fbpx
EAST MAG

Spoločná geografická databáza má pomôcť Tokaju

Vinohradnícka oblasť Tokaj je považovaná za oblasť s jedinečným krajinným potenciálom v pohraničí Slovenska a Maďarska. Tokaj sa vyznačuje unikátnym vinohradníctvom a vinárstvom, širokou škálou turistických atrakcií aj ťažobnými aktivitami v blízkosti štátnych hraníc. Tokaj patrí dvom krajinám, čo komplikuje plánovanie a manažment. Tento problém pomôže riešiť jednotná geografická informačná databáza, ktorej sa podujali Innoregion Knowledge Centre Eszterházy Károly University v Egri a Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Obidve inštitúcie spoločne riešili projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom Rozvoj webGIS platformy na báze masívnych geodát pre vinársky región Tokaj podporujúci cezhraničnú spoluprácu (Development of webGIS platform based on big-data for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration).

Údaje na jednom mieste

Základnou myšlienkou vytvorenia spoločnej geografickej databázy bolo podporiť prezentáciu a spoločný rozvoj vinárskej oblasti integráciou dát o území a vytvorenie spoločnej geoinformačnej databázy dvoch členských štátov Európskej únie. Primárnym cieľom bolo, aby údaje boli dostupné verejne prostredníctvom webového geografického informačného systému (GIS) na jednom mieste pre celú Vinohradnícku oblasť Tokaj na slovenskej aj na maďarskej strane.

V minulosti komplikovali databázy s rôznymi štruktúrami a názvoslovím spracovanie geografických dát vo vinárskom regióne, jeho integráciu a prípravu vzájomne výhodných konceptov regionálneho rozvoja, ako aj transparentnosť vývojových snáh. Internetová platforma umožňuje interaktívnu vizualizáciu a obsahuje jedinečné geopriestorové údaje v jednotnej forme pre celú tokajskú vinohradnícku oblasť (28 obcí v Maďarsku a 7 obcí na Slovensku). Predovšetkým zahŕňa dáta katastrálne, topografické, humánno-geografické, geologické, pedologické, meteorologické, dáta inžinierskych sietí, pôdohospodárske, lesnícke, vodohospodárske.

Pozemné laserové skenovanie

Navrhovaný systém je schopný integrovať a vizualizovať štandardizované geopriestorové databázy na oboch stranách hranice a podporovať funkčné regionálne plánovanie, rozvoj, marketing, udržateľné územné plánovanie, riadenie a v neposlednom rade prehlbuje zručnosti z diaľkového prieskumu Zeme a súčasného stavu znalostí oboch inštitúcií. Trojjazyčný tematický obsah GIS databázy zverejnený na internetovej stránke môže byť použitý ako overený zdroj informácií pre výrobcov vína, štátnu správu a miestnu samosprávu, verejnosť, miestnych obyvateľov, ako aj pre účastníkov cestovného ruchu na strane dopytu ako aj ponuky. Okrem toho poskytuje ľahko dostupnú platformu na zverejnenie výsledkov výskumu v danom regióne,” uviedol Vladimír Sedlák, manažér projektu za UPJŠ.

Okrem webovej GIS platformy boli v rámci projektu realizované aj aktivity na zber cenných dát, do ktorého boli zapojení aj študenti univerzít. Od mája 2018 sa uskutočnilo pozemné laserové skenovanie vybraných častí vinohradu. V júni 2018 vznikol 3D model vínnej pivnice vo Veľkej Tŕni s prepojením na 3D model vonkajšej krajiny. Od júla do októbra 2018 bolo viackrát realizované mapovanie leteckým diaľkovým prieskumom, ktorého výsledkom sú databázy s geometrickými a spektrálnymi charakteristikami zachytávajúce zmeny vo vybraných viniciach. V júli 2018 sa študenti  zúčastnili letnej školy zameranej na využitie geoinformačných metód a diaľkového prieskumu Zeme v maďarskom Szerencsi. Na záver projektu sa jeho riešitelia vo Veľkej Tŕni podelili o svoje skúsenosti a vysvetlili význam výsledkov projektu pre zástupcov miestnej samosprávy a vinárov.

Projekt Rozvoj webGIS platformy na báze masívnych geodát pre vinársky región Tokaj podporujúci cezhraničnú spoluprácu trvajúci od júna 2017 do júla 2019 získal celkový grant pre obe partnerské univerzity vo výške 427 447,40 eur, z toho slovenský partner získava s 10-percentnou štátnou podporou 145 642,40 eur.

tlačová správa

Pridajte komentár