EAST MAG

Neformálne vzdelávanie pre potreby trhu práce

Sapiente je občianskym združením, ktorého cieľom je prispieť k rozvoju modernej spoločnosti. Zameriavame sa najmä na oblasť celoživotného vzdelávania, podpory zamestnanosti, rozvoja a tvorby verejno-súkromných partnerstiev a dobrovoľníctva. Pripravujeme, realizujeme a podporujeme rôzne odborné, vzdelávacie a kultúrne aktivity, projekty, programy a iniciatívy. Od roku 2016 pôsobíme v regióne východného Slovenska.

Našou snahou je zvyšovať vzdelanostnú a kultúrnu úroveň spoločnosti, pomáhať rozvíjať a skvalitňovať vzdelávanie a podporovať účasť rôznych cieľových skupín na tomto vzdelávaní. Pripravujeme a realizujeme rôzne druhy vzdelávacích aktivít. Podporujeme a aktivizujeme rozvoj kľúčových kompetencií u detí, mládeže, mladých ľudí, ľudí v produktívnom veku a seniorov.

V súčasnosti vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje realizujeme projekt Neformálne vzdelávanie pre potreby trhu práce – tvorba a realizácia programov celoživotného vzdelávania (akronym LI.L), ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania v kľúčových kompetenciách v súlade s potrebami regionálneho trhu práce. Projekt prebieha od mája 2018 do decembra 2019. V rámci prvej fázy projektu sme pripravili obsah 5 vzdelávacích programov:

  • Riadenie projektov financovaných z externých zdrojov (plánujeme otvorenie 2 vzdelávacích skupín v rozsahu 70 hodín)
  • Rozbehnutie vlastného podnikania (plánujeme otvorenie 2 vzdelávacích skupín v rozsahu 133 hodín)
  • Osobnostné zručnosti pre pracovné prostredie (plánujeme otvorenie 5 vzdelávacích skupín v rozsahu 14 hodín)
  • Finančná, právna a občianska gramotnosť (plánujeme otvorenie 2 vzdelávacích skupín v rozsahu 77 hodín)
  • Digitálna gramotnosť (plánujeme otvorenie 4 vzdelávacích skupín v rozsahu 84 hodín)

V súčasnosti pripravujeme spustenie vzdelávacích aktivít – bezplatných školení pre nasledujúce cieľové skupiny:

  • osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania (vrátane uchádzačov o zamestnanie);
  • zamestnanci;
  • mladí ľudia vo veku do 25 rokov.

Projektové vzdelávanie budú zabezpečovať lektori celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie bude organizované prezenčnou skupinovou formou frontálnej skupinovej prezenčnej výučby. Predpokladaný začiatok vzdelávania je naplánovaný na júl/august 2019. Po úspešnom zvládnutí celého vzdelávania získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Viac informácií nájdete na stránke www.sapiente.sk alebo na adrese li.l@sapiente.sk.

tlačová správa

Pridajte komentár