EAST MAG

Prečo sú agilné metódy v kurze?

Každá firma sa túži zlepšovať, mať spokojných zákazníkov a prinášať stále nové a hlavne kvalitné produkty. V súčasnosti existuje pestrá ponuka metód, ktoré pri projektovom riadení môžeme využiť, no väčšina z nich nie je schopná tieto ciele stopercentne zabezpečiť. Preto sa dnes veľkej obľube tešia práve agilné metódy, ktoré predstavujú sľubnú budúcnosť pre firmy.

Základné princípy agilných metód

Agilné metódy sa používajú pri vývojovom riadení softweru, ktoré si zakladajú na 3 základných princípoch – funkčný softvér, spolupráca so zákazníkmi a schopnosť pružne reagovať na zmeny

REKLAMA

Sú považované za protiklad tradičného projektového riadenia, nazývaného Waterfall, ktorého najväčšou nevýhodou je vopred naplánovaný postup, do ktorého je komplikované zapracovať zmeny. Agile riadenie je však flexibilné a pripravené na ne kedykoľvek reagovať.

Podstatné pri využívaní agilných techník je uvedomiť si, že nie sú určené pre komplexné riadenie projektov, ale len pre vývoj produktov.

Agile Manifesto

V roku 2001 sa v americkom Utahu stretol tím 17 nezávislých vývojárov s rovnakým cieľom – vytvoriť flexibilný spôsob vývoja softvéru. Spoločne tak vytvorili dokument s názvom Agile Manifesto, ktorého hlavné princípy sú: 

  1. Ľudia a komunikácia sú viac ako len procesy a nástroje.
  2. Funkčný softvér je viac ako vyčerpávajúca dokumentácia.
  3. Spolupráca so zákazníkom je viac ako dojednávanie zmluvy.
  4. Radšej reagovať na zmenu ako sa držať plánu.

Vývojári si pri vytváraní manifestu dobre uvedomovali dôležitosť vecí na pravej strane, avšak kľúčovú úlohu pre nich zohrávala ľavá strana. 

Samoriadiace zmiešané tímy 

Agilné tímy sú zmiešané, malé tímy do 10 ľudí, ktoré sa skladajú z vývojárov, analytikov, testerov a zástupcu zákazníkov. Jednotliví členovia tímu disponujú rozličnými zručnosťami a skúsenosťami, pričom sú motivovaní k spoločnému postupu. 

Princíp fungovania takéhoto tímu nie je založený na klasickom „riadení a kontrole”, ale ide o samoriadiaci aparát. Samotné riadenie sa vyznačuje jednoduchosťou a medzi spolupracovníkmi dominuje dôvera. 

V dôsledku neustále sa meniacich podmienok, dôležitú úlohu v tíme zohráva práve zástupca zákazníka. Práca v tíme je naplánovaná na krátke intervaly a hlavným cieľom je vytvorenie životaschopného produktu v stanovenom termíne. Na odstránenie chýb a neustále zlepšovanie, využívajú agilné tímy spätnú väzbu a reflexie.

Najčastejšie využívané metódy

V súčasnosti najpoužívanejšou agile metódou je Scrum. Jej cieľom je zlepšenie tímovej komunikácie a spolupráce, a tým prispieť k lepším výsledkom projektu. V tíme vedenom touto metódou sa stretávame s tzv. Scrum master, ktorý zodpovedá za svojich spolupracovníkov a dohliada na plnenie úloh. Ďalej tu vystupuje Product owner, teda vlastník produktu, ktorý reprezentuje zákazníka a jeho požiadavky a nakoniec samotný tím

Ďalšou často využívanou metódou je Kanban. V porovnaní so Scrum je flexibilnejšia a nemá striktne rozdelené roly. Kanban kladie dôraz na tím ako celok a jeho postupné dodávanie výstupov v čo najlepšej kvalite.

Ako poslednú spomenieme metódu Lean, ktorej podstatou je spraviť viac s menším počtom zdrojov. Snaží sa preto postupne zbavovať toho nepotrebného a dopracovať sa tak k tomu najpodstatnejšiemu. 

Gabriela Sielniková

Som študentkou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, mojím odborom je marketingová komunikácia. Venujem sa písaniu, copywritingu a PR.

komentár: 1

  • Dobrý článok, Gabika, vďaka. Potreboval som objasnenie Scrum metódy, idem o tom naštudovať viac, vieš mi prosím odporučiť zdroj?
    Ďakujem
    Roman / tiež študujem na UCM 🙂 /