EAST MAG
Ivan Makatura, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ KCCBB, a Marek Kozlay - predseda KRK SOPK
Foto: archív SOPK

V Košiciach podpísali memorandum o kybernetickej bezpečnosti

V utorok 9. apríla sa konalo valné zhromaždenie Košickej regionálnej komory (KRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Hlavným bodom programu bolo zhodnotenie činnosti KRK SOPK za uplynulý rok, prerokovanie a schválenie komorových dokumentov – plánu aktivít a rozpočtu pre rok 2024. Dôležitým momentom VZ bol aj podpis Memoranda o spolupráci s Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti, predstavenie organizácie Business Košice, plánovanie obchodnej misie do Švédska v súvislosti s Volvo Cars, ale i networking zástupcov štátnej a verejnej správy, akademickej obce a firiem zameraný na vytvorenie funkčného ekosystému v regióne. 

Poslaním SOPK je pomáhať podnikateľom a  vytvárať podmienky pre rozvoj podnikania na Slovensku. „Predovšetkým si uvedomujeme, prečo a kvôli komu tu komora je, a to sú naši členovia. Touto optikou nazeráme  na naše ciele a v tomto duchu sa snažíme koncipovať aj naše aktivity. Koniec koncov je to aj v našom motte – vytvoriť útočisko pre podnikateľov v čase krízy a byť pre nich inšpiráciou alebo podnetom pre ich rozvoj,“  vysvetlil predseda predstavenstva KRK SOPK Marek Kozlay. Valného zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia 41 firiem z celkového počtu 57.

REKLAMA

Vlaňajší rok bol z pohľadu riaditeľky KRK SOPK Jany Končekovej úspešný: „Teším sa, že napriek prekážkam máme stabilnú členskú základňu, ktorá je aktívna,“ skonštatovala.Vyzdvihla tiež spoluprácu s Prešovskou regionálnou komorou SOPK. KRK podporila množstvo aktivít v regióne prospievajúcich k rozvoju obchodných vzťahov medzi podnikateľmi, a to organizovaním seminárov a panelových diskusií, webinárov či iných vzdelávacích aktivít. Významná bola aj spolupráca so zahraničnými zastupiteľskými úradmi na Slovensku. V spolupráci s partnermi sa KRK venovala aj témam zameraným na zvýšenie intenzity verejno-súkromného dialógu v rôznych oblastiach, zefektívnenie zamestnávania pracovníkov z tretích krajín, ale i dôležitého adresného nastavenia počtu žiakov v jednotlivých študijných odboroch, ktoré by zodpovedali potrebám trhu práce.

KRK si tiež uvedomuje, že jednou z dôležitých aktuálnych tém, ktoré rezonujú nielen biznisovým svetom, je hrozba kybernetických útokov.  Veľa malých a stredných podnikateľov si neuvedomuje tieto riziká a nemajú na ich pokrytie vyčlenené prostriedky. „Chytili sme sa tejto témy a pod Košickou regionálnou komorou zakladáme Sekciu kybernetickej bezpečnosti. Jej náplňou bude jednak transfer vedomostí, ale zároveň aj dotačné schémy práve pre malých a stredných podnikateľov. Okrem toho organizujeme aj misiu do Švédska, ktorej leitmotívom bude rozvoj spolupráce s Volvo Cars, ale samozrejme chceme aj otvoriť dvere podnikateľom, ktorí majú záujem o podnikanie v tejto krajine,“ uviedol M. Kozlay.

Nápad založiť Sekciu kybernetickej bezpečnosti a digitalizácie vznikol v roku 2023 počas interných diskusií zástupcov Technickej univerzity v Košiciach s členmi KRK SOPK: „Zaoberali sme sa tým, že podnikatelia musia v kybernetickom priestore riešiť nielen veľa hrozieb, ale aj legislatívnych zmien, ktoré sa chystajú v súvislosti s implementáciou novej smernice. Dospeli sme k záveru, že práve toto je oblasť, ktorú je dôležité podporovať, ako aj zvyšovať o nej povedomie,“ popísal riaditeľ UVP Technicom Miroslav Michalko.Primárne sa pomoc sekcie zameriava práve na spoločnosti, ktoré sú členmi SOPK.

Posilnenie kybernetickej bezpečnosti aj vďaka spoluprácam

Súčasťou programu bolo aj podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti a SOPK. „Na to, aby sme dokázali zvýšiť odolnosť jednotlivých sektorov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, potrebujeme spoluprácu sektorov samotných,“ naznačil generálny riaditeľ centra Ivan Makatura.

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti je štátnou príspevkovou organizáciou. „Zriadil nás Národný bezpečnostný úrad, sme akreditovanou inštitúciou vzdelávania dospelých, vykonávame audity kybernetickej bezpečnosti a expertíznej činnosti – ako pre verejnú správu, tak aj pre komerčný sektor. Riešime tiež certifikáciu kybernetickej bezpečnosti. V zásade, považujte nás za odbornú organizáciu národnej bezpečnosti,“ dodal I. Makatura.

Organizácia Business Košice má ambíciu prezentovať mesto ako ideálnu podnikateľskú destináciu 

KRK SOPK je jedným z kľúčových partnerov organizácie Business Košice. Význam organizácie priblížil jej riaditeľ Martin Mudrák: „Mestu Košice dlhodobo chýba entita, ktorá by sa starala o jeho branding,  ekonomický marketing a predávala mesto Košice ako destináciu vhodnú pre investície, život a prácu. Práve preto pracujeme na aktivitách spojených s týmito cieľmi – môžem spomenúť vytvorenie informačno-poradenského portálu Tradeport Košice, ktorý sa aktuálne nachádza v neskorých fázach vývoja. Ide o portál, ktorý poskytne záujemcom život v Košiciach miesto, kde si nájdu všetky potrebné informácie, čo sa týka života či práce.“

M. Mudrák. Foto: archív SOPK

Spolupráca s lokálnymi subjektmi je pre organizáciu Business Košice  kľúčová. „Považujem za nutné komunikovať s podnikateľmi, so súkromným sektorom aj s akademickou sférou, ktorí spoločne tvoria jednak pracovné príležitosti, ale i samotnú značku mesta,“ dodal M. Mudrák.

Radosť zo založenia organizácie Business Košice ako platformy, ktorá dokáže prezentovať mesto ako priaznivú destináciu pre podnikanie, netajil ani námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda. Vyzdvihol tiež spoluprácu mesta s KRK SOPK: „Spolupráca Košickej regionálnej komory a mesta Košice je posledných päť rokov veľmi dobrá. Práve vďaka nej sme sa zúčastnili viacerých ciest v zahraničí, ktoré nás inšpirovali a pomohli k tomu, aby sme konečne presadili dlho požadovanú iniciatívu mesta budovať biznisovú identitu.“

Košice dokážu reagovať na zmeny v medzinárodnom obchode

Predseda SOPK Peter Mihók vyzdvihol činnosť KRK SOPK a jej prínos pre tento región: „Myslím si, že prínos regionálnej komory je jednoznačne daný štruktúrou jej členov, čiže reprezentuje rozhodujúce podnikateľské subjekty v tomto regióne. Je daný aj veľmi dobrou spoluprácou s orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy a dôstojne reprezentuje región v rámci celej štruktúry SOPK. A čo si veľmi vážime je, že rozvíja veľmi zaujímavé medzinárodné aktivity.“

Košický región má podľa jeho slov svoju silnú pozíciu nielen ako priemyselný región. „Dnes sa už zameriava na IT technológie i na moderné formy obchodovania či komunikácie, a to garantuje jeho budúcnosť, pretože sa rýchlo mení predmet podnikania, menia sa metódy podnikania, a Košice dobre reagujú na zmeny, ktoré sa dejú v medzinárodnom obchode.“

.

tlačová správa

Pridajte komentár