EAST MAG
vyučovacia hodina v múzeu
Foto: archív PSK

Dejepis sa učia v múzeu a sú nadšení

Žiaci sa najnovšie vzdelávajú aj v múzeu. Pilotný projekt praktickej výučby dejepisu spustilo Krajské múzeum v Prešove s cieľom priblížiť ho školám inovatívnou formou. Prvé hodiny zamerané na prácu historika a život stredovekých mešťanov, počas ktorých si žiaci vyskúšali aj mletie zrna na žarnove, má múzeum za sebou, ďalšie pripravuje už o niekoľko dní.

Nové poznatky z dejepisu získavajú žiaci v kontakte s historikmi aj reálnymi dobovými predmetmi. To, čo sa práve učia, si navyše môžu vyskúšať na vlastnej koži.. Projekt  odštartoval vo februári so žiakmi z partnerskej školy, ktorou je ZŠ Prostějovská v Prešove.

REKLAMA
Foto: archív PSK

Samotnému spusteniu projektu predchádzala úzka spolupráca odborných zamestnancov múzea s vyučujúcimi. Spoločne vyberali konkrétne témy, ktoré je možné prepojiť s expozíciami a predmetmi v múzeu. Následne pre vyučovanie dejepisu v jeho prostredí, ktoré je postavené na prepojení teórie s praxou, pripravili učebné sylaby.

Zatiaľ druhý stupeň, výhľadovo aj stredoškoláci

Do projektu sa rozhodli zapojiť žiakov 5. – 9. ročníka. Pre každý ročník pritom zvolili štyri témy a prispôsobili ich harmonogramu výučby. Napríklad piataci sa cez toto netradičné vzdelávanie konkrétne sústredia na spoznávanie sily prírody, náboženstvo, historické pramene a prácu historika.

Šiestakom sú venované témy koreňov kresťanstva, kresťanstva v Európe, stredovekého mesta a tiež kultúry, vedy a umenia v gotike. Siedmaci si v múzeu overia znalosti z obdobia renesancie, Zlatej bane Uhorska, protihabsburských povstaní a posvietia si na život stredovekých mešťanov.

Tri generácie slovenských národovcov, slovenské vysťahovalectvo, ale aj život počas I. svetovej vojny a vznik ČSR sú hodiny, ktoré v múzeu absolvujú ôsmaci. Deviataci sa zamerajú na Hitlerovu diktatúru,  Slovenský štát, reformný rok 1968 a na cestu k demokracii v roku 1989.

Už úvodné hodiny realizované v múzeu naznačujú atraktívne prepojenie výučby s kultúrnou inštitúciou. Počas prvej sa najprv piataci koncom februára oboznámili s historickými prameňmi, ochranou pamiatok a prácou historika. Po celý čas pritom pracovali so skutočnými historickými prameňmi a využívali zbierkové predmety.

Mleli zrno, boli z nich trhovníci

Netradičné hodiny dejepisu absolvovali počas marca už aj dve siedmacké triedy, kde na príklade Prešova im bolo predstavené fungovanie stredovekého mesta, a to cez maketu mestských erbov, fotokópie významných listín a armálesov.  Zoznámili sa tiež so zbraňami, ktoré sa v danom období používali, s výrobkami prešovských cechov, presnejšie zlatníkov, hodinárov či gombikárov a zistili tiež, aký bol každodenný život stredovekého človeka. Počas praktickej časti si dokonca vyskúšali mletie zrna na žarnove a stali sa súčasťou stredovekého trhu.

Aktéri projektu netradičného vzdelávania v múzeu majú záujem aplikovať ho v budúcnosti aj na stredných školách.  

tlačová správa

Pridajte komentár