unit či centra excelentnosti Google Cloud. Súčasťou zdrojov budú aj odborníci na GenAI (známi aj ako Hitachi GenAI Professionals) vyškolení spoločnosťou Hitachi v používaní technológie Google Cloud.
  • Posilnenie rozvoja talentov v oblasti GenAI: Odborníci známi akoHitachi GenAI Professionals zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri podpore využívania umelej inteligencie na transformáciu zákazníkov skupiny. Hitachi preto v rámci svojho celosvetového školiaceho programu vyškolí viac než 50 000 týchto odborníkov. Školenia budú okrem iného zahŕňať aj informácie o riešeniach Google Cloud Gen AI a o technológii AI.

Spoločnosti GlobalLogic a Google Cloud už viac ako 15 rokov spolu pomáhajú firmám a prinášajú im riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať obchodné ciele efektívnejšie a vo väčšom rozsahu.

„Spoločnosť Hitachi bude vďaka tomuto partnerstvu môcť využívať odborné znalosti Google Cloud v oblasti umelej inteligencie na zlepšenie a zvýšenie produktivity zamestnancov a na urýchlenie inovácií. Rozšírenie znalostí našich vývojárov a ďalších kolegov starajúcich sa o úspech našich zákazníkov o riešenia z oblasti GenAI Google Cloud, ako sú napr. Vertex AI a modely Gemini, umožní spoločnosti Hitachi lepšie uspokojovať potreby klientov z rôznych odvetví a v rôznych komplexných špecializáciách, ako sú energetika, mobilita, výroba či digitálne služby,“ hovorí Toshiaki Tokunaga, Executive Vice President a Executive Officer spoločnosti Hitachi.

Nitesh Banga, CEO, Digital Engineering Business Unit spoločnosti Hitachi a President & CEO spoločnosti GlobalLogic dodáva: „Prostredníctvom tohto globálneho spojenia spoločnosť Hitachi strategicky zosúlaďuje svoj prístup k uvádzaniu na trh s technológiou Google Cloud, aby dosiahla hmatateľné výsledky. Vytvárame jasné kolaboratívne postupy a tým zabezpečujeme vyššiu efektívnosť a zrýchlenie poskytovania riešení našim spoločným klientom. Táto investícia do budovania našej obchodnej jednotky Google Cloud nám poskytne potrebnú energiu, sústredenie a súdržnosť tímu nevyhnutné na dosiahnutie želaného výsledku. Cieľom je zrýchlenie uvedenia produktov na trh, aby sa inovácie premietli aj do rýchleho rastu našich príjmov.“

„Firmy potrebujú pokročilé technológie na riešenie zložitých obchodných výziev pomocou generatívnej umelej inteligencie, ale aj technické znalosti na ich úspešné nasadenie v rámci svojich organizácií,“ povedal Thomas Kurian, CEO spoločnosti Google Cloud. „Naše partnerstvo so spoločnosťou Hitachi prinesie zákazníkom zdroje potrebné na optimálne budovanie, implementáciu a riadenie každej fázy ich projektov v oblasti generatívnej umelej inteligencie.“

O spoločnosti Google Cloud

Google Cloud je nová cesta do cloudu. Poskytuje AI riešenia a infraštruktúrne, vývojárske, dátové a bezpečnostné nástroje i nástroje na spoluprácu stvorené pre súčasnosť aj budúcnosť. Google Cloud ponúka výkonný, plne integrovaný a optimalizovaný zásobník AI riešení s vlastnou celosvetovou  infraštruktúrou, vlastnými čipmi, na mieru vytvorenými generatívnymi modelmi AI a vývojárskou platformou či s aplikáciami na báze umelej inteligencie, ktoré organizáciám pomáhajú s transformáciou. Zákazníci vo viac ako 200 krajinách a regiónoch sveta sa na Google Cloud spoliehajú ako na svojho dôveryhodného partnera v oblasti technológií.

O spoločnosti Hitachi, Ltd.

Skupina Hitachi v rámci svojej Divízie sociálnych inovácií podporuje budovanie udržateľnej spoločnosti pomocou dát a technológií. Prostredníctvom portfólia riešení Lumada spoločnosť prináša digitálne inovácie využívajúce IT, OT (prevádzkové technológie) a ďalšie produkty. Spoločnosť sa zameriava na tri hlavné odvetvia: Digitálne systémy a služby – podpora digitálnej transformácie zákazníkov; Zelená energia a mobilita – podpora dekarbonizácie spoločnosti prostredníctvom energetických a železničných systémov a Konektivita priemyslu – prepájanie produktov prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom poskytovať riešenia v rôznych odvetviach. Dbajúc na životné prostredie, digitalizáciu a inovácie sa snažíme o rast dosiahnutý prostredníctvom vzájomnej spolupráce s našimi zákazníkmi. Celkové konsolidované príjmy spoločnosti v troch spomínaných oblastiach za fiškálny rok 2023 (končiaci 31. marca 2024) mali hodnotu 8 564,3 mld. JPY, pričom firma vo svojich 573 konsolidovaných dcérskych spoločnostiach celosvetovo zamestnáva spolu zhruba 270 000 ľudí. Viac informácií o spoločnosti Hitachi nájdete na stránke https://www.hitachi.com.

O spoločnosti GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) je lídrom vo vývoji digitálnych produktov. Svojim zákazníkom na celom svete pomáhame navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh inovatívne produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Majstrovské spojenie strategického dizajnu, komplexného vývoja a odborných znalostí nám umožňuje ukázať zákazníkom najnovšie možnosti a urýchliť ich prerod na digitálnu spoločnosť budúcnosti. Spoločnosť GlobalLogic so sídlom v americkom Silicon Valley má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia automobilovej výroby, telekomunikácií, finančných služieb, zdravotníckej starostlivosti a vied o živote, výroby, médií a zábavného priemyslu, polovodičov a technológií všetky výhody dôkladnej znalosti svojho odvetvia. Viac informácií o spoločnosti GlobalLogic nájdete na stránke www.globallogic.com.

O spoločnosti Hitachi Vantara

Hitachi Vantara mení spôsob, akým inovácie využívajú dáta. Prináša dátovú základňu, na ktorú sa spoliehajú poprední svetoví inovátori. Svojim zákazníkom pomáha budovať základy pre udržateľný obchodný rast prostredníctvom dátových úložísk, infraštruktúrnych systémov, správy cloudu a svojich odborných znalostí v oblasti digitálnych technológií. Viac informácií o spoločnosti nájdete na stránke www.hitachivantara.com.


GlobalLogic Slovakia

GlobalLogic, líder v oblasti digitálneho inžinierstva a súčasť a Hitachi Group Company, pomáha zákazníkom na celom svete navrhovať a prinášať inovatívne produkty, platformy a najnovšie digitálne vymoženosti. Na Slovensku má GlobalLogic centrálu v Košiciach a pôsobí aj v Banskej Bystrici a v Žiline.

Pridajte komentár