fbpx
EAST MAG
nadacia pontis

V Košiciach vyriešili, ako zvýšiť počet rómskych študentov na stredných školách

Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach sa 24. septembra 2019 konal InkluHack – hackathon, ktorého cieľom bolo hľadať riešenia na konkrétne problémy košického regiónu. 

Na celodenných aktivitách sa stretlo 83 zástupcov z 12 oblastí, ktorí pracovali v náhodne zvolených 5 tímoch. Šlo o ľudí z neziskových organizácii, štátnej správy, súkromného sektora aj študentov. Hlavnými témami hackatonu bol nízky počet študentov z marginalizovaných rómskych komunít na stredných školách a slabé vnímanie potreby inklúzie v regióne. 

Riešenia, ktoré sa využijú

„Hackathon je biznisový nástroj, ktorý je u nás veľmi využívaný na nachádzania nových, zaujímavých riešení. V spojení s riešením spoločenských problémov však nejde o úplne typickú kombináciu, ale zmyslom Inkluhacku je prísť s riešeniami, ktoré budú implementovateľné. Okrem otázky vzdelávania rómskych detí sa venujeme na hackathone aj inkluzívnym riešeniam pre skupiny na okraji spoločnosti, ako napríklad seniori či slobodné mamičky,“ hovorí Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. 

Cieľom inklúzie je zabezpečiť, aby ľudia s rozličnými príležitosťami pochádzajúci z rôznych sociálnych skupín, mohli naplno využiť svoj potenciál tak, aby sa stali plnohodnotnými členmi komunity. Nápady, s ktorými účastníci počas hackatonu prišli predpokladali pri svojich projektoch úzku spoluprácu so štátom. Táto spolupráca je kľúčová pri akejkoľvek sociálnej inovácii, ktorá vytvára inkluzívny prístup v spoločnosti.

Ako zriaďovateľ 65 stredných škôl môže Košický samosprávny kraj potvrdiť problém, že množstvo žiakov zo sociálne slabších skupín navštevuje len povinnú školskú dochádzku a neukončujú úplné stredoškolské štúdium. Som rád, že aj prostredníctvom takýchto podujatí sa pomáha nachádzať riešenia na dôležité spoločenské otázky,” vyjadril sa Rastislav Trnka, predseda KSK. 

Víťazný nápad

V závere stretnutia nasledovala prezentácia riešení. Tie posudzovala odborná porota, ktorá určila víťaza. Víťazný tím prezentoval nápad vytvoriť program zameraný na deti z málopodnetného prostredia a z detských domovov. 

Zámer predstavili na príklade 10-ročného Mirka, ktorý sa vrátil z detského domova k rodičom do rómskej osady. Talentovanému chlapcovi, ktorému chýba motivácia a vzory, pomáha so štúdiom a mimoškolskými aktivitami mentor. Jeho prvou úlohou je nájsť Mirkovi kamaráta z majority s podobným talentom. Neformálne ich zoznámi s dieťaťom a jeho rodičmi, ktorí by do programu boli zapojení tiež. Systematickou prácou s dieťaťom si Mirko postupne osvojí návyky a v budúcnosti môže byť vzorom pre ďalšie dieťa.

Pridajte komentár