fbpx
EAST MAG
slido online komunikácia

Anketa: Nahradí online vzdelávanie tradičnú formu?

S prechodom do online sveta sme sa už od marca 2020 celkom zžili. Nový spôsob fungovania ukázal, že vieme pracovať z domu, aj keď priniesol dlhší pracovný čas, popritom sa vzdelávať a vymýšľať nové spôsoby, ako využiť virtuálny priestor pre naše potreby. Dlhé chladné večery a málo možností mimo domova možno aj vás primäli pustiť sa do kurzu, ktorý ste dlhšie odkladali. Dokáže online vzdelávanie nahradiť offline prednášky, workshopy či semináre?

Odpoveď na túto otázku sme hľadali prostredníctvom platformy Medializuj.sk. Odborníkom z rôznych sfér sme položili 3 otázky týkajúce sa vzdelávania:

  • Aké témy na vzdelávanie vyhľadávate?
  • Ako vám vyhovuje online forma vzdelávania?
  • Aká forma vzdelávania – online alebo offline – je pre vás do budúcna lepšia?

Počas 1. vlny pandémie sme sa na dištančnú formu vzdelávania pýtali študentov vysokých škôl.

Petra Mayer, psychologička a lektorka

Osobne mi vzdelávanie online vyhovuje. Predpokladá aspoň základnú znalosť technológií a kvalitné pripojenie. Zameriavam sa na získavanie poznatkov k mojej pracovnej činnosti. Ako benefity vidím znižovanie nákladov na cestovné, ubytovanie či stravu, šetrenie času, možnosť vykonávať popri tom aj iné činnosti, čo vytvára priestor pre absolvovanie viacerých vzdelávacích aktivít.

Aj do budúcna budem preferovať online aktivity, ktoré však majú limity pri nácviku praktických zručností, ak je potrebná priama a presná kontrola, resp. by mohol byť človek v ohrození zdravia a života.

Jakub Horváth, vysokoškolský pedagóg, copywriting, obsahový marketing a PR

Ako vysokoškolský pedagóg som využil možnosť webinárov zameraných na vzdelávanie online z domu. Ja osobne som realizoval online školenia, resp. webináre zamerané na základy online marketingu či workshopy #IamRemarkable, osobné poradenstvo a mentoring one on one.

Určite som radšej za offline vzdelávanie, lebo bezprostredná interakcia a networking sú nenahraditeľné, avšak v situáciách veľkej vzdialenosti a rôznych obmedzení sa online javí ako ideálne riešenie.

Čo sa týka online vzdelávania na úrovni vysokej školy, vidím skôr negatíva. Študenti aj napriek tomu, že majú byť “v škole” robia rôzne iné aktivity a celkovo sa tým spôsobom znehodnocuje úroveň a kvalita vyučovacieho procesu. Čiastočným riešením je povinnosť zapnúť si kameru, ktorá však aj tak nezabráni tomu, aby študenti nerobili to čo nemajú a počúvali a interagovali s porozumením.

Pokiaľ ide o ďalšie vzdelávanie, preferujem kombináciu offline a online vzdelávania na úrovni Paretovho optima 80 % (offline) ku 20 % (online).

Zuzana Ševčíková, pracovníčka s mládežou pre neformálne vzdelávanie

Na vzdelávanie vyhľadávam témy späté len s pracovnou náplňou v mojej práci s mládežou a neformálnym vzdelávaním, sú to témy súvisiace s kariérovým poradenstvom, emocionálna inteligencia, stres a jeho riešenie, syndróm vyhorenia, kritické myslenie, globálne vzdelávanie, webináre podporujúce moju poradenskú činnosť s mládežou, nezamestnanými a rodinami v kríze.

Tým, že sama som školiteľka, uprednostňujem jednoznačne face to face, zážitkové formy vzdelávania, kde sa môže pracovať s emóciami. Výhodami online je však možnosť sieťovania, stretnutia s ľuďmi, s ktorými by som sa len ťažko osobne zoznámila.

Ján Vaľo, cybersecurity konzultant

Keďže je mi práca koníčkom, z veľkej časti sa pri mojom vzdelávaní prekrývajú pracovné a voľnočasové témy. Online forma je veľmi flexibilná. Self paced vzdelávanie umožňuje učiť sa po častiach, podľa možností a potrieb. Zároveň existuje obrovské množstvo dostupných možností online vzdelávania rôznej kvality a ceny. Technicky sa dá realizovať väčšina vzdelávania online. Pre niektoré formy, ktoré si vyžadujú dlhodobé sústredenie a interakciu, je však potrebné vytvorenie pokojného prostredia a osobného kontaktu a tieto by mali ostať v offline podobe. Pre ostatné formy je podľa mňa online vhodná forma.

Monika Toth-Zakariásová, expert na komunikáciu, copywriting a budovanie firemnej i osobnej značky

Na tému online vzdelávania sa pozerám viac z druhej strany – ako lektor. Časový harmonogram online kurzov som, samozrejme, prispôsobila špecifikám online priestoru (celodenný kurz delím na 2 doobedia, 2-dňový na 3 dni po 4 hodiny).

Školenia realizujem v menších skupinkách, čo si z hľadiska individuálneho prístupu účastníci pochvaľujú. Benefitom je aj možnosť nahrať školenie a hneď ho aj s účastníkmi zdieľať – mala som prípady, že náhle pracovné povinnosti či krízová situácia prinútili účastníka pripojiť sa neskôr alebo odísť zo školenia skôr. Rovnako fajn je zdieľanie obrazovky, kedy účastníkom priamo ukážem potrebné nastavenia, prípadne im do chatu pošlem doplnkové linky a materiály. Najväčší dopyt je po kurzoch komunikačných a prezentačný zručností, time-managementu, ale aj biznis protokolu a work-life balance. Takisto rastie záujem o kurzy komunikácie na sociálnych sieťach – školia sa tak asistentky, ako aj manažéri, generálni riaditelia a majitelia firiem.

Peter Chodelka, internetový affiliate/ecommerce podnikateľ, moderátor biznis podcastu

Hľadám predovšetkým témy spojené s prácou a podnikaním. Online vzdelávanie mi vyhovuje, keď je konkrétny deň a čas. Keď ide o událosť, ktorej sa musím zúčasniť, tak sa zúčastním, aj online. Ale pokiaľ mi niekto pošle online kurz, väčšinou si ho nepozriem. Výhody vidím v časovej efektivite, nevýhodou je, že prichádzam o zážitok. Preto som do budúcna určite za offline vzdelávanie.
Pri online vzdelávaní robím veľa iných vecí a nedávam až tak pozor.

Adriána Lajdová, lektorka angličtiny, prekladateľka a tlmočníčka

Ja osobne vyhľadávam semináre o vzdelávaní. Venujem sa aj egyptológii, takže sledujem aj semináre a prednášky z oblasti histórie a egyptológie. Sú to vždy témy spojené s pracovnou náplňou, ale aj s mojimi záujmami, čo sa vlastne prelína.

Môj názor je, že pre určité vekové skupiny a pre určité akademické typy ľudí, ktorí vedia počúvať a vedia sa učiť sami, je online vzdelávanie výhodou – šetrí čas a dochádzanie. Typy ľudí, ktorí sú viac orientovaní na kinestetické učenie, táto forma ubíja, najmä tínedžeri a menšie deti sa absolútne nevedia a nechcú sústrediť. Robia všetko, aby sa vyhli učeniu – vypínajú si zvuk alebo obraz.

Mne osobne vyhovuje aj forma online, ale s občasnými offline sedeniami. Jazyky a semináre sa dajú zvládať aj online, ale pri 1 – 2 ľuďoch, nie 30 deťoch.

Martin Beer, vysokoškolský pedagóg, TU v Košiciach

Vyhľadávam vzdelávacie aktivity, ktoré sa striktne týkajú mojej pracovnej náplne.
O online forme vzdelávania môžem odpovedať v 2 rovinách. Tá prvá je z pohľadu pedagóga na VŠ, ktorý nevidel niektorých študentov naživo od februára a rieši výuku online formou. Z tohto pohľadu mi online vzdelávanie nevyhovuje, aj keď plánujem niektoré metódy použiť v čase, kedy sa všetci vrátime do školských lavíc. Ide o metódy týkajúce sa zlepšenia efektivity „administratívneho” backgroundu výučby. To považujem za pozitívum – bol som nútený osvojiť si niektoré nástroje, na ktoré som sa dlho chystal, no vždy malo prednosť niečo iné.

Pri online hodine je z môjho pohľadu ťažšie rozvinúť širšiu debatu, pretože online prostriedky tento prvok nepodporujú, skôr ho v študentoch ubíjajú, čo je paradoxné, keďže študenti sú pred obrazovkou non-stop. Na druhej strane, pri online hodinách, kde sa vzdelávam ja, kladne hodnotím možnosť si vybrať kedy sa chcem učiť (ak to forma povoľuje, teda kurzy nie sú real-time). Do budúcna som určite za offline formu, na vzdelávaní ma baví kontakt so študentmi, viem lepšie zvoliť tempo či dôraz na jednotlivé časti prednášky či cvičenia. Aj keď si to študenti možno neuvedomujú, tak neverbálnou komunikáciou o sebe a o svojom vnímaní témy povedia veľmi veľa, s čím sa dá dobre pracovať.

Mária Šugareková, študentka doktorandského štúdia, environmentálne inžinierstvo

Vyhľadávam si témy z rôznych oblastí. Je to približne 50 % pracovných a 50 % voľnočasových aktivít. Pri online vzdelávaní môžem svojmu štúdiu venovať toľko času, koľko chcem a nemusím sa prispôsobovať napr. lektorovi alebo skupine. Na druhej strane však niekedy potrebujem aj pomoc od odborníka, ktorý sa danej problematike venuje a vie mi lepšie vysvetliť niektoré veci.

Podľa mojich doterajších skúseností by sa mohla forma výučby kombinovať. Niektoré veci potrebujete preberať s učiteľom, niektoré si viete pozrieť aj sami doma. Mňa zasiahla prvá vlna v čase, keď som bola v poslednom semestri na II. stupni VŠ štúdia, kedy sa dištančná forma štúdia len rozbiehala. Niektoré prednášky odpadli úplne, iné sa pomaly rozbehli. Pri náročnejších technických prednáškach chýbal kontakt s prednášajúcim, ale niektoré prednášky boli ľahko zvládnuteľné aj samoštúdiom. Rovnako to bolo s cvičeniami. Výpočtové cvičenia (statické výpočty) by bolo lepšie konzultovať osobne, ale cvičenia z manažérstva boli jednoducho zvládnuteľné aj online spôsobom.

Peter Beňuška, architekt – urbanista

Vyhľadávam odborné vzdelávanie a témy ako architektúra, urbanizmus, rozvoj mesta, ale aj osobnostný rast či športové aktivity doma. E-learning nie je pre mňa ničím novým, výhodou je, že sa šetrí čas a nevyžaduje si presun.

Do budúcna je vhoná kombinovaná forma – základné informácie či vedomosti online a potom naživo nielen s prednášateľom, ale aj spolužiakmi.

Martina Langová, profesionálna koučka a virtuálna asistentka

Počas tohto obdobia som investovala prevažne do rozvoja soft skills a začala som študovať druhú vysokú školu – psychológiu. Benefitom online vzdelania je jeho rýchla dostupnosť, takmer na jeden klik. Človek nikam nemusí chodiť, stačí sa prezliecť z pyžama (aj to nie vždy). Na druhú stranu strácame bežné návyky a sociálny kontakt s ostatnými účastníkmi vzdelávania.

Do budúcna by som preto radšej volila offline vzdelávanie.

Peter Andrišin, externý finančný riaditeľ pre malé a stredné firmy, lektor

Otázka má znieť: Čo sa ľudia majú učiť? Väčšina sa chce učiť iba to, čo vie. V prvom rade by sa mali učiť finančnú gramotnosť, resp. ako zvládnuť výpadok príjmov.

Online forma je následok, nie cieľ. Online sa žiaľ nikto veci nenaučí (ani šoférovať sa z online nenaučíte). Benefity má čiastočné – dá sa naučiť aspoň niečo, ale ak si urobíte testy, úspešnosť je žalostná. Lektor nevie určiť, či látku chápu a ak sa „stratia”, už to nedobehnú.

Vždy offline (to som hlásal v časoch, keď začali lacné online kurzy). Online môže byť doplnok tým, ktorí už niečo vedia.

Aké máte skúsenosti s online vzdelávaním vy?

Pridajte komentár