fbpx
EAST MAG
newsletter indexmag

Zásady ochrany osobných údajov – newsletter EastMag

Zaškrtnutím políčka “Súhlasím so spracovaním mojej e-mailovej adresy na zasielanie newslettra” návštevník webstránky súhlasí so spracovaním zadaných osobných údajov na účely zasielania newslettra EastMag.

Odosielateľom a   spracovateľom osobných údajov je LEMUR, s.r.o., Narcisová 4, Košice
IČO: 46332227, IČ DPH: SK2023339835, Tel. 0903 675 627, e-mail: lemur@lemur.sk.

Odosielateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre odoslanie newslettra.

Odosielateľ spracúva bežné osobné údaje návštevníka. Osobné údaje návštevníka sú v informačnom systéme odosielateľa uchovávané do doby, kým sa návštevník neodhlási z   odberu newslettra.

Ak návštevník nesúhlasí so spracovaním údajov na odosielanie newslettra, svoj nesúhlas môže návštevník kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu odosielateľa so žiadosťou o odhlásenie z  newslettra alebo kliknutím na odkaz uvedený v e-mailovej správe prijatej pri registrácii do newslettra.

Osobné údaje využívané na odosielanie newslettra nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

Návštevník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje, e-mailom na adrese newsletter@eastmag.sk.sk alebo kliknutím na odkaz uvedený v e-mailovej správe prijatej pri registrácii do newslettra.

Návštevník má právo získať od odosielateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje návštevníka sa spracúvajú v informačnom systéme odosielateľa. Návštevník má právo získať prístup k   takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov návštevníkovi je bezplatné.

Návštevník môže od odosielateľa požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú návštevníka. Návštevník môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Návštevník môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Návštevník má právo, aby odosielateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak návštevník namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho odosielateľovi overiť správnosť osobných údajov.

Návštevník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol odosielateľovi, v   štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Návštevník má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Návštevník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.