EAST MAG
zdroj foto: SPŠE Prešov

Ocenenie INEKO – 3.miesto medzi strednými odbornými školami na Slovensku

V rebríčku hodnotenia najlepších základných škôl, stredných škôl a gymnázií v minulosti naša škola získala prvenstvo už štyrikrát, a to v školských rokoch 2011/2012, 2018/2019, 2019/2020, a 2020/2021.

Po dvojročnej odmlke, ktorú spôsobila covidová epidémia, sa opäť realizovali celoplošné merania, a ministerstvo školstva sa vrátilo k realizovaniu Testovania 9 a písomnej časti maturít.

REKLAMA

Pravidelná realizácia celoplošných meraní je kľúčová aj pre meranie tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách.

Podľa hodnotenia INEKO patrí naša škola medzi stálice v top 10 SOŠ a za školský rok 2021/2022 sme sa umiestnili na 3.mieste.

10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: stredné odborné školy

Súčasná aktualizácia portálu INEKO prináša najnovšie údaje z týchto oblastí, ktoré sa stali základom hodnotenia škôl:

1. Písomná časť maturít – predmety slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk

2. Uplatnenie absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti)

3. Počet učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte znakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

4. Využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní

5. Podiel absolventov SŠ prijatých na štúdium VŠ na území SR

6. Mimoriadne výsledky žiakov (umiestnenia v súťažiach)

7. Finančné zdroje škôl v prepočte na jedného žiaka

Najvyššiu váhu pri SOŠ (50%) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli.

Za týmto úspechom SPŠE je obetavá práca učiteľov a žiakov, ktorej dôkazom je to, že žiakom školy sa podarilo dosiahnuť mnohé cenné úspechy v odborných súťažiach z oblasti elektrotechniky a IT, na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni.

Vysoké percento našich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách na Slovensku alebo v zahraničí.

Zaželajme našej škole v školskom roku, v ktorom sme si pripomenuli a oslávili 70. výročie našej školy, veľa zanietených pedagógov, veľa nadaných a úspešných študentov, ktorí majú záujem o svoj odbor a reprezentujú našu školu, mesto, krajinu, a tým sa svojím snažením pokúsme aj v budúcnosti obhájiť svoje skvelé umiestnenie.

SPŠE v Prešove

Vznik Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove podnietil rozvíjajúci sa elektrotechnický priemysel na východnom Slovensku a potreby odborníkov v tejto oblasti pre závod Křižík, ktorý vznikol roku 1947 v Prešove a začal vyrábať jednofázové, neskôr trojfázové elektromery. Škola sa zapísala do histórie 1.9.1952 pod názvom Vyššia priemyselná škola elektrotechnická.
V súčasnosti ponúkame tieto odbory: elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, technické a informatické služby v elektrotechnike. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove patrí k dominantným stredným školám na východnom Slovensku. Podľa hodnotenia INEKO sa v roku 2013 škola umiestnila na prvom mieste v rebríčku hodnotenia v rámci Slovenska a v roku 2014 sa umiestnila na druhom mieste. Môžeme byť hrdí na vyše osem tisíc absolventov, ktorí našli a stále nachádzajú dobre uplatnenie v praxi.

Pridajte komentár