fbpx
EAST MAG

Spoločná konferencia CNIC a košickej SOPK spojila vedcov a biznis sektor

Konferencia Košického klastra nového priemyslu a Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory „Konkurencieschopnosť a transfer technológií“ sa uskutočnila 12. októbra 2022. Na konferencii sa stretli poprední vedeckí odborníci na farmáciu amedicínu, materiály budúcnosti, vodíkové technológie a biomedicínske technológie so zástupcami súkromného sektora.

Cieľom konferencie „Konkurencieschopnosť a transfer technológií“ bolo poukázať na efektívne spolupráce nadviazané medzi vedeckovýskumným prostredím a podnikateľmi. Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) prezentoval Centrum interdisciplinárnych biovied, Centrum progresívnych materiálov, Centrum vodíkových technológií a Centrum biomedicínskeho inžinierstva, pričom každé z centier predstavilo aj svojho priemyselného partnera, ktorý vedecké výsledky aplikuje priamo v praxi.

„Spolupráca univerzít s miestnymi podnikateľmi a komunálnou sférou je jedným zo spôsobov, ako ich ešte viac prepojiť s praxou, stimulovať tak vznik rôznych inovácií, či startupov, iniciovať využitie miestnych obnoviteľných zdrojov energie, podporiť prísun nových technológií aj do tradičných odvetví a prepájať tak nové poznatky, technológie a ľudský a finančný kapitál naprieč odvetviami. Je to aj jedna z ciest ako motivovať mladých ľudí, aby sa po ukončení štúdia rozhodli vrátiť do svojho domovského regiónu, vedeli si tu nájsť primerané zamestnanie, resp. sami tu začali podnikať a aktívne sa zapájať do života miestnej komunity. KRK SOPK verí, že partnerstvom s CNIC dokáže posilniť konkurencieschopnosť svojich členov azapojiť sa do konceptu rozvoja inovačného ekosystému vregióne,“ uviedol Ing. Marek Kozlay, predseda predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK.

Panelovej diskusie, nadväzujúcej na prednáškový cyklus centier CNIC a ich priemyselných partnerov, sa zúčastnili prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC, Ing. Marek Kozlay, predseda Košickej regionálnej komory SOPK, Ing. Zuzana Palkechová, LL.B., zo spoločnosti PwC, Ing. Ján Majoroš, Siemens Healthineers, a Mgr. Ladislav Ontko, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Regionálne centrum Košice.

„Naša budúcnosť sa odvíja nielen od technologického pokroku, ale aj od našej vlastnej adaptácie na „nový svet“. V CNIC tvoríme vedu pre ľudí, vedu, ktorá rovnako rieši každodenné problémy jedinca ako aj problémy celej spoločnosti. Spájanie vedecko technologického potenciálu akademického prostredia skomerčným prostredím súčasného priemyslu je jedným ak nie jediným z východísk rozvoja východného Slovenska a mesta Košice,“ zhodnotil prof. Miškovský, predseda predstavenstva CNIC.

Súčasťou programu bola demonštrácia reálnych výsledkov vedeckých výskumov košických vedcov ako napríklad 3D tlač biomedicínskych náhrad, „demo kufrík“ pre úspešnú aplikáciu mikrodrôtov či prístroj na detekciu pesticídov vo vode PickMolTM Ramascope.

tlačová správa

Pridajte komentár