EAST MAG
CSVM
Foto: UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach má najmodernejšie Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny na Slovensku

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach uviedla 9.septembra do prevádzky najväčšie a najmodernejšie Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny na Slovensku pre potreby pregraduálnej aj postgraduálnej výučby.

Za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., riaditeľov košických nemocníc ako výučbových základní Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a ďalších hostí sa dnes predpoludním uskutočnilo slávnostné otvorenie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1, ktorého vybudovanie stálo cca 2,8 milióna EUR.

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF prináša novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a výrazne zvýši štandard výučby na Lekárskej fakulte UPJŠ. Svojim vybavením predstavuje najväčšie simulátorové centrum v oblasti medicíny na Slovensku.

Foto: UPJŠ

CSVM nateraz disponuje viac ako tridsiatimi interaktívnymi výučbovými pomôckami pre výučbu teoretických aj klinických predmetov a špičkovými modelmi pre nácvik ošetrovateľských techník.

CSVM umožňuje aj:

  • nácvik život zachraňujúceho úkonu defibrilácie
  • tréning základnej resuscitácie a rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie na figuríne so softvérovým vyhodnotením
  • interaktívnu výučbovú pomôcku približujúcu virtuálnym spôsobom reálnu anatómiu
  • multimediálny stôl so softvérom obsahujúci virtuálnych pacientov pre nácvik a riešenie scenárov z nemocničného a ambulantného prostredia a multimediálne stoly so softvérom pre nácvik a riešenie rôznych situácií u virtuálnych pacientov
  • pokročilý ošetrovateľský model dospelého človeka umožňujúci nácvik základných fyzikálnych vyšetrení a ošetrovateľských postupov
  • súbor zariadení pre simuláciu zraneného obsahujúci krvácajúce a simulujúce zranenia
  • simulátor pre nácvik zavádzania a starostlivosti o pacientov s nasogastrickou a orogastrickou sondou a perkutánnou endoskopickou gastrostómiou
  • nácvikové prostredie pre gastrointestinálnu endoskopiu a flexibilnú bronchoskopiu
  • virtuálny laparoskop ponúkajúci prostredie virtuálneho operačného sálu
  • interaktívne výučbové pomôcky využívajúce klinické prípady pre rozvinutie myslenia pri kritických situáciách počas klinického nácviku a mnohé ďalšie pomôcky
Foto: UPJŠ

CSVM je investíciou do budúcnosti

„Každá investícia do vybavenia slúžiaceho vzdelávaniu našich študentov je zároveň investíciou do budúcnosti nás všetkých. Uvedomujeme si potrebu neustáleho zlepšovania podmienok pre študentov medicíny azdravotníckeho personálu. Využitie kvalitného materiálneho vybavenia ide ruka v ruke so svedomitou výučbou zabezpečenou našimi pedagógmi. Je mi potešením byť pri slávnostnom otvorení Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ, ktoré prináša najmodernejšie technológie do každodennej pedagogickej praxe,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Simulátory na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pomáhajú pri výučbe už dlhšiu dobu, no doteraz sa používali iba na praktickú výučbu na jednotlivých pracoviskách, napríklad na Ústave ošetrovateľstva, I. klinike anestéziológie aintenzívnej medicíny či Gynekologicko-pôrodníckej klinike. Vybudovanie samostatného simulátorového centra so špičkovým vybavením posunie praktickú výučbu klinických predmetov realizovanú bez zaťaženia pacientov a tiež výučbu predklinických predmetov za pomoci simulátorov a virtuálnej reality na celkom inú úroveň. Dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., ktorý bol tvorcom tejto myšlienky, preto vybudovanie CSVM napĺňa veľkou radosťou. „Toto centrum bude pomáhať pri výučbe viacerých predmetov v rámci všetkých ročníkov v rôznych študijných programoch, pričom zmodernizuje, skvalitní a zatraktívni výučbu predklinických aj klinických predmetov. Použitie kvalitných simulátorov a modelov predstavuje najmodernejšie trendy vo výučbe medicíny a ďalších zdravotníckych odborov a umožní študentom získať mimoriadne atraktívnou formou mnohé vedomosti a praktické návyky,“ konštatuje dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Ako ozrejmuje prodekanka UPJŠ LF pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., náklady na vybudovanie Centra simulátorovej a virtuálnej reality „predstavovali takmer 2,8 milióna EUR, z toho stavebná úprava priestorov a vybavenie pracoviska nábytkom, počítačovou technikou a kamerovým systémom vyšli fakultu na viac ako 97-tisíc EUR a celkové náklady na zakúpenie simulátorov s príslušenstvom, vrátane zaškolenia personálu, predstavovali 2,5-milióna EUR.

Foto: UPJŠ

Takmer všetky finančné prostriedky na budovanie CSVM boli použité z vlastných zdrojov fakulty – predovšetkým z platieb zahraničných študentov za výučbu v anglickom jazyku a tiež z účelovej štátnej dotácie poskytnutej na dofinancovanie nákladov v súvislosti s novoprijatými študentami všeobecného lekárstva v akademickom roku 2020/2021 nad rámec pôvodne plánovaného počtu, ktoré sa Lekárska fakulta UPJŠ rozhodla investovať práve do vybudovania špičkového simulátorového centra.

Okrem toho sa UPJŠ LF podarilo získať ďalšie finančné prostriedky na vytvorenie virtuálnej anatomickej učebne v rámci výzvy na podávanie rozvojových projektov VVŠ v roku 2020 „Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier“. Vďaka úspešnému projektu snázvom „Podpora budovania praktických zručností študentov medicínskych azdravotníckych študijných odborov pomocou simulačných nástrojov“ získala fakulta finančnú čiastku bezmála 200-tisíc EUR, ktorú použila na nákup virtuálnej anatomickej učebne, vrátane softvéru a technickej podpory. Virtuálna učebňa výborne dopĺňa spektrum využitia simulátorového centra s aktuálnym počtom 34 hi-tech simulátorov a modelov, ktoré má fakulta ambíciu v budúcnosti ešte rozšíriť.

Študentom fakulty začne centrum oficiálne slúžiť na začiatku tohto akademického roka, teda od 20. septembra. Prvé ohlasy však fakulta zaznamenala už v auguste. Niektorí dobrovoľníci sa totiž mali možnosť zúčastniť školenia praktických nácvikov špecifickej práce so simulátormi a tvorby konkrétnych scenárov a výučbových hodín pod vedením doktora Mariána Sedláka.

tlačová správa

Pridajte komentár