EAST MAG
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika UPJŠ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Zdroj: UPJŠ

UPJŠ v Košiciach slávnostne otvára nielen nový akademický rok, ale aj zrekonštruované priestory Prírodovedeckej fakulty

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 prebehne v pondelok 19. septembra od 10.30 hod. v aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pripravený je bohatý program, ktorý už tradične začne slávnostným príhovorom rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. Predstavení budú noví profesori, docenti a nositelia VKS IIa. Ceny rektora budú odovzdané v troch kategóriách, za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov v oblasti vedy a výskumu, za významný prínos doktorandov vo vedeckovýskumnej činnosti a napokon za významný mediálny čin.

O 13.30 hod. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a doc. RNDr. Roman Soták, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach,  slávnostným prestrihnutím pásky oficiálne otvoria zrekonštruované výučbové priestory Prírodovedeckej fakulty na Jesennej ulici v Košiciach. Nasledovať bude spoločná prehliadka renovovaných priestorov.

REKLAMA

Rekonštrukcia časti objektu PF UPJŠ v Košiciach na Jesennej 5 pozostávala zo zateplenia objektu, zateplenia strechy a stavebných úprav vnútorných priestorov. Významným prvkom projektu je aj výstavba bezbariérového vstupu do budovy. S rekonštrukčnými prácami sa začalo 17. decembra 2020 a dokončené boli 15. decembra 2021. Výsledkom približne ročnej rekonštrukcie sa docielilo, že budova spĺňa minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť a po významnej obnove sa zatriedila do energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ – primárna energia.

Na prvom poschodí boli renovované priestory jedálne s plnohodnotnou kuchyňou s vlastnou prípravou jedál, vymenený bol tiež nákladný výťah v kuchyni. Z hľadiska stavebno-technického riešenia boli zrealizované výmeny nášľapných vrstiev podláh, podhľadov a dverí.  Všetky interiérové priestory boli vymaľované a nanovo omietnuté. Vymenené boli taktiež vodovodné a kanalizačné rozvody, radiátory spolu so zvislými a vodorovnými rozvodmi a prebehla aj kompletná výmena slaboprúdových štruktúrovaných rozvodov, vzduchotechniky a klimatizácie v jedálni. Priestory vrátnice boli doplnené o miestnosť kuchynky pre vrátnikov a centrálnu serverovňu. Okrem bezbariérového prístupu do budovy pribudlo aj sociálne zariadenie pre imobilných. Stavebnými úpravami nedošlo k zmenám kapacít učební, posluchární, laboratórií a kancelárií. Cena za zrealizované stavebné práce dosiahla sumu takmer 2 585 000 eur.

Celodenný program bude zakončený Diskusným fórom profesorov v historickej aule v budove Rektorátu UPJŠ v Košiciach od 15.00 hod. Prof. PhDr. František Šimon, CSc., vedúci Katedry klasickej filológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, si pripravil profesorskú prednášku na tému Matej Bel o cementačných vodách v Španej doline. Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. zreferujú, čo sa udialo za rok existencie projektu Košického klastra nového priemyslu (CNIC), a aké sú výhľady do budúcna, a prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. priblíži monitorovaciu fázu implementácie vnútorného systému kvality na UPJŠ v Košiciach.

tlačová správa

Pridajte komentár