EAST MAG
learnIT.ke

Zuzana Fedáková z LearnIT.ke: Stratégia vzdelávania potrebuje partnerstvá, izolované aktivity sa minú účinkom

Občianske združenie Sapiente po dvoch rokoch aktívnej práce úspešne zavŕšilo poslednú etapu projektu, ktorého cieľom bolo vypracovať komplexnú stratégiu vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja. Na jej tvorbe sa podieľalo viacero partnerov z oblasti IT a vzdelávania z nášho kraja. O potrebe projektu LearnIT.ke, jeho výsledkoch a odporúčaniach sme sa porozprávali s jeho projektovou manažérkou Zuzanou Fedákovou.

Prečo sa projekt LearnIT.ke venuje oblasti IT a rozvoja pracovnej sily?

Naše občianske združenie sa zameriava na oblasť celoživotného vzdelávania, podpory zamestnanosti, rozvoja a tvorby verejno-súkromných partnerstiev už viac ako desať rokov. Na základe našich dlhoročných skúseností z oblasti vzdelávania a IT sme identifikovali v košickom regióne nesúlad ponuky a dopytu na trhu práce v IT. Do projektu sme sa pustili preto, lebo chceme hľadať riešenie tohto problému. Vidíme ho v spoločnom smerovaní regionálnych aktérov tak, aby sa zabezpečil dlhodobý dostatok kvalifikovaných pracovných síl pre rozvíjajúci sa IT sektor v regióne a osobitne v Košiciach.

Ako vyzerala tvorba stratégie, ku ktorej ste dospeli v rámci LearnIT.ke?

Projekt bol rozdelený do niekoľkých fáz. Začali sme v roku 2018 analýzou rôznych oblastí, aby sme potvrdili, alebo vyvrátili naše pôvodné hypotézy. Skúmali sme vzdelávanie, regionálny trh práce a požiadavky zamestnávateľov v IT sektore. Tiež sme sa zamerali aj na existujúce verejné politiky a aktivity verejných inštitúcií v oblasti digitalizácie v regióne. Zistili sme, že riešenie problematiky siaha širšie a je komplexnejšie, ako sme pôvodne mysleli. Preto sme sa na navrhované zmeny chceli pozrieť inak a navrhnúť kombinácie možností, ktoré by situáciu riešili.

V roku 2019 sme začali pracovať na druhej časti projektu – samotnej príprave stratégie. Hneď od začiatku sme si uvedomovali, že práve nadchádzajúca digitalizácia dáva ohromnú príležitosť pre rozvoj nášho kraja. Košický kraj by si mal budovať svoju vlastnú digitálnu identitu, pričom sa do tohto procesu musí intenzívne zapojiť rozrastajúce sa IT odvetvie.

learnIT.ke

Ako víziu sme si stanovili myšlienku zabezpečiť dlhodobý rozvoj regionálneho IT sektora a dosiahnuť tak zvýšenie stability a prosperity regiónu. Možno to znie futuristicky, ale potenciál v podobe šikovných ľudí, ktorých tu máme, vnímame ako perspektívu budúceho rozvoja.

O čom pojednáva samotná stratégia?

V navrhovanom dokumente stratégie riešime problematiku, ako využiť trendy digitalizácie. Obsahuje 5 strategických kategórií, 27 špecifických cieľov a 76 kľúčových výstupov. Jeho súčasťou sú aj strategické scenáre ako cieľové predstavy možného vývoja regiónu východného Slovenska vzhľadom na IT sektor.

V stratégii spomínate ciele, definovali ste aj aktivity a postupy, ako ich dosiahnuť?

Áno, pri príprave stratégie sme uvažovali nad oblasťami, kde je potrebné smerovať aktivity. Prioritu, samozrejme, vidíme v zmenách v systéme vzdelávania a jeho zladenie s potrebami trhu práce. To si vyžaduje prijatie konceptu digitalizácie, jej propagáciu a osvetu, budovanie partnerstiev a sieťovanie hlavných hráčov v kraji. Tiež sme si uvedomili, že na dosiahnutie zmeny je potrebná komunikácia a spoločné vnímanie IT potrieb a digitálnej ekonomiky a ich benefitov. Musíme vybudovať atraktívnejší región, ktorý by lákal ľudí ostať a pracovať tu.

Na týchto myšlienkach sme stavali implementačné opatrenia, kde sme navrhli 44 rôznych komplexných aktivít. Projekt LearnIT.ke sme ukončili v decembri minulého roka a všetky naše výstupy sme sprístupnili regionálnym hlavným hráčom. Vďaka aktívnej komunikácii projektovej problematiky sme sa stali členom kreovanej Rady partnerstva Košického samosprávneho kraja pre integrovaný územný rozvoj, kde sa budeme snažiť presadzovať myšlienky našej stratégie.

Ako by ste zhrnuli hlavné myšlienky a závery projektu?

Všetci cítia, že situácia s COVID-19 nás posunula niekde inde. Je na mieste sa zamyslieť, ako budú technológie naďalej prenikať do nášho života, aké nové kompetencie si budú vyžadovať a ako by mali na tieto zmeny reagovať hlavní aktéri v regióne. Do budúcna budú všetky odvetvia prechádzať významnými zmenami pod vplyvom nových technológií, inovácií a digitalizácie. My musíme do tohto pomyselného vlaku nasadnúť.

learnIT.ke

Digitalizácia ovplyvní vzdelávanie; inak sa budeme pozerať na systémy získavania a spracovania dát; bude sa vyvíjať tlak na nové zelené inovatívne projekty; budú sa meniť spotrebiteľské trendy a podobne. Digitalizácia a IT odvetvie majú veľký potenciál na zvyšovanie zamestnateľnosti a zabezpečenia kvalitných príjmov pre obyvateľov. Preto je potrebné viac a kvalitnejšie komunikovať o výhodách IT a o tom, ako môže IT pomôcť regiónu.

Je nutné prepojiť systém vzdelávania s potrebami trhu práce aktívnou komunikáciu zamestnávateľov so vzdelávacími inštitúciami. Tiež je potrebné rozprúdiť verejnú diskusiu a podporu odborného vzdelávania, ako aj propagovať koncept celoživotného vzdelávania v súvislosti s technologickými zmenami, ktoré digitálna transformácia prináša.

Dokážeme podľa Vás tieto zmeny realizovať?

Myslím, že áno. V regióne bude potrebné budovať kultúru otvorenosti, partnerstva a spolupráce. Vytváraním inovačných partnerstiev a sieťovaním regionálnych hráčov budú môcť firmy tvoriť a vyvíjať nové produkty a služby. Vznikajúce klastre, siete či multisektorové platformy budú pripravené vytvoriť a poskytnúť kvalitné smart riešenia, napr. pre verejný sektor (doprava, vzdelávanie, zdravie, spotreba energií, bezpečnosť). Takéto zoskupenia budú disponovať sociálnym kapitálom a budú mať lepšie predpoklady stať sa výkonnejšími a profesionálnejšími v prospech nášho kraja.

Naším cieľom by malo byť vybudovať spoločne IT komunitu, ktorá pomôže lepšie nasmerovať kraj a posilniť jeho konkurencieschopnosť. Izolované, akokoľvek dobre mienené opatrenia, verejného či súkromného sektora, sa minú účinkom. Bez inštitucionalizácie verejno-súkromných partnerstiev a ich viac-zdrojového financovania, bez vytvorenia regionálnych fondov zameraných na vytváranie priaznivého prostredia pre rast regionálnych ekonomík a bez synergie všetkých zainteresovaných hráčov sa potenciál, ktorý v sebe má  IT odvetvie v Košickom kraji, nenaplní a môže viesť k jeho strate, pretože nebude mať kvalitne pripravené ľudské zdroje.

Ako budú vyzerať ďalšie kroky OZ Sapiente v tejto téme?

Ako som spomínala, stali sme sa členom vznikajúcej Rady partnerstva Košického samosprávneho kraja pre integrovaný územný rozvoj, kde sa budeme snažiť presadzovať idey našej stratégie. Počas trvania projektu LearnIT.ke sme pripravili komunikačnú kampaň TyPlusIT pre zdieľanie tejto problematiky aktérom aj médiám. Aj po ukončení projektu sa budeme naďalej snažiť vhodne komunikovať pripravované návrhy stratégie. 

learnIT.ke

Počas projektu sme realizovali sériu okrúhlych stolov a workshopov, čím sme vytvorili priestor pre komunikáciu rôznych prierezových informácií z oblastí edukácie, rozvoja zručností žiakov alebo zamestnancov firiem. V týchto aktivitách by sme radi pokračovali ďalej s cieľom vytvoriť priestor pre zmysluplnú diskusiu o potrebe digitalizácie v košickom regióne so zapojením aktérov z radov vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a neziskového sektora.


Ak vás projekt LearnIT.ke a vytvorená stratégia vzdelávania zaujala, všetky informácie nájdete na webovej stránke TyplusIT, rovnako ako aj odkazy na voľne šíriteľné dokumenty.

O projekte sme informovali aj v našom článku Košický región sa pripravuje na svoju IT budúcnosť.

Pridajte komentár