fbpx
EAST MAG
Deti v materskej škole
Foto: shutterstock.com

V Košiciach vzniká inkluzívna materská škola. Konečne

Centrum včasnej intervencie prináša do Košíc novinku. Dlhodobá frustrácia jeho zamestnancov a rodičov detí, s ktorými prichádzajú do kontaktu, vyústila do založenia 1. materskej školy, ktorá bude inkluzívna. Spolu so zdravými detičkami ju budú navštevovať deti so zdravotným hendikepom, psychickými traumami, ako i deti cudzincov, škôlkari inej národnosti či detičky s vývinovými oslabeniami. Materská škola bude sídliť v priestoroch na Komenského ulici 3 a pre začiatok v nej bude kapacita pre 18 škôlkarov. O tom, prečo vlastne takáto materská škola v Košiciach vzniká, sme sa porozprávali s riaditeľkou Centra včasnej intervencie Simonou Šimkovou.

Prečo vôbec takáto materská škola vzniká? Cítili ste na trhu výraznú „dieru“? Domnievate sa, že presne toto tu chýba?

Našou škôlkou reagujeme na frustráciu, ktorú na dennodennej báze zažívame spoločne s rodičmi našich klientov.  

Cieľom všetkých aktivít nášho centra je podporiť rodinu dieťaťa s ťažkosťami vo vývine tak, aby dokázala svoje dieťa pripraviť na socializáciu/zapojenie sa do bežného rovesníckeho kolektívu. Často sme skutočne úspešní – rodičia pod našim vedením tvrdo “makajú” na výchove svojho dieťaťa a pripravia ho medzi ostatné deti s ohľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie najviac, ako je to možné. No napriek ich veľkej snahe často nevedia nájsť materskú školu, ktorá by ich dieťa prijala. Ich obrovská snaha teda nemá pokračovanie. Pritom učiť sa fungovať medzi rovesníkmi a mať pravidelný kontakt s deťmi v podobnom veku je veľmi dôležitý a nenahraditeľný vývinový krok pre všetky deti bez rozdielu. 

Foto: Archív CVI

Prečo dochádza k odmietaniu? Zrejme materské školy nemajú vhodné podmienky na integráciu, ani dostatok personálu…

Materské školy majú obavu prijať dieťa, ktoré má vývinové ťažkosti alebo zdravotné znevýhodnenie. Rozumieme tejto obave. No chceme ju pomôcť materským školám prekonať tým, že budeme popisovať. Pomenúvať, čo je to, čo je potrebné robiť v bežnej materskej škole inak, ak v nej majú vedieť dobre fungovať všetky deti, bez ohľadu na ich úroveň zručností, kultúru z ktorej pochádzajú alebo výbavu temperamentu. 

Chápeme, že to nie je cesta pre všetky materské školy. No ak tu sú materské školy, ktoré sa chcú stať inkluzívnymi, len nevedia kde a ako začať, chceme tu byť pre nich. 

Foto: Archív CVI

Obávame sa obáv rodičov bežných detí

Čoho sa v súvislosti so štartom najviac obávate?

Obávame sa obáv rodičov bežných detí dať svoje dieťa do zariadenia, ktoré sa profiluje ako inkluzívne. 

Inklúzia je na Slovensku veľmi často vnímaná ako začlenenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením medzi bežné/zdravé deti. No to nie je celkom správne pochopenie inklúzie. Inkluzívne prostredie materskej školy znamená prostredie, v ktorom sa pozeráme na potreby každého dieťaťa a každej rodiny špecificky a hľadáme vždy nanovo odpovede na otázky:  Čo potrebujeme urobiť preto, aby sa nám tu všetkým darilo spolu dobre fungovať – rásť a rozvíjať sa? Aké potreby majú naše deti a ako ich budeme napĺňať? Tieto otázky si kladieme zas a znova, s prijatím každého nového dieťaťa – či už dieťaťa zdravého, dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, dieťaťa ktorého rodina je v zložitej rodinnej situácii alebo dieťaťa, ktoré má “len” ťažkosti byť v novom prostredí bez mamy. Jednoducho sú brané do úvahy potreby a hodnoty každého dieťaťa a je možné rozmýšľať o spôsobe, ako ich najlepšie naplniť. 

Kedy sa materská škola otvorí?

Našu škôlku, ktorá v tomto roku ešte nie je zaradená do siete škôl a školských zariadení, otvárame 2. októbra. Začíname s postupnou adaptáciou detí, ktoré sa zatiaľ prihlásili. Máme kapacitu 18 detí. Ide o jednotriednu škôlku, kolektív bude vekovo zmiešaný. Keď naplníme kapacitu 15-tich detí s typickým vývinom, začneme s postupným začleňovaním 2-3 detí s vývinom atypickým – teda začleňovaním detí s výraznejšími vývinovými ťažkosťami/zdravotným znevýhodnením. 

Foto: archív CVI

Hlavná je komunikácia s rodičmi detí

Čím budete najmä iní?

Vítame a prajeme si, aby bola naša skupina 15-tich detí čo najviac pestrofarebná. To znamená, že sme otvorení deťom s typickým vývinom, ktoré ale napríklad v domácom prostredí hovoria iným jazykom alebo ich rodina pochádza z inej kultúry. Sme pripravení poskytnúť emocionálnu podporu deťom, ktoré sú nesmelé a ich rodičia sa obávajú adaptácie do rovesníckeho kolektívu. Alebo deťom, ktorých rodičia sú v rozvodovom konaní a ich dieťa potrebuje väčšiu mieru porozumenia a podpory. Jednoducho povedané, individualizovať prístup vo vzťahu k aktuálnym potrebám dieťaťa a rodiny je pre nás absolútne základným princípom fungovania. S rodičmi našich detí budeme preto veľa komunikovať o ich očakávaniach a ich predstavách. Je pre nás dôležité, aby naše výchovné a vzdelávacie ciele boli cieľmi spoločnými – teda cieľmi nás ako odborníkov na vývin dieťaťa a rodičov, ako odborníkov na potreby ich dieťaťa a rodiny. 

Foto: archív CVI

Veľmi sa tešíme, že naša myšlienka individualizovaného prístupu oslovuje aj širšiu verejnosť. Medzi inými napríklad košickú spoločnosť Lerni, ktorá pre nás čoskoro  vypracuje prieskum o potrebách a očakávaniach rodín vo vzťahu k materskej škole. Na základe výsledkov prieskumu budeme schopní fungovanie našej škôlky ešte lepšie zacieliť voči potrebám a očakávaniam košických rodín. Podotýkam, že táto myšlienka bola ich vlastnou iniciatívou a sme im za ich nápad a jeho realizáciu nesmierne vďační. 

Miesta pre hendikepované detičky máte už obsadené.  Máte nejakú predstavu, kto bude chcieť ešte predovšetkým využívať vaše služby?

Veríme, že to budú rodičia detí, ktorí si uvedomujú, že prvé roky v živote človeka sú kľúčové s ohľadom na jeho celoživotné fungovanie. Materská škola je prvý rovesnícky kolektív a dieťa sa v kontakte s inými deťmi učí o svojich potrebách a potrebách tých druhých. O svojich silných a slabých stránkach a taktiež o silných stránkach a oslabeniach iných. Spoznáva sa, učí sa regulovať svoje správanie. Predškolský vek je významné obdobie v živote človeka a veríme, že našu škôlku si vyberú rodičia, ktorí si tento fakt uvedomujú. Dôležitým aspektom je bohužiaľ aj aspekt finančný. Naša škôlka bude fungovať na princípe súkromného zariadenia – zatiaľ bez príspevkov od štátu. Náklady na jej zriadenie a prevádzku preto musíme pokryť z platieb od rodičov. 

V centre máme pediatričku i fyzioterapeutku

Prečo je pre bežné dieťa skvelé navštevovať takúto “zmiešanú” škôlku?

Výskumné štúdie hovoria, že deti, ktoré vyrastajú v inkluzívnom prostredí sú osobnostne silnejšie – lepšie pripravené na život v dynamicky sa meniacom svete. 

Predpokladám, že bude veľmi náročné vytvoriť harmonické prostredie pre deti s rozmanitými potrebami – ak aj opomenieme zdravotné znevýhodnenie, pokiaľ tam budete mať detičky, ktoré prechádzajú nejakým psychicky náročným obdobím, potom deti s jazykovou bariérou, traumami a podobne, nebude to jednoduché. Ako to chcete zvládať?

Veríme, že nám pomôžu naše doterajšie teoretické a praktické poznatky. V našom Centre včasnej intervencie pracujú sociálne poradkyne, psychológovia, liečebná pedagogička, fyzioterapeutka. V tíme máme dokonca pediatričku, ktorá sa zameriava na otázky vývinu a výživy v detskom veku. A tiež znova pripomínam, že sa v našej novej aktivite necítime byť sami. Máme odbornú a ľudskú podporu aj nášho partnerského odborného tímu v Súkromnom špecializovanom centre poradenstva a prevencie pre deti do piateho roku veku, ktoré je prevádzkované v tej istej budove ako naša novovznikajúca škôlka. Budeme mať tiež podporu v rodičoch našich malých klientov. Rodičia sú totiž experti na svoje vlastné dieťa, poznajú ho a vedia čo potrebuje aj aké podmienky potrebuje pre svoje fungovanie.

Foto: Archív CVI

Aký bude poplatok za škôlku?

380 eur mesačne plus náklady na stravu v cene 4,30 eur deň. Nie je to málo a veľmi by sme si priali, aby bol poplatok nižší, no bohužiaľ sme zatiaľ nenašli sponzora, ktorý by nám pomohol pokryť náklady na mzdy a prevádzku zariadenia. Stále hľadáme ????

Budú vychádzať z princípov Montessori

Budete sa riadiť napríklad princípmi montessori alebo nejakou inou pedagogikou?

Montessori pedagogika hovorí o dôležitosti pripravenosti prostredia – pripravenosti pre deti rôzneho veku a rôznej úrovni schopností. Tento koncept sa nám páči, budeme preto vychádzať z princípov M. Montessori a inšpirovať sa nimi. Nebudeme však Montessori škôlkou v plnom rozsahu. 

Bude mať škôlka nejaké špeciálne vybavenie? Na cvičenie, nejaké zvláštne didaktické pomôcky a pod.?

Určite áno, v závislosti od špecifických potrieb našich malých klientov. 

Teraz je kapacita nastavená na 18 detičiek. Mienite sa výhľadovo rozširovať?

Ak sa nám podarí overiť v praxi model fungovania inkluzívnej materskej školy a bude o takúto materskú školu záujem, budeme radi, ak bude takýchto materských škôl zriadených viacero. Bude to závisieť od viacerých faktorov.

komentár: 1