EAST MAG

Valorizácia ľudského potenciálu generácie 20+ a 50+ v Košickom samosprávnom kraji

Rozhodnutím Úradu vlády Slovenskej republiky zo dňa 4.12.2018 bola Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným schválená dotácia na projekt „Valorizácia ľudského potenciálu generácie 20+ a 50+ v Košickom kraji“.

Prioritou projektu je predovšetkým zvýšiť zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v Košickom kraji pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja. Projekt je zameraný na 2 generačne rozličné cieľové skupiny obyvateľstva košického kraja, teda 2 rozdielne generácie, ktorých prepojenie a medzigeneračná spolupráca môže predstavovať prínos pre rozvoj a sociálnu kohéziu Košického  kraja.

REKLAMA

EZÚS Via Carpatia do tohto projektu vstúpil v spolupráci 2 partnermi so Združením IT Valley a s  Košickým samosprávnym krajom.

Špecifickým cieľom projektu bude Vytvorenie systémovej stratégie prepojenia stredných a vysokých škôl v oblasti IT za účelom zníženia odlivu mladých talentov z Košického kraj pri zmapovaní komplexného vnútorného potenciálu územia Košického regiónu a jeho materiálnych, finančných a inštitucionálnych zdrojov. Ďalej v projekte plánujeme vypracovať stratégiu Aktívneho starnutia, za účelom lepšieho zmapovania potrieb seniorov.

Realizované s finančnou podporou Úradu Vlády Slovenskej republiky, program podpora regionálneho rozvoja.

tlačová správa

Pridajte komentár