EAST MAG
NKE_MUDr. Miroslava Fečaninová
Foto: MUDr. Miroslava Fečaninová

Počet prípadov tuberkulózy narastá

Môže tuberkulóza spôsobiť trvalé následky?

Áno, pri neskorej diagnostike a rozsiahlom poškodení pľúc. V prípade postihnutia mozgu alebo kostí môže zanechať aj trvalé následky. Najväčším problémom tuberkulózy je však to, že sa u ľudí, ktorých najviac postihuje, zistí veľmi neskoro. Vo svete každoročne ochorie na tuberkulózu 9 miliónov ľudí, z ktorých približne pätina zomiera.

Existuje voči ochoreniu účinná prevencia?

Áno, spočíva v  základných hygienických návykoch, v izolácii chorého, v BCG vakcinácii rizikových osôb (povinné očkovanie bolo na Slovensku zrušené v roku 2012), chemoprofylaxii, röntgenologickej a bakteriologickej depistáži, teda cielenom vyhľadávaní chorých, ktorí boli v dlhodobom kontakte s človekom s tuberkulózou.

Koľko pacientov ročne liečite na toto ochorenie vo Vašej ambulancii?

Pri potvrdenej tuberkulóze ide o liečbu v trvaní najmenej 7 mesiacov. Úvodné dva mesiace prebiehajú v nemocničnom zariadení, následne je pacient nasmerovaný na spádového pneumoftizeológa, ktorý liečbu ďalej riadi, kontroluje, respektíve ukončuje. Po viac než dvoch desaťročiach poklesu prípadov TBC bol v posledných rokoch zaznamenaný mierny nárast počtu nakazených. Zvýšenie počtu prípadov sa pripisuje pandémii koronavírusu, ktorá zhoršila prístup k diagnostike i liečbe tohto ochorenia. V našej ambulancii ročne zaevidujeme do 10 nových prípadov, nakoľko gro pacientov je primárne situovaných do klinických pracovísk, odkiaľ sú následne nasmerovaní k ďalšiemu manažmentu na spádové pľúcne ambulancie. U pacientov na biologickej liečbe však po tuberkulóze pravidelne aktívne pátrame. V praxi to znamená približne 250 vyšetrení ročne, lebo napríklad pri potvrdení ochorenia u učiteľky v základnej škole je nutné vyšetriť celý učiteľský kolektív.

tlačová správa

Pridajte komentár