EAST MAG
Trendy vo vzdelávaní. Foto: Splash International
Foto: Splash International

5 moderných trendov vo vzdelávaní v roku 2023

Tak, ako sa neustále vyvíja a inovuje svet technológií a všetko okolo nás, procesmi modernizácie prechádza postupne aj vzdelávací proces v materských, základných i stredných školách. Mnohé z nich vystupujú z radu bežných slovenských škôl, aby svojim žiakom prinášali vzdelanie podľa najnovších trendov, ktoré odzrkadľujú potreby súčasnej doby a požiadavky kladené na budúce generácie. Prečítajte si, aké trendy by mali v modernom vzdelávaní kraľovať v roku 2023.

1. Inovatívna výučba angličtiny

Výučba anglického jazyka je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho systému. Vzhľadom na jej dôležitosť v budúcom smerovaní sa mnohí rodičia prikláňajú k výberu medzinárodnej materskej, základnej aj strednej školy. Celý vzdelávací proces tam prebieha v anglickom jazyku, okrem výučby slovenského jazyka. 

Systém a obsah vzdelávania vychádza z medzinárodných vzdelávacích programov prispôsobených pre medzinárodné školy a je zväčša akreditovaný zahraničným certifikátom aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiaci tak získavajú vzdelanie v anglickom jazyku kompatibilné so slovenským vzdelávacím programom. Práve to im po skončení školy umožňuje bezproblémové pokračovanie vo vzdelávaní nielen na iných slovenských, ale aj zahraničných medzinárodných školách. 

2. Unikátny zážitkový spôsob výučby

Čoraz viac škôl si začína uvedomovať dôležitosť prepojenia teoretických poznatkov s praxou, preto sa zameriava na teoretické vzdelávanie doplnené o príklady z praxe. Práve vďaka tomu dokážu žiaci aplikovať získané vedomosti v praxi bez najmenších problémov. V oblasti vedeckých predmetov realizujú množstvo praktických pokusov pre lepšie pochopenie vedy a vedeckého štúdia. Zameriavajú sa na vzdelávanie zážitkovou formou. Aj preto technológie používajú len ako doplňujúci prostriedok pri výučbe, čím žiakom minimalizujú čas strávený pred obrazovkou. Pri výučbe využívajú knihy a učebné materiály so zaujímavým obsahom a spracovaním, ktoré prirodzene motivujú k učeniu. 

Foto: Splash International
Foto: Splash International
Foto: Splash International
Foto: Splash International

3. Výučba v malých skupinách a individuálny prístup

Pre efektívnejší a rýchlejší rozvoj žiakov je dôležitý individuálny prístup v čo najväčšej miere. Výučba preto prebieha v malých skupinkách a v ideálnom pomere žiakov na učiteľa. Malé počty žiakov v triedach taktiež vytvárajú priestor na špecifický rozvoj žiaka v oblastiach jeho špeciálnych nadaní, talentov a zručností a na individuálnu podporu a pomoc v oblastiach, v ktorých pomoc potrebuje. 

4. Slovné hodnotenie

V klasických slovenských školách sa využíva známkový systém. V školách s inovatívnym vzdelávaním sa však stretnete aj s iným systémom hodnotenia, a to konkrétne so slovným hodnotením. Jeho obrovskou výhodou je odbúranie zbytočného stresu žiaka a poskytnutie komplexnejšieho a ucelenejšieho obrazu rodičom o napredovaní žiaka, ako aj o jeho silných a slabších stránkach.

5. Všestranný rozvoj a koniec písaniu domácich úloh doma

Do popredia sa v súčasnosti dostáva aj všestranný a ucelený rozvoj žiakov. Mnohé školy preto dbajú na to, aby žiakov okrem vzdelávania vychovávali aj v sociálnej a emocionálnej oblasti. Poskytujú im tak širokú škálu mimoškolských a popoludňajších aktivít v podobe športových kurzov, záujmových krúžkov či mimoškolských aktivít. V popoludňajších hodinách učitelia spoločne pracujú so žiakmi na domácich úlohách, vďaka čomu sa deti domácim úlohám už doma venovať nemusia.

Foto: Splash International
Foto: Splash International

Zaujal vás tento inovatívny prístup k vzdelávaniu? Spoznajte Splash International

Naša medzinárodná základná a materská škola so sídlom v Košiciach poskytuje žiakom vyššie spomenutý moderný systém vzdelávania a veľké spektrum všestranných aktivít, ktoré posúvajú vzdelávanie na nadštandardnú úroveň. Spôsob výučby a počet hodín anglického jazyka u nás dokonca ľahko pomáha prekonávať jazykovú bariéru. Do našej školy preto prijímame deti bez ohľadu na úroveň ich znalosti anglického jazyka, či už ide o prvákov alebo žiakov z iných ročníkov základnej školy. 

Vzhľadom na individuálnosť nášho prístupu si uvedomujeme aj dôležitosť individuálnej komunikácie s rodičmi našich žiakov. Na konci vyučovacieho dňa preto s rodičom preberáme najdôležitejšie udalosti dňa v škole, či už ide o samotné vyučovanie alebo správanie a pokroky daného žiaka. Načúvame aj individuálnym požiadavkám rodičov. V prípade záujmu sa s rodičom radi dohodneme na spoločnom postupe pri výchove a vzdelávaní jeho dieťaťa.

Deň otvorených dverí v našej škole

Priestory našej základnej a materskej školy sme zariadili tak, aby sa v nich žiaci cítili vždy vítaní. Aj to im vo veľkej miere napomáha prekonať počiatočné obavy či neistotu. Radi vám naše priestory a fungovanie školy predstavíme osobne na Dni otvorených dverí 18. januára 2023 od 8:00 do 16:00 na Drábovej 3 v Košiciach. Prihláste sa k nám však vopred telefonicky, aby sme vás vedeli čakať. Ideálne, ak nás navštívite aj spolu s vaším dieťaťom, pretože jeho dojem pri prvej návšteve školy vždy veľa napovie. 

Všetko o Splash International nájdete na www.splashinternational.sk 

Tešíme sa na vás.

Pridajte komentár