EAST MAG
Spoločnosť AGEL, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL podpísali Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci

Spoločnosť AGEL, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL podpísali Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci

Cieľom spolupráce subjektov je aplikácia poznatkov vedy a výskumu v rámci riešenia aktuálnych a koncepčných úloh. Tiež skvalitňovanie realizácie odborných aktivít a riešenie úloh vyplývajúcich z potrieb zmluvných strán. Slávnostný podpis zmluvy sa uskutočnil 14. augusta 2023 v Nemocnici AGEL Košice-Šaca.

Podpisom zmluvy sa zmluvné strany dohodli na aktívnej kooperácii pri rozvoji vedeckej spolupráce, zdieľaní skúseností, transfere nových technológií, spoločnej účasti na vedeckých a technologických projektoch a organizovaní spoločných bilaterálnych sympózií, seminárov a konferencií. V oblasti vedy a výskumu sa zaviazali zosúladiť výskumné aktivity vedúce k obojstrannému prospechu, využívaním intelektuálnych, materiálno-technických a priestorových zdrojov zmluvných strán. Súčasťou spoločných aktivít bude vzájomná pomoc a poradenstvo pri budovaní svojich technologických parkov a prístrojového vybavenia. V prípade potreby aj vzájomné zapožičiavanie prístrojového vybavenia s cieľom zefektívniť vedeckú spoluprácu a zaistiť synergiu. Subjekty budú kooperovať pri výbere spoločných oblastí výskumu, v ktorých bude následne rozvíjaná spoločná vedecká spolupráca.

Vylepšia zručnosti lekárov, využijú spoločne biomateriál i prístroje

Zmluvné strany majú záujem o spoluprácu pri výskume jednostopkatých lalokov kože na experimentálnych zvieratách. Cieľom je získanie zručností lekárov v mikrochirurgii, výskum aplikácie nanotechnologických obväzov pri liečbe chronických rán v experimentálnej medicíne, využitie biomateriálov v regulácii chrupkového a kostného tkaniva a spoločné využitie medicínskeho a prístrojového vybavenia.

„Spoločnosť AGEL SK, a. s. kladie enormný dôraz nielen na pregraduálne, postgraduálne a kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ale svoje aktivity čoraz viac zameriava aj na bazálny výskum. Práve tento vnímame ako bezhraničnú studnicu vedeckých ideí. Pod správnym vedením erudovaných výskumníkov majú reálnu šancu na aplikáciu do každodennej, z nášho pohľadu predovšetkým klinickej, liečby. Je poľutovaniahodné, kam sa za posledných tridsať rokov tá skutočná základná výskumná činnosť v Slovenskej republike dostala. Preto za veľké pozitívum považujeme, že napriek nepochopiteľnej nepriazni a dlhoročnému podfinancovaniu dokázala nielen prežiť, ale vytvárať a pripravovať mnohé výskumné projekty. Tie dnes máme ambíciu transformovať do humánnej medicíny a klinickej praxe,“ uviedol podpredseda predstavenstva Nemocnice AGEL Košice-Šaca a riaditeľ Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL, n. o., MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA. Zároveň dodal, že ak chceme rozvíjať nové terapeutické postupy a metódy, tieto sa bez bazálneho výskumu nezaobídu.

Cieľom je lepšia kvalita života pacienta

„Považujeme preto za svoju morálnu povinnosť jeho maximálnu podporu. Spolupráca na dielčích projektoch s Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach prebieha už niekoľko rokov. Profesor Danko so svojím tímom dokázali, že tam, kde je trpezlivosť, zanietenie a viera v pozitívny výsledok, dokáže veda zázraky. Dôkazom sú nám dnes už hmatateľné výsledky ich dlhoročných výskumných prác, ktorých výsledky boli publikované vo významných vedeckých periodikách. Podpis zmluvy o spolupráci s UVLF pre nás znamená potvrdenie toho, čo aj bez písomného základu v Košiciach nielen excelentne roky funguje, ale prináša vedecké výsledky. Tie vedia v krátkom čase pomôcť mnohým pacientom pri liečbe ochorení a poškodení tkanív v humánnej medicíne. Veríme, že ďalším zintenzívnením spolupráce a prenesením týchto výsledkov do klinického skúšania budeme môcť našim pacientom reálne poskytnúť inovatívne postupy s výrazným impaktom na kvalitu ich života,“ povedal MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA.

Vyššia úroveň spolupráce

Pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je podpis Rámcovej zmluvy o spolupráci so spoločnosťou AGEL SK a Vzdelávacím, vedeckým a výskumným inštitútom AGEL, n. o. posunutím doterajšej spolupráce na vyššiu úroveň. „Stávame sa partnermi, ktorí chcú maximálne využívať svoje kapacity na zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti. Chceme spoločne uplatňovať najmodernejšie poznatky vedy, výskumu a vzdelávania. Využívať špičkové medicínske a prístrojové vybavenie. Získavať podporu pre ďalšie spoločné projekty, prepájať teóriu s praxou a prinášať obyvateľom Slovenska výsledky tejto spolupráce v podobe nových biomateriálov a liečebných postupov zvyšujúcich kvalitu života. Spoločný výskum a testovanie na zvieracích modeloch umožňuje rýchlejšiu aplikáciu výsledkov výskumov do praxe v humánnej medicíne. Verím, že ako partneri máme šancu získať nielen viac poznatkov, vedomostí, skúseností, výsledkov, ale aj reálnej materiálnej podpory,“ konštatuje rektor UVLF prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. Spolupráca troch subjektov potvrdzuje aj význam zjednocujúceho konceptu spoločného zdravia, tzv. One Health, ktorého cieľom je trvalo udržiavať rovnováhu a optimalizovať zdravie ľudí, zvierat a ekosystémov.

Pomáhajú si už desaťročia

UVLF spolupracuje so spoločnosťou AGEL SK a jej vzdelávacím, vedeckým a výskumným inštitútom už viac ako desaťročie. Predovšetkým v oblasti regeneračnej medicíny kože a tvrdých tkanív. Výskumný kolektív UVLF, ktorý tvoria prof. MVDr. Ján Danko, PhD., doc. MVDr. Lenka Krešáková, PhD., doc. MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD., a MVDr. Filip Humeník, PhD.,úzko spolupracuje s Klinikou popálenín a rekonštrukčnej chirurgie pri riešení problematiky regenerácie kože po popáleninách, vrede predkolenia a diabetickej nohe s využitím biomateriálov kombinovaných s celulárnou a acelulárnou terapiou. S Klinikou muskuloskeletálnej a športovej medicíny hľadajú vhodnú terapiu pre pacientov s prevažne traumatickým poškodením chrupky a kostného tkaniva. V prípade chrupky ide hlavne o chondrálne a osteochondrálne defekty. Pri kostnom tkanive o kostné cysty a parciálne defekty kostrového systému. „Pri výskumnej práci využívame možnosti širšieho spektra zobrazovacích metód ako sú magnetická rezonancia (MRI), počítačová tomografia (CT) a RTG na Klinike rádiológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca. V súčinnosti s jej odborníkmi sme realizovali aj testovanie na animálnych modeloch na našej univerzite. Výsledky výskumu sme spoločne prezentovali na konferenciách, publikovali v zahraničných odborných časopisoch a tvoria základ pre spoločne podané projekty,“ vysvetľuje vedecko-výskumný pracovník Katedry morfologických disciplín UVLF prof. MVDr. Ján Danko, PhD.

tlačová správa

Pridajte komentár