EAST MAG
townhall

Súkromný sektor má príležitosť intenzívnejšie spolupracovať s univerzitami a inovačnými hubmi v Košiciach

V regióne Košíc sa preinvestuje viac ako 360 miliónov eur z fondov EÚ do infraštruktúry a podpory inovatívnych profesionálnych komunitných platforiem, ktoré urýchlia prenos inovácií do života v meste, podporia rozvoj znalostnej ekonomiky a vytvoria nové pracovné príležitosti v regióne. To bolo témou eventu Townhall Košice.

Snahou 4 projektov je popri tradičnom priemysle, ktorý sa k mestu viaže, posunúť región k zelenšiemu podnikaniu s orientáciou na kreatívny priemysel a technologicky orientovanú ekonomiku. Ponúkajú príležitosti na úzku spoluprácu aj pre súkromný sektor. Firmy a inštitúcie môžu prepojiť svoje tímy s akadémiou a inými expertmi a vytvoriť tak jedinečnú synergiu na zvyšovanie svojej konkurencieschopnosti a tvorbu nových pracovných miest.

Townhall Košice

O konkrétnom cross-sektorovom zapojení do projektov dnes diskutovali predstavitelia mesta Košice, miestnych univerzít, podnikatelia, predstavitelia neziskového sektora a odborníci na regionálny rozvoj v rámci podujatia Townhall Košice.

Oceňujeme, že všetci zainteresovaní aktéri na východe Slovenska na úrovni Košického samosprávneho kraja, mesta, univerzít a podnikateľského a neziskového sektora si uvedomujú dôležitosť a prínos inovácií pre strategický rozvoj regiónu, firiem a uplatnenie talentov. Townhall Košice má ambíciu byť inovatívnou platformou na naštartovanie prepájania jednotlivých aktérov, zdieľanie skúseností a dialóg pre oblasť inovácií s dôrazom na aktívne zapájanie súkromného sektora do vznikajúcej inovatívnej infraštruktúry,“ zhrnul Gabriel Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory v SR.

Inovácie sú veľkou témou. V rámci Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja 2021+ vytvárame Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) po vzore Jihomoravského inovačného centra v Brne. To by malo zastrešiť inovácie a všetkých aktérov, ktorí sa venujú inováciám do jedného živého celku. Vytvorí to pôdu na vznik nového odvetvia inovácií, ktoré sa tak môžu dostať do rôznych oblastí hospodárstva. Cieľom je generovať vyššie HDP, nové pracovné miesta a samozrejme aj vyššiu kvalitu života,“ povedal na úvod Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Platformu Townhall Košice zorganizovala Americká obchodná komora v SR s podporou CIPE (Center for International Private Enterprise) spolu s partnermi Creative Industry Košice, Košice 2.0, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Urban Innovative Actions a s podporovateľmi IT Valley Košice,  Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Technickou univerzitou v Košiciach a UVP Technicom.

Funkčnejšie prenášanie poznatkov z akademickej pôdy do praxe

Projekt Cassovia New Industry Cluster (CNIC) je odpoveďou košických univerzít a Slovenskej akadémie vied na to, ako odstrániť zaostávanie Košického samosprávneho kraja v tvorbe HDP prostredníctvom inovácií a zvýšiť atraktivitu regiónu pre kvalitný život a kariéru. Projekt je tiež odpoveďou na kritiku nízkej flexibility akademického prostredia a nedostatočnej spolupráce s praxou.

Chceme profesionalizovať manažovanie procesu transferu poznatkov vedy do praxe a vytvoriť motivačné prostredie pre vstup súkromného kapitálu do vedy zriadením právneho subjektu, ktorý túto misiu bude realizovať komerčne, ale neziskovo. Už teraz máme dostatočnú atraktívnu vedeckú infraštruktúru v našich Univerzitných vedeckých parkoch, ktorú nie sme schopní ponúkať inovátorom a priemyselným  partnerom bez toho, aby sme sa nedostali do konfliktu so štátnou pomocou. Úlohou CNICu bude tento handicap odstrániť, s podporou Svetovej banky máme know-how ako na to,“ hovorí prof. Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Technology Transfer Office

Cieľom projektu bude tiež zatraktívniť prostredie inštitúcií výstavbou centrálneho technologického pavilónu pre CNIC ako aj ďalších jeho pracovísk v areáloch univerzít, vrátane športovo-relaxačných objektov, dokompletizovať vedeckú infraštruktúru pre potreby širokého spektra inovátorov v odboroch, kde je preukázateľná excelencia výskumu na pracoviskách univerzít. Pavol Sovák zároveň vymenúva konkrétne možnosti zapojenia:

Vyzývame partnerov pre spoločné personálne vybudovanie Technology Transfer Office, ktorý by plnil metodickú pomoc, ekonomické i právne poradenstvo pre všetkých, ktorí sa dajú na cestu inovácií a kreovania nového priemyslu. Vytvorme legislatívne a ekonomické rámce pre proces zapojenia sa do využívania služieb CNIC,  sharingu vedeckej infraštruktúry s cieľom win-win, je to osvedčená cesta zastavenia brain-drainu z iných kútov sveta. Pomôžte nám zblížiť akademické a priemyselné svety do synergického prístupu k spoločnému cieľ – prosperite Košického samosprávneho kraja,“ povedal prof. Pavol Sovák.

townhall

Košice ako digitálne a kreatívne mesto s dôveryhodnými inštitúciami

Projekt Košice 2.0 sa realizuje vďaka iniciatíve Európskej inovatívnej akcie (UIA) Európskej komisie. Cieľom je vytvoriť kreatívny ekosystém a transformovať sa ekonomicky z priemyselného mesta na digitálne a kreatívne mesto, ako aj riešiť otázku nízkej občianskej angažovanosti a dôvery vo verejné inštitúcie. Cieľom je podporiť inovatívne a experimentálne projekty udržateľného mestského rozvoja v rozsahu, v akom by ich mestá bežne nefinancovali. Košice ako prvé mesto na Slovensku uspelo v otvorenej výzve.

Košice si budujú svoju identitu, hlavne prepájaním kreativity a digitálnych technológií, vo svete sú vnímané aj ako City of Media Arts. Potenciálom je profilácia ako zelené mesto plné kultúry, kvalitných univerzít, IT spoločností a zaujímavého mixu startupov a tradičného odvetvia. Projekt Košice 2.0 vytvára príležitosti na riešenie mestských výziev pre startupy, podnikateľov, mimovládne organizácie a profesionálov z oblasti IT a kreatívneho priemyslu, ako aj aktívnych miestnych občanov. Zapojiť sa môžu do akceleračných programov, hackathonov, programu pre občanov Inovuj Ty! ” hovorí Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice.

Pomoc firmám s digitálnou transformáciou

V súlade so zámerom Európskej únie masívne podporovať digitálnu transformáciu firiem a inštitúcií v rámci programu Digitálna Európa, v Košiciach vznikne centrum ECDI CASSOVIUM, ktoré má ambíciu vytvoriť takúto jedinečnú platformu na území východného Slovenska s prepojením na relevantné slovenské a medzinárodné štruktúry. 

Centrum zvýši povedomie o výhodách a dostupnosti digitálnej transformácie, bude rozvíjať a implementovať tieto technológie v rámci prevádzkových procesov malých a stredných podnikov a inštitúcií verejnej správy. Jeho pridanou hodnotou bude tiež prepájanie klientov s expertmi a vytváranie nových projektov pre implementáciu digitálnej transformácie.

„Technická univerzita v Košiciach (TUKE), v konzorciu s Univerzitou P.J. Šafárika a klastrom Košice IT Valley, uspela so svojím projektom zriadenia a prevádzkovania ECDI CASSOVIUM v prvom kole súťaže na národné nominácie spolu s ďalšími tromi nominovanými projektami z Bratislavy a Žiliny. Jedným z pilierov fungovania centra bude poradenský program, ktorý, vďaka dlhoročnej know-how členov konzorcia z oblasti digitálnej transformácie a Priemyslu 4.0, poskytuje klientom služby analýzy potrieb, návrhu riešenia na mieru a ich finálnej realizácie.

TUKE je lídrom konzorcia ECDI CASSOVIUM a má zámer využiť existujúce know-how a infraštruktúru najmä z oblasti inovácií a technologického transferu, ktoré akumuloval UVP TECHNICOM. ECDI by malo oficiálne začať svoje aktivity od 1.1. 2022 (po úspešnom zapojení sa do výzvy EK na budovanie ECDI – národnou nomináciou ECDI CASSOVIUM získalo právo sa do tejto výzvy zapojiť). A to je aj termín od kedy budú firmy z regiónu mať možnosť využívať služby centra. Aj aktuálne sa však už firmy môžu do pilotnej spolupráce s DIH TECHNICOM zapojiť,“ povedal František Jakab, riaditeľ univerzitného vedeckého parku Technicom.

townhall

Inovácie pomôžu priblížiť Košice k úspešným regiónom a vytvoria zaujímavé príležitosti pre talenty

Vytvorenie Inovačného centra Košického kraja (ICKK) bude hlavným výstupom Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja 2021+ a bude vytvárať spoločné pridané hodnoty v regióne. Cieľom centra bude vytvárať spoločný priestor pre každého, kto sa v téme inovácii pohybuje, teda pre podnikateľov, vzdelávacie inštitúcie, mestá, obce, neziskové organizácie, či nadácie: „Vznikom centra by mala vzniknúť komunita, ktorá drží pokope, vytvára nové produkty a služby a koniec koncov  vytvára pracovné miesta, čím sa zabráni odlivu šikovných a schopných ľudí z nášho regiónu. Členom ICKK sa môže stať každý z oblasti inovácii, kto prejaví záujem, musí len poslať žiadosť a splniť podmienky určené v stanovách Združenia. Združenie by malo začať svoju činnosť na jeseň tohto roku, “ povedala Julianna Orbán Máté, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia, ktorá je poverená prípravou Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja.


Podobnú úspešnú transformáciu k inovatívnym investíciám už odštartovali mestá ako napríklad Krakov, Katovice, Brno, Debrecín alebo Eindhoven.

tlačová správa

Pridajte komentár