EAST MAG
onvote

Fakulta riadenia a informatiky vytvorila online hlasovací systém OnVote

Súčasná situácia s pandémiou COVID-19 a s ňou súvisiace obmedzenia skomplikovali a zásadne zmenili možnosti zasadnutí rôznych samosprávnych orgánov, vedeckých rád a akademických senátov na univerzitách alebo zasadnutia rôznych komisií. Na zorganizovanie online rokovania existuje viacero aplikácií a nástrojov. Veľkým problémom je ale zabezpečenie vedenia rokovania a hlavne vzdialeného elektronického hlasovania. S týmito problémami sa viackrát stretli aj na Fakulte riadenia a informatiky (FRI UNIZA) pri organizovaní zasadnutí akademického senátu a vedeckej rady fakulty, a preto sa na jeseň 2020 rozhodli, že vytvoria aplikáciu OnVote, ktorá by tieto problémy vyriešila.

OnVote využívajú od decembra

Webová aplikácia OnVote umožňuje pohodlne riadiť priebeh rokovania, proces online hlasovania a zabezpečuje všetky funkcie potrebné pre štandardný priebeh zasadnutí. Aplikácia podporuje viacero typov hlasovaní, výsledky hlasovania sú dostupné ihneď po jeho ukončení a všetci účastníci si môžu priebežne stiahnuť detailný protokol o hlasovaní. Účastníci sa môžu do aplikácie jednoducho prihlásiť prostredníctvom svojho konta Microsoft alebo Google. Aplikáciu je možné používať z vlastného počítača alebo mobilného telefónu. Aplikácia je zabezpečená tak, aby nebolo možné neoprávnené prihlásenie a zneužitie hlasovania, resp. jeho dodatočná úprava.

Aplikácia OnVote je od decembra 2020 využívaná na rôznych zasadnutiach samosprávnych orgánov organizovaných na Žilinskej univerzite v Žiline a na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Sú  to napríklad rokovania vedeckých rád, akademických senátov, výberové konania, atď. Okrem toho bola táto aplikácia ponúknutá na využitie aj viacerým samosprávam.

Vo štvrtok 25.2.2021 bola aplikácia OnVote použitá aj pri zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, pričom ohlasy na ňu boli pozitívne.

onvote

UNIZA ponúka aplikáciu bezplatne

V čase pandémie COVID-19 ponúka Fakulta riadenia a informatiky UNIZA samosprávam, verejným orgánom a ostatným univerzitám možnosť využiť aplikáciu OnVote na online rokovania spojené s online hlasovaním bezplatne.

„Verím, že aplikácia OnVote vytvorená na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA pomôže aj samosprávam, uľahčí priebeh online rokovaní a čo najviac priblíži priebeh hlasovania bežnému štandardu rokovaní aj v tejto komplikovanej dobe“, hovorí dekan Fakulty riadenia a informatiky UNIZA a zároveň hlavný iniciátor vzniku tejto aplikácie doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA v roku 2020 oslávila 30. výročie od svojho založenia, v septembri otvorila zrekonštruovanú vstupnú halu. Okrem svojho poslania vo výučbe a výskume sa snaží pomáhať so zmierňovaním dôsledkov pandémie COVID-19. Okrem vytvorenej aplikácie OnVote na online hlasovanie fakulta vyrobila v minulom roku s využitím 3D tlačiarní viac než 3500 ochranných štítov, ktoré boli bezplatne dodané nemocniciam, záchranárom a miestnym samosprávam, aby sa mohli pracovníci v prvej línii chrániť pred nakazením koronavírusom.

V prípade záujmu o bezplatné využívanie online hlasovacieho systému OnVote je potrebné kontaktovať doc. Ing. Michala Kohániho, PhD., prodekana pre vedu a výskum FRI UNIZA (michal.kohani@fri.uniza.sk). „Radi poskytneme aj krátke školenie o výhodách a jednotlivých funkciách nášho online hlasovacieho systému,“ dodal  doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

tlačová správa

Pridajte komentár