fbpx
EAST MAG

360. výročie Universitas Cassoviensis

Dňa 7. augusta si Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripomenula potvrdenie prvej košickej univerzity Universitas Cassoviensis, zriadenej jágerským biskupom Benediktom Kišdym v roku 1657. Tá bola v tento deň potvrdená Zlatou bulou vydanou Leopoldom I. v Grazi. Cisár jej priznal všetky privilégiá a práva univerzít čím ju postavil na jednu úroveň s univerzitami vo Viedni, Prahe, Olomouci, Grazi a Trnave.

Dedič akademického odkazu

Po zrušení jezuitského rádu v roku 1773 sa Universitas Cassoviensis stala štátnou filiálkou jedinej uhorskej univerzity v Budíne a zmenila názov na Academia regia Cassoviensis (1777). V roku 1850 bola Kráľovská akadémia pretvorená na Právnickú akadémiu, ktorá kontinuálne fungovala do roku 1922. Následne Košice na krátky čas prerušili po 265 rokoch svoju vysokoškolskú tradíciu. Zlúčením pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty vytvorenej z Filologickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Prešove vznikla v roku 1959 dnešná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá je dedičom akademického odkazu Universitas Cassoviensis. V rámci snáh o výskum vlastnej akademickej histórie vypísala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vnútorný grant, ktorého úlohou je podrobné skúmanie vývoja a dejín vysokého školstva v metropole východného Slovenska.

upjs

Štruktúra Universitas Cassoviensis zodpovedala štruktúre ostatných európskych univerzít, ktoré boli pod správou jezuitov. Jednou z jej dvoch fakúlt bola popri Teologickej fakulte aj Filozofická fakulta, na ktorej bolo trojročné štúdium. Prednášali na nej významní pedagógovia ako Martin Palkovič, Samuel Timon, Štefan Karpinai, Karol Wagner, Juraj Sklenár, Andrej Bernolák a i.

Súčasnosť UPJŠ

Súčasné vedenie UPJŠ považuje odkaz prvej košickej univerzity za mimoriadne dôležitý, pričom existujú snahy o výrazný rozvoj vedecko-výskumných kapacít, ktoré sú v Košiciach momentálne k dispozícii.

Ak sa obzrieme 360 rokov späť, v Košiciach bola zriadená rešpektovaná uhorská univerzita, čo je pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika inšpirujúce a zaväzujúce zároveň. Venujeme mimoriadnu pozornosť sledovaniu a zavádzaniu svetových vedeckých, výskumných a pedagogických trendov do akademickej praxe. V súčasnosti žijeme projektom TIP (Technologický a inovačný park), čiže zriadením pracoviska, v ktorom by sme spájali výskumné kapacity troch košických verejnoprávnych univerzít. Ich skvelé umiestnenia vo svetových rebríčkoch akcentujú pripravenosť pre krok akým zriadenie TIP nepochybne je,“ uviedol rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  

tlačová správa

Pridajte komentár