EAST MAG

UPJŠ patrí podľa rankingu Best Global Universities medzi európsku elitu

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa podľa aktuálne zostaveného rankingového hodnotenia Best Global Universities umiestnila na celkovom 934. mieste vo svete a 378. v Európe. V rámci posudzovania slovenských univerzít je druhou najlepšou univerzitou na Slovensku. Oproti minulému roku sa zlepšila v súhrnnom bodovom hodnotení, ku ktorého rastu prispelo zlepšenie indikátora globálnej reputácie UPJŠ v Košiciach.

Umiestnenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je dôkazom pretrvávajúcej kvality výskumu a vedeckých výstupov univerzity a jej vedeckej profilácie. Dobré umiestnenie v prestížnych rankingoch nie je možné zabezpečiť inak ako dlhodobou kvalitnou prácou,“ zhodnotil rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

REKLAMA

Rebríček Best Global Universities zostavuje U.S. News, ktorý zverejnil piate vydanie globálneho rankingu univerzít. Zameriava sa na celosvetové porovnávanie univerzít s cieľom poskytnúť informácie najmä študentom a verejnosti o najúspešnejších univerzitách sveta. Pri svojom hodnotení sleduje výskumné aktivity a reputáciu univerzity. Zahŕňa celkovo 1 250 top inštitúcií pochádzajúcich zo 75 štátov sveta.

UPJŠ v Košiciach sa už niekoľko rokov umiestňuje v renomovaných hodnoteniach a rankingoch – okrem Best Global Universities Ranking napríklad aj v rankingu URAP a U-Multirank – na dobrých pozíciách a pri porovnaní s inými slovenskými univerzitami je pravidelne v prvej dvojke až trojke,“ dodala prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Oproti minulému roku sa celkový počet univerzít figurujúcich v rebríčku nezvýšil, ale počet štátov, odkiaľ sledované univerzity pochádzajú, stúpol o jeden. Hodnotenie prebieha v dvoch základných krokoch, ktoré sa opierajú o výstupy Clarivate Analytics InCites a následného hodnotenia univerzít prostredníctvom 13 indikátorov s rôznou váhou.

tlačová správa

Pridajte komentár