fbpx
EAST MAG

Valaliky Industrial Park intenzívne rokuje o budovaní zázemia pre budúcich investorov

Začiatok roka v znamení intenzívnych rokovaní o nájomnom bývaní, školstve a pôde. Valaliky Industrial Park v spolupráci so štátnou správou, samosprávou a Volvo Cars hľadajú najvhodnejšie riešenia.

Budovanie  strategického parku regionálneho významu vláda SR začala svojim rozhodnutím a vydaním osvedčenia o významnej investícií v decembri 2021 a zaviazala Ministerstvo hospodárstva (MH) pripraviť celú investíciu. Na základe toho MH založilo spoločnosť Valaliky Industrial park, ktorá je priamym vykonávateľom týchto rozhodnutí a realizátorom záväzkov z investičnej zmluvy s prvým investorom v industriálnom parku – Volvo Cars.

Zdroj foto: Valaliky Industrial Park

Príprava industriálneho parku si vyžaduje vytvorenie komplexnej infraštruktúry, ktorá bude dlhodobo napĺňať nielen požiadavky budúcich investorov v parku, ale predovšetkým obyvateľov regiónu. V súvislosti s projektom vznikli požiadavky na vybudovanie nielen nových dopravných riešení, inžinierskych sietí, ale aj odborných vzdelávacích kapacít, ubytovania a kultúrno-spoločenských inštitúcií.

Investície majú za cieľ riešiť aj súčasné dopravné problémy regiónu, výrazne zvýšiť potrebné kapacity vodovodných a kanalizačných pripojení a tým umožniť ďalší rozvoj celého regiónu, mesta Košice a k strategickému parku priľahlých obcí. Tieto potreby sa postupne identifikujú a zaraďujú sa do projektu podľa ich priorít.

Práve pre náročnosť celého zámeru a s prihliadnutím na to, že ide o verejné financie, sú do celého procesu zapojené všetky relevantné subjekty štátnej správy, samosprávy a príslušné dotknuté orgány. Paralelne prebiehajú rokovania s viacerými ministerstvami, ako napríklad Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnútra, či Ministerstvo financií.

V januári prebehli intenzívne rokovania na úrovni štátnych tajomníkov, zástupcov investora, samospráv a Valaliky Industrial Parku.

Riešenie otázky potreby dostupného nájomného bývania v meste a celom regióne  boli prezentované štátnym tajomníkom Úradu podpredsedu vlády Ing. Petrom Sekáčom, zástupcom Agentúry pre nájomné bývanie a investorom Vienna Insurance Group. Predmetom diskusie boli konkrétne kroky k spusteniu urýchlenej výstavbu nových nájomných bytov a rezidenčného bývania.

V uplynulých týždňoch spoločnosť Valaliky Industrial Park zorganizovala aj rokovanie so zástupcami  investora Volvo Cars na tému potreby prípravy na budúce zamestnanie, rozvoja školstva a vzdelávania za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva Slavomíra Partilu, Združením súkromných škôl, Regionálnymi školskými úradmi a zástupcami samospráv.

Spoločnosť Valaliky Industrial Park ďalej naplno pokračuje v terénnych prácach. Vzhľadom na prebiehajúcu skrývku ornice je potrebné vypracovávať projekty skrývky s dôrazom na jej následné využitie na poľnohospodárske účely.

Valaliky Industrial park si plne uvedomuje potrebu zmysluplného nakladania s touto pôdou, preto ju chce využiť na realizáciu viacerých opatrení v oblasti trvalej udržateľnosti a eliminovaniu zmeny klimatických podmienok. Aj to bolo témou ďalšieho stretnutia spoločnosti so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja vidieka SR, štátnym tajomníkom Martinom Kováčom, zástupcami príslušných orgánov ochrany prírody a prednostov okresných úradov Košice a Košice okolie.

Volvo Cars prezentovalo svoj plán na výstavbu nového najmodernejšieho klimaticky neutrálneho závodu, ktorý bude vyrábať len elektrické vozidlá. Tento záväzok sa pritom nebude týkať len procesu výstavby závodu, ale aj výroby a dodávok energie na jej prevádzku, vodozádržných a iných ekologických riešení a opatrení aj v okolí závodu. V pláne je realizovať vodozádržné a protierózne opatrenia, či nové krajinotvorné prvky, v súlade s už existujúcim Programom obnovy krajiny

Pracovné tímy Volvo Cars a Valaliky Industrial Park sú maximálne súčinné a spoločne pracujú na príprave územia s cieľom zabezpečiť, aby sa výstavba mohla začať včas;  tak aby prvé autá mohli z továrne vyraziť v roku 2027. Spoločne sú v úzkom kontakte s partnermi na všetkých relevantných úrovniach štátnej správy, miestnej samosprávy či Vyšším územným celkom ktorých spolupráca je v naplnení zámeru kľúčová.

tlačová správa

Pridajte komentár