EAST MAG
technicom

Kam môže ísť človek s nápadom na startup?

Inovácia – slovo, ktoré je v dnešnej modernej technologickej dobe, ktorá sa neustále posúva vpred, používané skoro na dennej báze. Čo však vlastne znamená? Cieľom inovácií je zdokonaľovať doposiaľ známe systémy, postupy, riešenia či technológie, ale zároveň aj zavádzať úplne nové, doposiaľ neznáme.

Zo súťaže na akceleračný pobyt

Mnoho inovatívnych nápadov sa mení na startupy, z ktorých vznikajú malé firmy s biznisovým potenciálom, pridanou hodnotou a cieľom niečo zmeniť. Príkladom je aj mladá košická firma Gridman, ktorá začala ako startupový projekt Smart@MAintenance. Dnes je v štádiu pilotných projektov pre potenciálnych zákazníkov. Vladimírovi Krištofovi a Marekovi Hvizdošovi a ich projektu pomáha Univerzitný vedecký park TECHNICOM.

Foto k článku: TECHNICOM

„V TECHNICOME sme od júla 2019. S naším projektom sme sa prihlásili do súťaže inovatívnych nápadov – startupov “Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, kde sme ho úspešne obhájili pred odbornou porotou. Na základe toho sme boli prijatí na polroka do Startup centra TUKE, teda na prvú fázu akceleračného pobytu v UVP TECHNICOM. V decembri 2019 sme pred odbornou porotou odprezentovali a obhájili naše polročné výsledky, za čo nám komisia navrhla postup do druhého štádia akcelerácie podnikania – do Inkubátora TUKE na 1 rok,” vysvetľuje Vladimír Krištof.

Zaujímavé pritom je, že ani jeden z nich nebol počas kreovania svojho projektu v kontakte s univerzitným prostredím. „Obaja sme vyštudovali FEI-ku na TUKE, istý čas sme na TUKE aj pracovali, no potom sme prešli do praxe, kde sme sa začali venovať aj nášmu projektu Smart@MAintenance. Náš produkt je zameraný na analýzu a návrh komplexného inovatívneho systému údržby elektrorozvodných zariadení,” dodáva Krištof.

Cieľom je transfer výsledkov do praxe

UVP TECHNICOM vytvára prostredie na šírenie a podporu inovácií. „Poslaním vedeckého parku je vytvárať priestor pre vedu a výskum, možnosti pre rýchlejšie a flexibilnejšie reakcie na nové výzvy aplikovanej vedy a výskumu. Zároveň je vedecký park miestom, kde sa vedci a výskumníci zapájajú do komerčných aktivít a spoluprác s firmami, za účelom transferu výsledkov výskumu a vývoja priamo do praxe. V neposlednom rade sa UVP TECHNICOM podieľa na podpore vzniku a rozvoja malých a stredných firiem prostredníctvom svojho programu akcelerácie podnikania,” vysvetľuje František Jakab, riaditeľ vedeckého parku.

Univerzitný vedecký park v Košiciach vznikol v roku 2017 ako pracovisko Technickej univerzity v Košiciach: „TUKE poskytuje svojmu okoliu vedeckú a technologickú znalostnú bázu, inovácie a pracovné sily, k tvarovaniu prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti a zvyšovaniu kvality života občanov. Pri napĺňaní tohto poslania zohráva významnú úlohu UVP TECHNICOM,” hovorí Stanislav Kmeť, rektor TUKE.

technicom
Súťaž startupov, vpravo František Jakab.

Príležitosť pre všetkých

To, že UVP TECHNICOM organizačne spadá pod TUKE, však neznamená, že jeho ekosystém je určený výlučne ľuďom z akademickej pôdy.

Ešte skôr, ako vznikol vedecký park, sme začali od roku 2014 organizovať pravidelne dvakrát ročne súťaž inovatívnych nápadov, do ktorej sa môže prihlásiť ktokoľvek s dobrým nápadom, v ktorý verí – študenti, ľudia z praxe, podnikatelia, mali sme aj súťažiacich, ktorí fyzicky neboli ani na Slovensku. Výhercovia získajú 6-mesačný pobyt v Start-up centre, počas ktorého musia zvládnuť akceleračný vzdelávací program na podporu rozvoja startupu. Následne môžu získať pobyt v inkubátore, do ktorého už so startupom vstupujú ako s firmou, podobne, ako to bolo v prípade Gridmanu,” opisuje Jakab.

Hlavnou myšlienkou je naštartovať proces, ktorý podporí realizáciu inovatívnych myšlienok a pomôže premeniť myšlienku do komerčne využiteľného produktu alebo služby. TUKE má ambíciu prostredníctvom týchto aktivít výrazne podporiť inovatívne projekty kvalitným odborným poradenstvo, ako aj špičkovou výskumnou infraštruktúrou.“ 

Platforma pre rozbeh projektov

TECHNICOM je významným komponentom regionálnej inovačnej platformy. Je domovom výskumno-vedeckých pracovísk TUKE a viac ako 20 externých subjektov, startupov aj rastúcich malých inovatívnych firiem. Tiež je aj sídlom klastra Košice IT Valley.

Najväčší prínos UVP TECHNICOM vidíme predovšetkým v inšpiratívnom prostredí, technologickej a personálnej podpore. Prostredie vedeckého parku umožňuje rozsiahly networking a tým tvorí výbornú bázu pre rozbeh projektov. Súčasťou podpory sú aj pravidelné semináre o podnikaní, resp. stretnutia s potenciálnymi investormi. Ak má startup tú správnu myšlienku a startupisti sú plní elánu a nadšenia pre svoj projekt, tak im jednoznačne odporúčame UVP TECHNICOM ako vhodné inšpiratívne prostredie,” uzatvára Vladimír Krištof z Gridmanu.

Hlavnou úlohou UVP TECHNICOM je:

  • stimulácia a riadenie toku znalostí a nových technológií medzi univerzitným prostredím a hospodárskou a spoločenskou praxou
  • sprostredkovanie komunikácie medzi podnikmi, podnikateľmi a výskumníkmi
  • poskytovanie prostredia pre akceleráciu inovatívnych projektov a inkubáciu inovatívnych firiem, prostredia pre zlepšovanie kultúry inovácií, kreativity a kvality,
  • uľahčenie zakladania nových podnikov pomocou inkubačných a spin-off mechanizmov a urýchlenie ich rastu
  • uľahčenie internacionalizácie pre domáce podniky a spoločnosti.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude ďalšie kolo súťaže inovatívnych nápadov prebiehať v online forme 25. júna 2020.

Edita Fabian Hilgartová

komentárov 14