EAST MAG
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove

Ocenenie INEKO – prvenstvo medzi strednými školami

Najlepšie hodnotenou strednou odbornou školou (SOŠ) na Slovensku je Stredná priemyselná škola (SPŠ) elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove, informoval Matej Tunega z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Do rebríčkov boli podľa INEKO zaradené školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, respektíve absolventov počas každého z uplynulých štyroch rokov. Hodnotenie škôl tak odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom pri SOŠ nahradzujú Testovanie písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %, pričom novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu.

Naša škola tak získala v rebríčku hodnotenia základných škôl, stredných škôl a gymnázií po školských rokoch 2011/2012, 2018/2019, 2019/2020 po štvrtý raz prvé miesto, a to aj za školský rok 2020/2021.

Napriek tomu, že počas roku 2021 bolo naďalej obmedzené vyučovanie a neuskutočnili sa celoplošné merania – Testovanie 5, 9 či písomné maturity, podarilo sa tejto organizácii zozbierať dostatok nových údajov o výsledkoch žiakov a vďaka tomu bolo zverejnené aktuálne poradie škôl. Pri hodnotení kvality stredných odborných škôl sa berie do úvahy veľa ukazovateľov.„Aktuálne sme doplnili nové údaje o uplatnení absolventov a o mimoriadnych výsledkoch žiakov v súťažiach,“ spresnil  analytik INEKO Matej Tunega.

Súčasná aktualizácia portálu INEKO prináša najnovšie údaje, ktoré vychádzajú z týchto prioritných oblastí, ktoré sa stali základom hodnotenia škôl:

  1. uplatnenie absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti),
  2. počet učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  3. využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní,
  4. mimoriadne výsledky žiakov (umiestnenia v súťažiach),
  5. finančné zdroje škôl.
Zdroj: INEKO

Aj za týmto úspechom SPŠE stojí obetavá práca učiteľov a žiakov. Cieľom školy je prinášať pridanú hodnotu svojim žiakom, aby ich uplatnenie v praxi a ich ďalšom živote bolo nielen na vysokej odbornej, ale aj morálnej úrovni. V minulom školskom roku sa žiakom školy podarilo dosiahnuť mnohé cenné úspechy v odborných súťažiach z oblasti elektrotechniky a IT, a to nielen na krajskej, ale aj celoslovenskej, ba aj medzinárodnej úrovni. Vysoké percento našich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách na Slovensku alebo v zahraničí. Veľké plus je, že pokračujú v štúdiu technických smerov, kde je veľká potreba nových zamestnancov a predpoklad uplatnenia.

Spýtali sme sa riaditeľky školy Ing. Ivety Marcinčinovej: Ktoré sú podľa Vás silné stránky školy?

„Školu tvoria štyri základné piliere, a to učitelia, žiaci, rodičia a firmy, s ktorými spolupracujeme. Tieto zložky musia spolu kooperovať, dopĺňať sa a navzájom sa počúvať. Až potom je možné dosiahnuť kvalitné vzdelanie, ktoré bude reagovať na aktuálne trendy v tomto rýchlo meniacom sa prostredí IT a elektrotechniky. Silnou stránkou školy sú motivovaní žiaci, ktorí sa chcú vzdelávať a byť neustále lepší, čo je zásluhou mojich kolegov, učiteľov, za čo im patrí veľká vďaka. O tejto motivácii žiakov a učiteľov hovoria aj mnohé úspechy na odborných súťažiach, a to aj v medzinárodnej oblasti, kde sa naši žiaci napr. stali majstrami sveta v robotike na súťaži RoboCup v minulom školskom roku. Medzi výhody našej školy by som zaradila aj moderné vybavenie učební a laboratórií, ktoré vytvárajú príjemné prostredie pre žiakov, pričom v trende modernizácie priestorov chceme aj naďalej pokračovať.“

Čo je podľa Vás za tým, že absolventi vašej školy sa dokážu uplatniť na trhu práce?

„Snažíme sa im ukázať firemné prostredie a jeho fungovanie už počas štúdia na škole. Spolupracujeme s viacerými firmami  na rôznych workshopoch a prednáškach, niektoré predmety na škole vyučujú priamo lektori z firiem, čo považujeme za veľký benefit pre študentov. Keďže oblasť IT a elektrotechniky je veľmi rozsiahla, cieľom nie je žiakov naučiť všetko, ale dať im plnohodnotný základ pre ich ďalšiu špecializáciu a rozvoj, a to či už vo firme alebo na vysokej škole. Ako veľmi potrebné vnímame rozvíjať u žiakov mäkké zručnosti, preto sa snažíme využívať na predmetoch aj bádateľské vyučovanie alebo metódu Eduscrum, kde si žiaci osvoja prácu v tímoch, kooperáciu a vzájomnú komunikáciu.“

Táto skvelá správa o úspechu v týchto náročných covidových časoch potešila tak vedenie školy, ako aj všetkých pedagógov SPŠE a je zároveň záväzkom do budúcnosti, aby sme sa svojou prácou snažili znovu obhájiť skvelé umiestnenie.

tlačová správa

Pridajte komentár