EAST MAG

Užite si výstavu vo VSG aj vďaka komentovanej prehliadke

Východoslovenská galéria Košice organizuje 9. januára 2019 komentovanú prehliadku s kurátorom výstavy. Koná sa o 17. hodine na Hlavnej 27 a vstup na ňu je voľný.Kurátorom výstavy Na prelome – Umenie rokov 1890 – 1918 je Miroslav Kleban. Výstavný projekt, pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia, mapuje obdobie pred vznikom prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku sa pripomínalo v roku 2018.

Súčasťou výstavného projektu je sprievodný katalóg s bohatým výberom reprodukovaných diel a dobovými fotografiami mesta Košice. Obsahová časť je okrem textov kurátorov doplnená o štúdie oslovených autorov, ktoré približujú obraz doby prelomu storočí z historického, architektonického a všeobecno-kultúrneho pohľadu.

Vizuálna predstava o živote na prelome storočí

Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej produkcie, historických súvislostí a spoločenských pomerov sa vytvorená kolekcia umeleckých diel pokúša podať vizuálnu predstavu o životnom štýle mestského človeka na prelome storočí žijúcom v rozmedzí dvoch mentálne blízkych, no lexikálne a ideovo odlišných národností. Kontrastné obdobie rokov 1890 – 1918 upadá v tieni nastupujúcej Košickej moderny – umenia medzivojnového obdobia, ktorého formálne a ikonografické znaky vychádzajú z impresionistického (Szinyei Merse) a secesného odkazu (Kővári-Kačmarik).

zdroj: vsg

Importované vplyvy impresionizmu a luminizmu vyústili formálne u viacerých autorov do secesnej štylizácie, ktorá hľadala inšpiráciu v prírodných formách. Secesia sa ako posledný medzinárodný sloh, ktorý zasiahol všetky druhy umenia, však v našom kontexte ustupovala konzervatívnemu historizmu a eklektizmu, no nepopierateľne hral secesný import dôležitú úlohu pri zrode moderny na východnom Slovensku. Regionálne umenie nášho územia na prelome storočí sa konfrontuje s hľadaním tzv. národného štýlu, ktorý stelesňuje „alchymista slovenskej krásy“ Martin Benka.

Hľadanie národnej identity

Na jednej strane sa umelecké tendencie približujú k slovanskej jednote, iné sa hlásia k uhorskej tradícii. Otázky národnostnej identity vydali umelecké svedectvo o národnom symbolizme, ktorý sa konfrontoval s realizmom vo výtvarnom umení a literatúre. Hľadanie nielen nacionalistickej, ale aj umeleckej identity viacerých autorov tohto obdobia predstavuje teoretický problém definovania modernej epochy stredoeurópskych štýlov, ktoré vytvárajú špecifickú syntézu národného povedomia a kozmopolitného myslenia v konfrontácii s celospoločenskými zmenami utvorenými po roku 1918.

tlačová správa

Pridajte komentár