EAST MAG
mlynska basta lavicka

Inteligentný priestor bez hraníc

Občianske združenie Okrášľovací spolok za obnovu pamiatok (OSOP) sa venuje obnove a rekonštrukcii pamiatkovo chránených objektov, a to najmä kultúrnych pamiatok Mlynská bašta a Laboratórium, ktoré sa nachádzajú v meste Košice. Svoje aktivity združenie realizuje od roku 2016.

V súčasnosti, vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, realizuje OSOP projekt Inteligentný priestor bez hraníc – Határtalan, inteligens tér (akronym HIT). Cezhraničným partnerom projektu je organizácia Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület pôsobiaca v maďarskom Miškovci.

Štyri smery projektu

Projekt HIT si kladie za cieľ podporu spoločných aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych hodnôt, prostredníctvom revitalizácie zelene, realizovania doplnkovej infraštruktúry a realizovaním spoločných cezhraničných aktivít v priestore košickej Mlynskej bašty a miškoveckom Neziskovom dome v Miškovci. Aktivity projektu smerujú do štyroch rôznych, avšak navzájom prepojených a vzájomne sa doplňujúcich smerov.

Atraktivita Mlynskej bašty

Prvým z nich je revitalizácia zelene a vytvorenie doplnkovej parkovej infraštruktúry v prostredí Mlynskej bašty. Vďaka projektu sa podarilo zrekultivovať, oživiť a zazeleniť plochu vyše 1 200 m2. Okrem parkových úprav pribudli aj ďalšie prvky drobnej architektúry (lavičky, stojany na bicykel a odpadkové koše).

Unikátnym prvkom inštalovaným vo vytvorenom parku je lavička priateľská pre rodiny s bábätkami (s integrovaným prebaľovacím pultom). Cieľom týchto parkových úprav bolo zvýšenie atraktivity prostredia Mlynskej bašty, jeho prispôsobenie pre rodiny s deťmi. Spolu s výstavbou moderného obytného komplexu Mlynská Bašta sa podarilo ďalej posunúť revitalizáciu významnej časti širšieho centra Košíc.

mlynska basta lavicka
Lavička pre rodiny s bábätkami s integrovaným prebaľovacím pultom v parku pri Mlynskej bašte.

9 umeleckých diel

Druhou dimenziou projektu bola snaha o umelecký pohľad na prostredie Mlynskej bašty. Pôvodným zámerom bolo realizovať umeleckú súťaž, ktorá vyvrcholí svetelnou umeleckou show v prostredí Mlynskej bašty a Mariánskeho dvora. Pandémia COVID-19 však tieto plány zmenila a fyzickú umeleckú show nahradilo videopásmo z prostredia Mlynskej bašty a vytvorených umeleckých prác.

Vďaka inšpirácii prostredím Mlynskej bašty sa podarilo 5 umelcom a umelkyniam zo Slovenska a Maďarska vytvoriť deväť umeleckých diel, ktoré zobrazujú nielen samotnú Mlynskú baštu, ale tiež naznačiť prepojenie minulosti a budúcnosti, ako priestor, v ktorom majú dominovať ľudia a láska k zvieratám, či zvýrazniť Mariánsky dvor pri Mlynskej bašte ako symbol prepojenia s prírodou, históriou a ľuďmi, ako priestor pre pokoj uprostred uponáhľaného mesta. Umelci si vymieňali svoje názory, inšpirácie a podnety prostredníctvom dvoch online umeleckých workshopov. Vytvorené umelecké práce je možné vidieť vo videopásme publikovanom na webovej stránke OSOP: www.osop.sk.

mlynska basta umenie
Rozprávka o bašte (ilustrácia do detskej knihy) (Janka Porhinčáková Hudáková, Slovensko)
mlynska basta umenie
Minulosť a budúcnosť – séria obrazov na tému Mlynská bašta (Peter Čuchran, Slovensko)
Mlynská bašta a Mariánsky dvor ako čerstvý vzduch uprostred uponáhľaného mesta (Edina Losonc, Maďarsko)

Dlhodobá spolupráca partnerov

Treťou dimenziou projektu bolo naštartovanie dlhodobej spolupráce partnerov zapojených do projektu na slovenskej aj maďarskej strane. Vďaka projektu bol zostavený model takejto cezhraničnej spolupráce, diskutovaný počas realizovaných online workshopov a následne sa vytvorila sieť partnerských organizácií, ktoré majú záujem o dlhodobú spoluprácu v oblasti vzdelávania, rozvoja ľudských zdrojov, kultúry a cestovného ruchu. Sieť zahŕňa štyri slovenské a šesť maďarských organizácií.

Komunitné využitie kultúrneho dedičstva

Štvrtým rozmerom projektu bola snaha o formuláciu nových čŕt dotknutého kultúrneho dedičstva a aká nové funkcie môžu získať v rámci ďalšieho rozvoja. Úspešnosť rozvoja lokalít kultúrneho dedičstva je podmienená tým, aby tieto lokality (národné kultúrne pamiatky) nadobudli reálne komunitné funkcie. Pomocou online aj fyzických tematických stretnutí sa hľadali odpovede na otázky ako spraviť verejný priestor vhodným na komunitné využitie a ako takýto priestor využívať. Projekt sa tiež zaoberal otázkou, či klasický rámec občianskej spoločnosti poskytuje dostatočný priestor na využitie dedičstva alebo je potrebné využiť spoločensky zodpovedné podnikanie. Výstupom riešenia projektu je návrh spôsobu prevádzky a rozvoja služieb pre Mlynskú baštu (Košice) a Občiansky dom (Miškovec).

Realizovaný projekt možno hodnotiť ako úspešný, pretože dokázal skĺbiť fyzické pretvorenie priestoru kultúrneho dedičstva (prostredie Mlynskej bašty a Mariánskeho dvora v Košiciach) s umeleckým a myšlienkovým pretváraním využitia a účelnosti tohto prostredia.

O projekte

Projekt Inteligentný priestor bez hraníc – Határtalan, inteligens tér bol financovaný Európskou úniou a Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, konkrétne v rámci Programu malých grantov administrovaného EZÚS Via Carpatia. Obsah projektu nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

via karpathia

Ďalšie informácie:

Za podporu a spoluprácu ďakujeme neziskovej organizácii Maják, n.o. (www.majak-no.sk) a občianskemu združeniu Sapiente (www.sapiente.sk).


Prečítajte si ďalšie novinky zo sekcie Spravodajstvo.

komentár: 1

  • Kiež by takých projektov bolo v Košiciach viac. Všetko, čo súvisí s nahradením betónových plôch plochami zelenými je pre ľudí bývajúcich v meste potrebné.