EAST MAG

Problémom trhu práce nie je nedostatok príležitostí, ale nedostatočné prepojenie vzdelávania s praxou

Čo potrebuje Košický kraj pre svoj rozvoj a vyššiu konkurencieschopnosť? Prioritou sú jednoznačne ľudia.

O tom, ako by mala vyzerať verejná stratégia regiónu pre podporu IT sektora, sme sa porozprávali so Zuzanou Fedákovou, projektovou manažérkou OZ Sapiente, ktoré sa zameriava na oblasť celoživotného vzdelávania, podpory zamestnanosti, rozvoja a tvorby verejno-súkromných partnerstiev a dobrovoľníctva. Aktuálne v rámci projektu LearnIT.ke pripravuje stratégiu vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora pre košický región.

Prečo ste sa rozhodli zamerať na košický región?

Projektom chceme podporiť zefektívnenie verejnej správy formou analytických, koncepčných a participatívnych metód. Košický región pre hospodársku konkurencieschopnosť a rast potrebuje začať budovať svoju digitálnu identitu a ukázať ľuďom, že región im ponúka príležitosti ostať a pracovať doma.

Ako sa dotkne digitalizácia košického regiónu?

V prvom rade treba povedať, že už v súčasnosti je IT sektor rýchlo sa meniacim prostredím. Nové technológie umožňujú digitalizáciu ekonomiky, rast založený na inováciách a očakáva sa „všadeprítomnosť“ IT. Preto má sektor veľký potenciál pre región a jeho rozvoj, no je dôležité, aby ponúkal dostatok pracovnej sily. V odvetviach hospodárstva už prebieha digitálna transformácia, ktorá bude mať zásadný dopad na dynamiku a štruktúru trhu práce. Budú vznikať nové povolania, iné budú zanikať. Firmy budú potrebovať ľudí schopných integrovať viac rolí – čisto technické roly budú doplnené o roly na strane biznisu a opačne.

Ako prebieha projekt LearnIT.ke?

Projekt „Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja“ (LearnIT.ke) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu, v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. Doposiaľ sme sa zamerali na analýzy viacerých oblastí – celoživotné vzdelávanie, regionálny trh práce, požiadavky zamestnávateľov v IT sektore aj na to, ako vyzerajú aktivity verejných inštitúcií v oblasti celoživotného vzdelávania pre IT sektor v regióne. V súčasnosti pracujeme na návrhovej časti – na samotnej stratégii, na ktorú nadviažu implementačné opatrenia, akési návody pre Košický samosprávny kraj, Mesto Košice a Úrad práce ako stratégiu, alebo jej časti implementovať. Stratégiu koncipujeme na báze rôznych scenárov podľa prognózy vývoja IT sektora.

K akým zisteniam ste doposiaľ dospeli?

Okrem nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, sme identifikovali chýbajúci komplexný strategický prístup pre IT vzdelávanie zo strany kompetentných inštitúcií či slabý záujem o celoživotné vzdelávanie.

Smeruje už projekt aj k nejakým riešeniam?

Určite by sme ako riešenie videli spoločné smerovanie regionálnych aktérov ich prepojením, napríklad formou multisektorovej platformy, ktorá združuje verejnú správu, zamestnávateľov aj vzdelávacie inštitúcie. Je potrebné vytvoriť efektívne procesy, ktoré zabezpečia dlhodobý dostatok kvalifikovaných ľudí pre rozvíjajúci sa IT sektor v regióne a v Košiciach. Platformu chceme naviazať na aktivity v tejto oblasti, ktoré už existujú alebo sú plánované – napríklad na aktivity vyvíjané klastrom Košice IT Valley.

Komu sú určené východiská Vášho projektu?

Stratégia bude určená pre verejné inštitúcie – Mesto Košice, Košický samosprávny kraj a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR Košice. Zároveň však chceme o našich výsledkoch informovať aj širokú verejnosť. K tomu pripravujeme spustenie informačnej kampane TyPlusIT, ktorou chceme komunikovať nielen zistené východiská ale aj samotnú stratégiu. Kampaň plánujeme spustiť v priebehu februára.

Prečo? 

V Košickom regióne je dlhodobý dopyt IT sektora po kvalifikovanej pracovnej sile a rast tohto sektora je aj v rámci voľných pracovných miest vykázateľný už od roka 2013. V súčasnosti predstavuje IT takmer 7,5 % zamestnanej pracovnej sily v regióne, čo je po Bratislave druhé najvýznamnejšie číslo na Slovensku. Ako nám potvrdil aj Pavol Miroššay z klastra Košice IT Valley, stále je otvorených množstvo pracovných pozícií – od testerov, developerov až po manažérske pozície. Limitovaná ponuka ľudského potenciálu ale znemožňuje ďalší rozvoj regiónu. 

Navrhujete konkrétne riešenia aj pre vzdelávacie inštitúcie?

Chceme podporiť zmenu systému vzdelávania na školách so zameraním na rozvoj zručností žiakov a ich kritického myslenia s cieľom lepšie ich nasmerovať na IT odvetvie. Stredné školy potrebujú zvýšiť svoju orientáciu na prax. Problémom na trhu práce nie je nedostatok pracovných príležitostí, ale nedostatočné prepojenie vzdelávania s potrebami trhu. Na odborných školách sa nevyučujú praxou požadované odbory, alebo výučba nezodpovedá požiadavkám praxe. Najväčšiu skupinu uchádzačov o zamestnanie pritom tvoria stredoškolsky odborne vzdelaní ľudia, ktorí nespĺňajú požiadavky zamestnávateľov. Podľa prognóz bude trh práce do roku 2021 každoročne potrebovať o 10 až 15 tis. absolventov stredných škôl viac, ako reálne prichádza. Vzdelávanie musí byť flexibilnejšie, proaktívne, s aktívnym zapojením zamestnávateľov do praktického vyučovania, tak, aby sme čo najlepšie prepojili potreby trhu práce a dopyt na regionálnej úrovni.

Ako vidíte realizáciu stratégie a cieľov, ktoré predkladáte?

Sme si vedomí, že samotná stratégia nebude stačiť a že akokoľvek dobre mienené, ale  izolované opatrenia sa minú účinkom. Bez synergie všetkých zainteresovaných hráčov sa potenciál, ktorý má IT v Košickom kraji, nenaplní a môže viesť k jeho strate, pretože nebude mať kvalitne pripravené ľudské zdroje. Okrem samotného strategického dokumentu pripravujeme aj spomenuté implementačné opatrenia, to budú konkrétne návody pre realizáciu aktivít smerom k napĺňaniu stratégie. Implementačné opatrenia budú určené pre verejné inštitúcie.

Základné východiská pripravovanej stratégie

  1. Vybudujme atraktívny región – Komunikujme lepšie o výhodách IT a ako IT môže pomôcť nášmu regiónu.
  2. IT je budúcnosť – Vzdelávaj sa v IT, získavaj nové vedomosti a lepšie sa uplatníš na trhu práce.
  3. Podporme IT v regióne – Vybudujme spoločne IT komunitu, ktorá pomôže lepšie nasmerovať región a zosilniť jeho konkurencieschopnosť.

Projekt „Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja“ (akronym: LearnIT.ke, kód projektu: 314011L929) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk). Projekt je implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (www.reformuj.sk). Ďalšie informácie o projekte: www.learnitke.sapiente.sk.

Edita Fabian Hilgartová

komentár: 1